Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE RO

IP/10/1146

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 21 d.

Komisija priėjo prie išvados, kad po to, kai buvo inicijuota Lietuvos ir Rumunijos perviršinio deficito procedūra, jos ėmėsi veiksmingų priemonių

Europos Komisija šiandien įvertino Lietuvos ir Rumunijos veiksmus, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendacijas dėl jų valdžios sektoriaus deficito perviršio panaikinimo. Komisija priėjo prie išvados, kad šių valstybių narių valdžios institucijos rekomendacijų laikėsi.

Lietuva ir Rumunija ėmėsi tinkamų biudžeto deficito mažinimo veiksmų. Abi šalys juda tinkama linkme siekdamos iki sutartų terminų sumažinti valdžios sektoriaus deficitą, kad jis nesiektų 3 % BVP, tačiau jos turi ir toliau dėti pastangas, kad tai būtų įgyvendinta“, – sakė už ekonomikos ir pinigų politiką atsakingas Komisijos narys Olli Rehnas.

Komisija mano, kad Lietuva ir Rumunija ėmėsi veiksmingų priemonių ir kad pagal perviršinio deficito procedūrą imtis kokių nors papildomų veiksmų šiuo metu nebūtina.

Lietuva

2010 m. vasario 16 d. Taryba pateikė rekomendaciją 2010 m. imtis fiskalinio konsolidavimo, kaip numatyta 2010 m. biudžete, ir parengti konsolidavimo strategiją, kad deficito perviršis būtų panaikintas iki 2012 m. Lietuva ėmėsi veiksmingų priemonių.

Lietuvos valdžios institucijos įgyvendino svarbias fiskalinės korekcijos priemones, kaip numatyta 2010 m. biudžete; remiantis skaičiavimais, įgyvendinus šias priemones turėtų būti sutaupyta per 3 % BVP vertės lėšų. Lietuvos valdžios institucijos jau patvirtino keletą 2011 m. skirtų priemonių ir parengė gana išsamią konsolidavimo strategiją, kuri būtina siekiant valdžios sektoriaus deficito perviršį panaikinti iki 2012 m. (Tarybos rekomenduotas terminas); vis dėlto artimiausiais metais dar prireiks didelių korekcijų. Į 2011 m. biudžetą, kuris bus priimtas rudenį, turėtų būti įtrauktos kitos svarbios priemonės; be to, laikinos priemonės turėtų būti pakeistos ilgalaikėmis struktūrinėmis priemonėmis, kuriomis būtų prisidedama prie konsolidavimo kokybės gerinimo ir remiamas ilgalaikis valstybės finansų tvarumas. Taip pat vyriausybė turėtų siekti paspartinti konsolidavimą ir, susiklosčius geresnėms nei tikėtasi ekonominėms ir biudžeto sąlygoms, siektinus rodiklius viršyti. Lietuvos valdžios institucijos ėmėsi vidutinės trukmės fiskalinės sistemos įgyvendinimo užtikrinimo ir biudžeto vykdymo stebėsenos stiprinimo veiksmų; jos taip pat vykdė struktūrines (visų pirma – socialinės apsaugos sistemos) reformas, kurios turėtų pagerinti ilgalaikį valstybės finansų tvarumą. Šios priemonės vertinamos teigiamai, o valdžios institucijos raginamos šiose srityse dėti daugiau pastangų.

Rumunija

Taryba rekomendavo Rumunijai esamą deficito perviršį panaikinti iki 2012 m. Rumunijos valdžios institucijos turėtų imtis priemonių vidutinės trukmės laikotarpiu, kad valdžios sektoriaus deficitas būtų patikimai ir tvariai sumažintas ir nesiektų 3 % BVP. Remiantis turima informacija, Rumunija ėmėsi veiksmingų priemonių.

Įgyvendindama papildomas fiskalinio konsolidavimo priemones, kurių vertė – apie 5 % BVP per metus (įskaitant viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio sumažinimą 25 %, socialinių išmokų, išskyrus pensijas, sumažinimą 15 % ir PVM tarifo padidinimą nuo 19 iki 24 %), Rumunija pasirengė užtikrinti, kad 2010 m. valdžios sektoriaus deficitas neviršytų 7,3 % BVP rodiklio, sutarto įgyvendinant daugiametę finansinės paramos programą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad į kitus metus perkeltos didelės 2010 m. fiskalinio konsolidavimo priemonių sumos, taip pat į tai, kad planuojama papildomai sutaupyti išlaidų, 2011 m. deficitą turėtų būti galima sumažinti dar labiau, kad jis nesiektų 5 % BVP. Rumunija taip pat tebėra įsipareigojusi 2012 m. deficitą sumažinti iki mažiau negu 3 % BVP, ir šį tikslą įmanoma pasiekti. Priemonės, kurių Rumunija ėmėsi laikydamasi Tarybos rekomendacijos, yra svarbus žingsnis siekiant atkurti tvarią fiskalinę būklę ir makroekonominį stabilumą.

Pagrindiniai faktai. Perviršinio deficito procedūra

Perviršinio deficito procedūra (PDP), kuri yra Stabilumo ir augimo pakto korekcinė priemonė, reglamentuota Sutarties 126 straipsnyje ir išsamiau paaiškinta Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1467/97. 2005 m. patikslintame Pakte nustatyta, kad teikiant rekomendacijas dėl koregavimo tempo galima atsižvelgti į ekonomikos būklę.

Kai valstybės narės nurodomas faktinis arba numatomas deficitas yra didesnis negu 3 % BVP, Komisija pagal 126 straipsnio 3 dalį parengia pranešimą Ekonomikos ir finansų komitetui, o jis pagal 126 straipsnio 4 dalį apie Komisijos pranešimą parengia nuomonę. Jei Komisija mano, kad yra susidaręs arba gali susidaryti deficito perviršis, ji pagal 126 straipsnio 5 dalį pateikia nuomonę tai valstybei narei ir apie tai informuoja Tarybą. Kartu Komisija siūlo Tarybai pagal 126 straipsnio 6 dalį priimti sprendimą dėl susidariusio deficito perviršio ir pagal 126 straipsnio 7 dalį Tarybai rekomenduoja pateikti rekomendacijas per tam tikrą nurodytą laikotarpį deficito perviršį panaikinti.

Šiuo metu PDP taikoma 24 ES šalims; joms pagal 126 straipsnio 7 dalį pateiktos Tarybos rekomendacijos, kuriose nustatyti deficito perviršio panaikinimo terminai – nuo 2011 iki 2014 m.

Visi dokumentai, susiję su perviršinio deficito procedūromis, pateikiami

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/sgp/2010-09-21-edp_en.htm


Side Bar