Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1149

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Ευαισθητοποίηση της Ευρώπης στα προβλήματα των γυναικών: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε σήμερα πενταετή στρατηγική για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των γυναικών, η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των γενικών οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ. Η στρατηγική αυτή μετουσιώνει τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών (βλ. IP/10/237) σε ειδικά μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι η συμμετοχή περισσότερων γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και η καταπολέμηση της βίας που συνδέεται με το φύλο. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 87% των Ευρωπαίων υποστηρίζουν την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους γνωρίζει κάποιο πρόσωπο που έχει υποστεί ανάλογη βία.

«Η Ευρώπη έδωσε το παράδειγμα στον κόσμο στον τομέα της ισότητας των φύλων όταν συμπεριέλαβε το 1957 στη συνθήκη της Ρώμης την αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το ίδιο όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και την καταπολέμηση της βίας που συνδέεται με το φύλο», δήλωσε η Viviane Reding, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια. «Για να ξαναρχίσει να λειτουργεί η μηχανή της ανάπτυξης, η Ευρώπη θα πρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα τις δεξιότητες των γυναικών. Στο παρελθόν δεν υποστήριζα την καθιέρωση ποσοστώσεων για τις γυναίκες σε ανώτερες θέσεις των επιχειρήσεων, αλλά, δεδομένης της έλλειψης προόδου στον τομέα αυτόν, ίσως πρέπει μελλοντικά να εξετάσουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την άνοιξη του 2011, προτίθεμαι να συναντήσω τους προέδρους-γενικούς διευθυντές των σημαντικότερων ευρωπαϊκών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο για να συζητήσω την κατάσταση και τις δυνατότητες για προκαθορισμένη αυτορρύθμιση. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του διαλόγου με τον κλάδο, θα εξετάσω αν θα χρειαστούν περαιτέρω πρωτοβουλίες το 2012.»

Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σειρά δράσεων που βασίζονται σε πέντε προτεραιότητες: την οικονομία και την αγορά εργασίας, την ισότητα αμοιβής, την ισότητα σε ανώτερες θέσεις, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την προώθηση της ισότητας πέραν της ΕΕ. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  • Προσέλκυση περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας και συμβολή στην επίτευξη του στόχου του 75% όσον αφορά το συνολικό ποσοστό απασχόλησης γυναικών και ανδρών που καθορίστηκε στη στρατηγική Ευρώπη 2020 (βλ. IP/10/225).

  • Προώθηση στοχοθετημένων πρωτοβουλιών ώστε να αναδεικνύονται περισσότερες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις στον τομέα λήψης αποφάσεων οικονομικού χαρακτήρα.

  • Προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και της αυτοαπασχόλησης.

  • Διοργάνωση ετησίως Ευρωπαϊκής Ημέρας Ισότητας των Μισθών για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να κερδίζουν κατά μέσο όρο περίπου 18% λιγότερο από τους άνδρες σε όλη την ΕΕ.

  • Συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, και ιδίως την κατάργηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρώπη και εκτός αυτής.

Η Επιτροπή θα καθιερώσει επίσης ετήσιο διάλογο για την ισότητα των φύλων σε ανώτατο επίπεδο στον οποίο θα συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι προεδρίες του Συμβουλίου, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών προκειμένου να αξιολογούν την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής.

Ιστορικό

Τα επιτεύγματα της ΕΕ όσον αφορά την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών συνέβαλαν στη βελτίωση της ζωής πολλών ευρωπαίων πολιτών. Ορισμένες πρόσφατες τάσεις είναι ενθαρρυντικές: υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας (περίπου 60% κατά μέσον όρο στην ΕΕ, από 52% το 1998) και η εκπαίδευση και η κατάρτιση βελτιώθηκαν. Οι νέες γυναίκες (20-24 ετών) αντιπροσωπεύουν το 59% των πτυχιούχων πανεπιστημίων στην ΕΕ (βλ. παράρτημα).

Ωστόσο, σε πολλούς τομείς εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές μεταξύ των φύλων. Στην αγορά εργασίας, οι γυναίκες εξακολουθούν να υπερτερούν αριθμητικά στους χαμηλότερα αμειβόμενους κλάδους και να υποεκπροσωπούνται σε καίριες θέσεις. Η ύπαρξη παιδιών ευθύνεται για τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών: οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν μόνο το 33,2% των αυτοαπασχολούμενων. Επίσης, οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται περισσότερες απλήρωτες ώρες από τους άνδρες στο σπίτι.

Η βία που συνδέεται με το φύλο εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Σε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου υπολογίστηκε πώς αντιλαμβάνεται το κοινό την ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των γυναικών. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2010 ερωτήθηκαν 26.800 πολίτες στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Παρόμοια έρευνα είχε πραγματοποιήσει το Ευρωβαρόμετρο το 1999 στα τότε 15 κράτη μέλη της ΕΕ.

Άλλες πληροφορίες

Φάκελος Τύπου που περιλαμβάνει:

  • Ανακοίνωση για τη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015)

  • Παράρτημα: Δράσεις για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015)

  • Ενημερωτικό έγγραφο που συνοδεύει τη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015)

  • Ειδικό ευρωβαρόμετρο 344: Ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών – πλήρης έκθεση

  • Ειδικό ευρωβαρόμετρο 344: Ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών – ενημερωτικά δελτία χωρών

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Αρχική σελίδα της Viviane Reding, αντιπροέδρου και επιτρόπου αρμόδιας για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

European Commission Report "More women in senior positions – Key to economic stability and growth", p.21.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar