Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1147

V Bruseli 21. septembra 2010

Komisia uvítala hlasovanie Európskeho parlamentu podporujúce nové predpisy v oblasti vyšetrovania a prevencie leteckých nehôd

Európska komisia uvítala dnešné hlasovanie, ktorým sa podporila nová regulácia v oblasti vyšetrovania a prevencie nehôd v civilnom letectve, čo uľahčuje dosiahnutie dohody medzi Parlamentom a Radou v prvom čítaní. Nové právne predpisy posilnia nezávislosť a účinnosť vyšetrovaní leteckých nehôd v EÚ, podporia spoluprácu medzi orgánmi vyšetrujúcimi nehodu a zabezpečia lepšie monitorovanie bezpečnostných odporúčaní. Okrem toho sa vďaka nim značne posilňujú práva obetí leteckých nehôd a ich rodinných príslušníkov.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: "Aj keď je letecká doprava jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy v EÚ, ani napriek maximálnemu úsiliu sektora a orgánov na reguláciu leteckej dopravy sa nedá vyhnúť nehodám, ktoré majú tragické následky pre cestujúcich a ich rodinných príslušníkov. Musíme byť pripravení. Efektívne a nezávislé vyšetrovania nehôd civilných lietadiel sú rozhodujúcim prvkom pre bezpečnosť leteckej dopravy. Nové predpisy nám umožnia zlepšiť vedenie vyšetrovaní, ale hlavne umožnia lepšie predchádzať eventuálnym nehodám. Zároveň sa v nich stanovia jednotné predpisy, pokiaľ ide o pomoc obetiam leteckých nehôd a ich rodinným príslušníkom. Parlament dospel k dohode za menej ako rok od predloženia návrhu Komisie. Komisia teraz očakáva rýchle schválenie týchto nových právnych predpisov Radou."

Využitie viac ako desaťročných skúseností

Nové predpisy sa opierajú o súčasnú smernicu 94/56/ES, prijatú už v roku 1994, ktorou sa stanovujú základné princípy, ktorými sa riadi vyšetrovanie nehôd a incidentov v civilnom letectve. Bohaté skúsenosti vyplývajúce z týchto princípov teraz možno využiť na vylepšenie a zmodernizovanie systému EÚ. Vyšetrovania leteckých nehôd si v dnešnej dobe vyžadujú špecializovanejšie expertízy ako pred desiatimi rokmi a preto je dôležité, aby členské štáty zlepšili spoločné využívanie svojich vyšetrovateľských zdrojov. Na tento účel sa v nových predpisoch zriaďuje Európska sieť orgánov pre bezpečnostné vyšetrovanie v civilnom letectve, ktorá je prirodzeným pokračovaním existujúcej neformálnej spolupráce medzi organizáciami vyšetrujúcimi letecké nehody v členských štátoch. Táto sieť bude koordinovať spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi, poskytovať poradenstvo inštitúciám EÚ v oblasti leteckej bezpečnosti a vykonávať ročný pracovný program, ktorého obsahom bude okrem iného odborná príprava vyšetrovateľov alebo vypracovanie systému na zdieľanie vyšetrovateľských zdrojov.

Konkrétne opatrenia na ďalšie zlepšenie vyšetrovania a prevencie leteckých nehôd

Výsledkom vyšetrovaní väčšiny nehôd sú bezpečnostné odporúčania, ktorých cieľom je zlepšiť leteckú bezpečnosť a zabezpečiť, aby sa v budúcnosti podobné nehody nezopakovali. Každé z týchto bezpečnostných odporúčaní bude musieť byť zhodnotené jeho adresátom, ktorý naň bude musieť odpovedať do 90 dní. Okrem toho sa vďaka nim uľahčí monitorovanie vykonávania následných opatrení.

Novými predpismi sa opätovne potvrdil princíp, že jediným cieľom vyšetrovania nehody je predísť ďalším nehodám bez toho, aby sa určovala vina alebo zodpovednosť. Na tento účel sa v predpisoch zavádzajú medzinárodné štandardy týkajúce sa ochrany citlivých informácií v oblasti leteckej bezpečnosti. Okrem toho aj keď tieto predpisy nemajú vplyv na výhradné právomoci vnútroštátnych súdov a príslušných súdnych orgánov členských štátov, vyšetrovateľom nehody sa nimi zabezpečí okamžitý prístup k dôkazovému materiálu a k informáciám, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu leteckej bezpečnosti. V konečnom dôsledku sa prostredníctvom týchto predpisov vyžaduje od členských štátov, aby zabezpečili koordináciu medzi vyšetrovaniami nehody a súdnymi procesmi.

Pomoc obetiam leteckých nehôd a ich rodinným príslušníkom

Je nevyhnutné, aby sa okrem vyšetrovania nehody zaviedli aj účinné a okamžité opatrenia s cieľom pomôcť im prekonať túto traumu. V nových predpisoch je cestujúcim poskytnutá možnosť uviesť pri rezervácii letu, kto má byť v prípade núdzovej situácie kontaktovaný. Zároveň sa v nich vyžaduje, aby letecké spoločnosti zaviedli systém, ktorým by sa zostavil zoznam všetkých osôb nachádzajúcich sa na palube lietadla, ktoré malo nehodu, a to maximálne do dvoch hodín po oznámení nehody. A nakoniec členské štáty a letecké spoločnosti budú musieť zabezpečiť plány pomoci obetiam nehôd civilného letectva a ich rodinným príslušníkom.

Kontext – letecká bezpečnosť v Európskej únii

V nových predpisoch sa zohľadňujú právne a inštitucionálne zmeny, ktoré v EÚ nastali od roku 1994. Najmä Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA), založená v roku 2002, sa tak bude môcť pod prísnymi podmienkami zaručujúcimi, že nepôjde o stret záujmov, zúčastňovať na vyšetrovaniach nehôd ako odborný poradca s cieľom zaistiť bezpečnosť konštrukcie lietadiel.

Systém leteckej bezpečnosti v EÚ sa zakladá na úzkej spolupráci medzi Komisiou, agentúrou EASA, organizáciou Eurocontrol, leteckými úradmi členských štátov, výrobcami lietadiel, leteckými spoločnosťami a ďalšími podnikmi pôsobiacimi v oblasti letectva. V priebehu rokov EÚ posilnila svoju politiku leteckej bezpečnosti. Spoločné bezpečnostné pravidlá pre všetkých európskych prevádzkovateľov leteckej dopravy - zriadenie agentúry EASA a spoločný zoznam nebezpečných leteckých spoločností, ktoré nesmú v EÚ prevádzkovať leteckú dopravu alebo ktoré musia prevádzku v EÚ obmedziť - patria k najdôležitejším výsledkom. Komisia zároveň aktívne pracuje s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) a so zahraničnými leteckými úradmi na zlepšovaní leteckej bezpečnosti na celom svete.

Viac informácií o politike EÚ pre leteckú bezpečnosť nájdete na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/transport/air/safety/safety_en.htm


Side Bar