Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1149

Bruxelles, den 21. september 2010

EU vil hjælpe kvinderne - Europa-Kommissionen vedtager ny strategi vedrørende ligestilling mellem kvinder og mænd

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en femårig strategi til fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd i EU. Strategien sigter især mod i højere grad at få udnyttet kvinders potentiale for derved at bidrage til EU's samlede økonomiske og sociale mål. Den omsætter principperne i Europa-Kommissionens kvindecharter (se IP/10/237) til specifikke foranstaltninger, der går lige fra at få flere kvinder ind i virksomhedernes bestyrelser til at tage fat på problemet med kønsbestemt vold. En ny Eurobarometerundersøgelse viser, at 87 % af EU-borgerne går ind for, at der gøres en indsats på EU-plan for at løse problemerne med vold i hjemmet. Hver fjerde kender en, der har været udsat for denne type vold.

EU har været et eksempel til efterfølgelse for resten af verden, hvad angår ligestilling mellem kvinder og mænd, ved at medtage princippet om ligeløn for samme arbejde i Romtraktaten i 1957, og vi kan gøre det igen i dag, hvad angår kvinders deltagelse i de beslutningstagende procedurer og bekæmpelse af kønsbestemt vold, sagde Viviane Reding, der er næstformand i Europa-Kommissionen med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. Hun tilføjede, at for at få gang i vækstmaskinen igen bør EU i højere grad udnytte kvindernes talenter, og at hun ikke tidligere havde været fortaler for kvoter for kvinder i ledende stillinger, men i lyset af at der ikke sker fremskridt på dette område, er det noget, der fremover må overvejes, når der tages initiativer på EU-plan. Hun forklarede, at hun havde til hensigt at mødes med de administrerende direktører for de største børsnoterede europæiske virksomheder i foråret 2011 for at drøfte situationen og omfanget af en fastsat selvregulering. Afhængigt af resultatet af dialogen med erhvervslivet vil hun overveje, om det vil være nødvendigt med yderligere initiativer i 2012.

I den strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd, som Europa-Kommissionen har vedtaget i dag, redegøres der for en række foranstaltninger, der er baseret på fem prioriterede områder, nemlig økonomi og arbejdsmarked, ligeløn, ligestilling inden for ledende stillinger, løsning af problemet med kønsbestemt vold og fremme af ligestilling uden for EU. Foranstaltningerne sigter bl.a. mod følgende:

  • At få flere kvinder ud på arbejdsmarkedet og bistå med at nå EU's mål om en samlet erhvervsfrekvens for kvinder og mænd i 2020 på 75 % (se IP/10/225).

  • At fremsætte forslag til målrettede foranstaltninger for at få flere kvinder ind i topjobs, hvor de økonomiske beslutninger træffes.

  • At fremme antallet af kvindelige iværksættere og selvstændige erhvervs­drivende.

  • At indføre en årlig europæisk dag for ligeløn for at skabe bevidsthed om, at kvinder i gennemsnit fortsat tjener næsten 18 % mindre end mænd i EU.

  • At arbejde sammen med alle medlemsstater om at bekæmpe vold mod kvinder, navnlig kvindelig kønslemlæstelse i og uden for EU.

Kommissionen vil desuden på topplan indføre en årlig dialog om ligestilling mellem kønnene, der involverer Europa-Parlamentet, Rådets formandskaber, arbejds­markedets parter i EU og civilsamfundet, for at vurdere de fremskridt der gøres med gennemførelsen af strategien.

Baggrund

EU's resultater, hvad angår fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd, har forbedret mange EU-borgeres liv. Blandt de opmuntrende tendenser for nylig er forøgelsen af antallet af kvinder på arbejdsmarkedet (i gennemsnit næsten 60 % i EU mod 52 % i 1998) og deres forbedrede uddannelsesniveau. Unge kvinder (20-24 år) udgør 59 % af dem, der afslutter en universitetsuddannelse i EU (se bilaget).

Der findes dog fortsat kønsskævheder på mange områder. På arbejdsmarkedet er kvinderne stadig overrepræsenteret i lavtlønssektorerne og underrepræsenteret inden for beslutningstagende stillinger. Moderskabet holder fortsat kvinders erhvervsfrekvens nede, idet kvindelige iværksættere kun udgør 33,2 % af de selvstændige erhvervsdrivende. Derudover udfører kvinder fortsat flere timers ulønnet arbejde i hjemmet end mænd.

Kønsbestemt vold er fortsat et problem. I en nylig Eurobarometerundersøgelse undersøgte man, hvordan vold i hjemmet mod kvinder opfattes af offentligheden. 26 800 borgere i alle 27 EU-medlemsstater blev i februar og marts 2010 adspurgt. Undersøgelsen følger efter en tidligere Eurobarometerundersøgelse, der blev gennemført i 1999 i de dengang 15 EU-medlemsstater

Yderligere oplysninger

Pressematerialet omfatter:

1. Meddelelse om en strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015)

2. Bilag: Foranstaltninger til gennemførelse af strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015)

3. Baggrundsdokument, der ledsager strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015)

4. Særnummer Eurobarometer 344: Vold i hjemmet mod kvinder – fuldstændig rapport

5. Særnummer Eurobarometer 344: Vold i hjemmet mod kvinder – faktablade for landene

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Websted for Viviane Reding, næstformand og kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

BILAG

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Europa-Kommissionens rapport "More women in senior positions – Key to economic stability and growth", s. 21.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar