Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1149

Брюксел, 21 септември 2010 г.

По-женски облик за Европа: Европейската комисия приема нова стратегия за равенство между половете

Днес Европейската комисия прие петгодишна стратегия за насърчаване на равенството между жените и мъжете в Европа. По-конкретно стратегията има за цел да се използва по-добре потенциалът на жените, като с това се допринася за общите икономически и социални цели на ЕС. Тя превръща принципите, изложени в Хартата на жените на Европейската комисия (вж. IP/10/237), в конкретни мерки — от участие на повече жени в управлението на фирмите до борба с насилието, основаващо се на пола. Междувременно ново проучване на Евробарометър сочи, че 87 % от европейците подкрепят действията на ЕС за борба с домашното насилие. Всеки четвърти познава жертви на такова насилие.

„По отношение на равенството между половете Европа даде пример на света, като включи в Договора от Рим през 1957 г. принципа на „равен труд — равно заплащане“. Днес можем да направим същото по отношение на участието на жените във вземането на решения и борбата с насилието, основаващо се на пола“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия, комисар по правосъдието, основните права и гражданството. „За да задвижи отново машината на растежа, Европа трябва да използва по-добре талантите на жените. В миналото не бях застъпник на квотите за жени за висши фирмени постове, но предвид общата липса на напредък в тази област, може би трябва в бъдеще да обмислим инициативи на европейско равнище. Планирам да се срещна през пролетта на 2011 г. с директорите на големи европейски компании, котирани на борсата, за да обсъдим ситуацията и възможностите за активно саморегулиране. В зависимост от резултата от този диалог с бизнес средите ще преценя необходимостта от по-нататъшни инициативи през 2012 г.“

Стратегията за равенство между половете, приета днес от Европейската комисия, съдържа редица действия, основани на пет приоритета: икономика и трудов пазар; равно заплащане; равнопоставеност във висшите длъжности; борба с насилието, основаващо се на пола, и насърчаване на равенството между половете отвъд границите на ЕС. Те включват:

  • участие на повече жени на трудовия пазар и постигане на целта от „Европа 2020“ — процент на заетост 75 % общо за жените и мъжете (вж. IP/10/225);

  • изготвяне на целеви инициативи за наемане на повече жени на ръководни длъжности в процеса на вземане на икономически решения;

  • насърчаване на предприемачеството и самозаетостта сред жените;

  • учредяване на Европейски ден на равното заплащане, за да се привлече общественото внимание върху факта, че жените продължават да печелят средно с близо 18 % по-малко от мъжете в ЕС;

  • сътрудничество с всички държави-членки в борбата с насилието срещу жени, особено за изкореняване на гениталното осакатяване на жени в Европа и извън нейните граници.

Комисията ще подготви ежегоден диалог на високо равнище за равенството между половете, в който ще участват Европейският парламент, председателствата на Съвета, европейските социални партньори и гражданското общество, за да се направи оценка на изпълнението на стратегията.

История на досието

Постиженията на ЕС в областта на равенството между жените и мъжете помогнаха за подобряване на живота на много европейски граждани. Налице са някои обнадеждаващи последни тенденции: повече жени участват на трудовия пазар (близо 60 % средно в ЕС спрямо 52 % през 1998 г.) и има подобрение в образованието и обучението. Младите жени (20—24 години) представляват 59 % от завършилите висше образование в ЕС (вж. приложението).

Въпреки това в много области продължават да съществуват неравенства между половете. На трудовия пазар има по-голям брой жени в по-ниско заплатените сектори, а по-малък брой на ръководни длъжности. Заради майчинството процентите на заетост при жените са ниски: жените предприемачи съставляват само 33,2 % от самозаетите. Освен това жените отделят повече часове от мъжете на домашни задължения, които не са заплатени.

Насилието, основаващо се на пола, продължава да бъде тревожно. Неотдавнашно проучване на Евробарометър направи оценка на общественото възприемане на домашното насилие срещу жени. През февруари и март 2010 г. бяха интервюирани 26 800 граждани в 27-те държави-членки на ЕС. Проучването следва по-ранно проучване на Евробарометър през 1999 г. в тогавашните 15 държави-членки на ЕС.

Допълнителна информация

Информация за пресата:

  • Съобщение за стратегията за равенство между жените и мъжете (2010—2015 г.)

  • Приложение: Действия за прилагане на стратегията за равенство между жените и мъжете (2010—2015 г.)

  • Обяснителен документ, придружаващ стратегията за равенство между жените и мъжете (2010—2015 г.)

  • Специално издание на Евробарометър 344: Домашно насилие срещу жените — пълен доклад

  • Специално издание на Евробарометър 344: Домашно насилие срещу жените — данни по държава

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател и комисар по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

ANNEX

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

European Commission Report "More women in senior positions – Key to economic stability and growth", p.21.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar