Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1144

Bryssel den 29 september 2010

Europeiska kommissionen föreslår gemensamma regler mot hemmagjorda sprängämnen

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram ett förslag om begränsning av tillgången till kemikalier som kan missbrukas för tillverkning av hemmagjorda sprängämnen. Syftet med förordningen är att minska hotet i form av attacker som utförs med hemmagjorda sprängämnen och därmed förbättra EU-medborgarnas säkerhet. Dessutom skulle tillverkare och återförsäljare gynnas av att samma regler tillämpas i hela EU.

Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor hade följande kommentar: ”Hemmagjorda sprängämnen används mycket ofta av terrorister och andra brottslingar när de genomför attacker. Vi måste skärpa kontrollen och hindra terrorister från att dra fördel av att EU-medlemsländerna tillämpar olika regler.”

De senaste åren har de flesta terroristattacker förövats med sprängladdningar som ofta baserat sig på hemmagjorda sprängämnen framställda med hjälp av kemikalier som i dagens läge är allmänt tillgängliga för vem som helst. Hemmagjorda sprängämnen användes t.ex. i samband med bombattackerna i London 2005.

Flera lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder vidtas visserligen på internationell, europeisk och nationell nivå, men antingen är de inte specifikt inriktade på de säkerhetsrisker som vissa kemikalier förknippas med eller också omfattar de inte hela EU. Kemikalier som används för tillverkning av hemmagjorda sprängämnen kan omfattas av restriktioner och kontroll i ett land samtidigt som de är lätta att få tag på i ett annat. Dessutom kan snedvridning av marknaden förekomma, vilket är ett hinder för jämlika konkurrensvillkor i EU inom detta område.

Den förordning som föreslås i dag skulle garantera att tillgången till vissa kemikalier kontrolleras enligt samma regler i hela EU. Då hindras terrorister och andra brottslingar från att utnyttja att EU-medlemsländerna tillämpar olika säkerhetssystem.

Försäljningen av produkter som innehåller vissa kemikalier som förtecknas i bilagan till förordningen kommer att förbjudas om kemikalien i fråga överstiger ett visst gränsvärde för koncentration. De flesta konsumenter kommer att kunna använda alternativa produkter som redan är allmänt tillgängliga eller få tillstånd att fortsätta köpa dessa produkter. Vissa produkter kommer även i fortsättningen att säljas till konsumenterna utan begränsningar, men försäljningen ska kontrolleras bättre t.ex. genom ett system för rapportering av misstänkta transaktioner.

Bakgrund

Kommissionen har sedan 2006 arbetat med att öka säkerheten kring sprängämnen och prekursormaterial som används för tillverkning av hemmagjorda sprängämnen. Rådet godkände i april 2008 EU:s handlingsplan för bättre sprängämnessäkerhet, som utarbetats med anledning av ett initiativ från kommissionen som antogs i november 2007.

Förordningen kommer att vara ett bindande instrument. Den träder i kraft 18 månader efter att ha antagits av Europaparlamentet och rådet. Under en övergångsperiod på 36 månader kommer det dock att fortsätta vara tillåtet att inneha och använda de aktuella kemiska ämnena och produkter som innehåller sådana ämnen.

För mer information:

Hemsida till Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

EU:s handlingsplan för sprängämnessäkerhet:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08311.en08.pdf

MEMO/10/428


Side Bar