Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1149

Brüssel, 21. september 2010

Anname Euroopale naiselikuma varjundi: Euroopa Komisjon võtab vastu uue soolise võrdõiguslikkuse strateegia

Euroopa Komisjon võttis täna vastu viie aasta strateegia, et edendada soolist võrdõiguslikkust Euroopas. Strateegia eesmärk on paremini ära kasutada naiste potentsiaali, aidates sellega kaasa ELi üldiste majandus- ja sotsiaaleesmärkide saavutamisele. Strateegias muudetakse Euroopa Komisjoni naiste hartas (vt IP/10/237) sätestatud põhimõtted konkreetseteks meetmeteks, mis hõlmavad näiteks naiste suuremat kaasamist ettevõtete juhtimisse ja soolise vägivalla probleeme. Uus Eurobaromeetri uuring näitab, et 87% eurooplastest toetab ELi meetmeid koduvägivalla vastu võitlemiseks. Üks kodanik neljast tunneb kedagi, kes on langenud sellise vägivalla ohvriks.

„Euroopa on olnud soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas maailmas esirinnas; võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte oli sätestatud juba 1957. aasta Rooma lepingus. Täna saame suurendada naiste osalust otsustusprotsessis ja võidelda soolise vägivalla vastu," ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Majanduskasvu taaskäivitamiseks peab Euroopa paremini ära kasutama naiste potentsiaali. Ma ei ole varem pooldanud kvootide kehtestamist, et kaasata naisi juhtivatele ametikohtadele, kuid võttes arvesse olematuid edusamme selles valdkonnas, tuleb meil tulevikus taolisi algatusi Euroopa tasandil tõsiselt kaaluda. Kavatsen 2011. aasta kevadel kohtuda Euroopa suurimate börsiettevõtete tegevjuhtidega, et arutada olukorda ja majanduse iseregulatsiooni valmidust. Selle kohtumise tulemuste põhjal otsustan, kas 2012. aastal on vaja edasisi algatusi.”

Komisjonis täna vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse strateegias nähakse ette terve rida meetmeid, mis on koondatud viie prioriteedi ümber: majandus ja tööturg, võrdne tasustamine, võrdsus juhtivatel ametikohtadel, soolise vägivalla probleem ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine EList kaugemal. Meetmetega soovitakse:

  • kaasata rohkem naisi tööturule ja aidata nõnda kaasa Euroopa 2020. aasta üldise tööhõivemäära (meeste ja naiste puhul kokku 75%) saavutamisele (vt IP/10/225);

  • luua eesmärgipärased algatused, mis suurendaks naiste esindatust juhtivatel ametikohtadel majandusalaste otsuste tegemisel;

  • edendada naisettevõtlust ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist;

  • korraldada iga-aastast üle-euroopalist võrdse töötasu päeva, mille eesmärk on suurendada teadlikkust sellest, et naised teenivad ELis keskmiselt 18% vähem kui mehed;

  • teha kõigi liikmesriikidega koostööd, et võidelda naiste vastu suunatud vägivalla vastu, eriti naiste suguelundite moonutamise vastu Euroopas ja mujal maailmas.

Samuti käivitab komisjon iga-aastase tipptasemel soolise võrdõiguslikkuse dialoogi, millesse kaasatakse Euroopa Parlament, nõukogu eesistujariigid, Euroopa tööturu osapooled ja kodanikuühiskond, et hinnata strateegia rakendamise edusamme.

Taust

ELi saavutused soolise võrdõiguslikkuse edendamisel on muutnud paljude ELi kodanike elu paremaks. Viimasel ajal on olnud mõningaid julgustavaid suundumusi: tööturule on jõudnud rohkem naisi (ELis tervikuna keskmiselt ligikaudu 60%; 1998. aastal oli vastav näitaja 52%); samuti on paranenud hariduse ja väljaõppe võimalused. ELis moodustavad ülikooli lõpetanutest 59% noored naised vanuses 20-24 aastat (vt lisa).

Kuid paljudes valdkondades on sooline ebavõrdsus ikka veel alles. Tööturul on naiste ülekaal endiselt madalama palgaga sektorites. Samas on naised alaesindatud otsusetegemise tasandil. Lapsevanema roll hoiab naiste tööhõivemäära madalal. Naisettevõtjaid on füüsilisest isikust ettevõtjate hulgas vaid 33,2%. Lisaks sellele kulutavad naised kodustele tasustamata majapidamistöödele rohkem aega kui mehed.

Sooline vägivald on endiselt probleem. Hiljutises Eurobaromeetri uuringus mõõdeti seda, kuidas tajub üldsus naiste vastu suunatud vägivalda. Veebruaris ja märtsis 2010 küsitleti kõigis EL27 liikmesriigis kokku 26800 kodanikku. Uuring oli järg varasemale 1999. aastal tehtud Eurobaromeetri uuringule, milles osales tollal ELi kuulunud 15 liikmesriiki.

Lisateave

Pressipakett:

  • Teatis võrdõiguslikkuse strateegia kohta (2010-2015)

  • Lisa: Meetmed võrdõiguslikkuse strateegia rakendamiseks (2010-2015)

  • Taustadokument, mis on lisatud võrdõiguslikkuse strateegia juurde (2010-2015)

  • Eurobaromeetri eriuuring 344: Naiste vastu suunatud koduvägivald – aruande terviktekst

  • Eurobaromeetri eriuuring 344: Naiste vastu suunatud koduvägivald – riikide andmelehed

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

LISA

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

European Commission Report "More women in senior positions – Key to economic stability and growth", p.21.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar