Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1149

V Bruselu dne 21. září 2010

Evropa myslí na ženy: Evropská komise přijímá novou strategii pro rovnost žen a mužů

Evropská komise dnes přijala pětiletou strategii na podporu rovnosti žen a mužů v Evropě. Jejím hlavním cílem je lépe využít potenciál žen, a tak přispět k dosahování celkových ekonomických a sociálních cílů EU. Strategie převádí na konkrétní opatření zásady stanovené v chartě žen (viz IP/10/237), od snahy zvýšit počet žen ve vedení podniků až po boj s násilím motivovaným rozdíly mezi pohlavími. Zároveň byl zveřejněn nový průzkum Eurobarometru, podle něhož 87 % Evropanů podporuje opatření EU pro potírání domácího násilí. Každá čtvrtá dotazovaná osoba zná někoho, koho se takové násilí dotklo.

„V oblasti rovnosti žen a mužů šla Evropa světu příkladem již v roce 1957, kdy do Římské smlouvy zahrnula zásadu rovnosti odměňování. Dnes můžeme jít znovu příkladem při začleňování žen do rozhodovacího procesu i při potírání násilí založeného na pohlaví,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství. „Abychom v Evropě znovu rozběhli růst, musíme lépe využívat talenty žen. V minulosti jsem nikdy neobhajovala myšlenku, že by ve vysokých funkcích měly být stanoveny kvóty pro ženy, ale kvůli nedostatečnému pokroku v této oblasti budeme možná nuceni uvažovat o přijetí iniciativ na evropské úrovni. Hodlám se na jaře 2011 setkat s řediteli hlavních evropských společností kotovaných na burze a hovořit s nimi o této situaci a rozsahu seberegulace. Na základě výsledků dialogu s podniky zvážím, zda bude v roce 2012 nutné navrhnout další iniciativy."

Strategie pro rovnost žen a mužů, kterou Evropská komise dnes přijala, obsahuje řadu opatření zaměřených na pět priorit, jimiž jsou: ekonomie a trh práce; rovnost odměňování; rovnost ve vyšších funkcích; potírání násilí na základě pohlaví a podpora rovnosti žen a mužů mimo EU. Mezi tato opatření patří:

  • zvýšení počtu žen na trhu práce a pomoc při dosahování cílové míry zaměstnanosti stanovené ve strategii Evropa 2020, tj. 75 % celkově pro muže i ženy (viz IP/10/225);

  • předložení cílených iniciativ ke zvýšení počtu žen ve vysokých funkcích v ekonomickém rozhodovacím procesu;

  • podpora podnikání žen, včetně jejich samostatné výdělečné činnosti ;

  • zavedení každoročního evropského dne rovnosti odměňování, aby se zvýšilo povědomí o skutečnosti, že ženy v EU vydělávají v průměru zhruba o 18 % méně než muži;

  • spolupráce se všemi členskými státy při potírání násilí na ženách, zejména v boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů v Evropě i mimo ni.

Komise také zahájí na téma rovnosti žen a mužů každoroční dialog na vysoké úrovni s Evropským parlamentem, předsedajícími státy Rady, evropskými sociálními partnery a občanskou společností, jehož prostřednictvím vyhodnotí pokrok při uplatňování strategie.

Souvislosti

Úspěchy EU při zvyšování rovnosti žen a mužů pomohly zlepšit životy mnoha evropských občanů. Byla zaznamenána řada pozitivních tendencí: zvýšil se počet žen na trhu práce (téměř 60 % v průměru v EU, na rozdíl od 52 % v roce 1998) a zlepšilo se jejich vzdělávání i odborná příprava. Mladé ženy (20 až 24 let) představují 59 % absolventů vysokých škol v EU (viz příloha).

V mnoha oblastech však mezi ženami a muži přetrvávají nerovnosti. Na trhu práce je stále vyšší podíl žen v méně placených oblastech a nižší podíl v rozhodovacích pozicích. Míry zaměstnanosti žen jsou nižší z důvodu mateřství, ženy podnikatelky představují pouze 33,2 % samostatně výdělečně činných osob. Ženy kromě toho i nadále doma odpracují více neplacených hodin než muži.

Problémem zůstává násilí na ženách. Jeden z nejnovějších průzkumů Eurobarometru měřil, jak veřejnost pohlíží na domácí násilí na ženách. V únoru a v březnu 2010 bylo na toto téma dotázáno 26 800 občanů ze všech 27 členských států EU. Průzkum navazoval na průzkum Eurobarometru, který byl proveden v roce 1999 v tehdejších 15 členských státech EU.

Další informace

Informace pro tisk zahrnují:

  • Sdělení o strategii pro rovnost žen a mužů (2010 až 2015)

  • Příloha: Opatření pro provádění strategie pro rovnost žen a mužů (2010 až 2015)

  • Podkladový dokument ke strategii pro rovnost žen a mužů (2010 až 2015)

  • Zvláštní Eurobarometr 344: Domácí násilí na ženách – kompletní zpráva

  • Zvláštní Eurobarometr 344: Domácí násilí na ženách – statistické informace podle států

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně a členky Komise odpovědné za spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

PŘÍLOHA:

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Zpráva Evropské komise More women in senior positions – Key to economic stability and growth“, s.21.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar