Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1144

Brüssel, 29. september 2010

Euroopa Komisjon võtab vastu ühised eeskirjad isevalmistatavate lõhkeainete vastu võitlemiseks

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku piirata juurdepääsu kemikaalidele, mida on võimalik väärkasutada isevalmistatavate lõhkeainete tegemiseks. Seda teemat käsitleva määruse eesmärk on vähendada isevalmistatavaid lõhkeaineid kasutades toimepandavate rünnakute ohtu ja suurendada seeläbi ELi kodanike turvalisust. Lisaks oleksid kogu ELis kehtivad võrdsed eeskirjad kasulikud ka tootjatele ja jaemüüjatele.

ELi siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi sõnul kasutavad terroristid ja muud kurjategijad rünnakute toimepanemiseks väga sageli just isevalmistatavaid lõhkeaineid. „Me peame suurendama kontrolle ja takistama terroristidel lõikamast kasu ELi liikmesriikides kehtivate julgeolekueeskirjade erinevusest,” ütles Malmström.

Viimastel aastatel toimunud terrorirünnakutes kasutatud lõhkeseadeldised on sageli tehtud isevalmistatavatest lõhkeainetest, mille lähteained on tavakodanikele praegu hõlpsalt kättesaadavad kemikaalid. Isevalmistatavaid lõhkeaineid kasutati näiteks 2005. aastal Londonis toimunud pommirünnakus.

Kuigi nii rahvusvahelisel, ELi kui ka liikmesriigi tasandil on võetud õiguslikke ja muid meetmeid, ei ole need konkreetselt suunatud teatavate kemikaalidega seotud julgeolekuriskidele ega hõlma kogu ELi. Võib juhtuda, et kuigi ühes riigis on isevalmistatavate lõhkeainete tegemiseks kasutatavate kemikaalide suhtes kehtestatud piirangud või kontroll, on samad kemikaalid teises riigis tavakodanikule vabalt kättesaadavad. Lisaks võib selline olukord põhjustada turumoonutusi, mis piiravad ELis selles valdkonnas võrdseid võimalusi.

Täna esitatud määrus tagaks, et kogu ELis oleks teatavate kemikaalide kättesaadavuse üle ühesugune kontroll. See takistaks terroristidel ja kurjategijatel lõikamast kasu ELi liikmesriikides kehtivate julgeolekueeskirjade erinevusest.

Teatavaid määruse lisas loetletud kemikaale sisaldavate toodete müük keelatakse, kui mõne kemikaali kontsentratsioonitase ületab kindlaksmääratud piirmäära. Osal tarbijatel on võimalik kasutada alternatiivseid tooteid, mis on juba laialt kättesaadavad, või taotleda luba, mille alusel nad saavad edaspidigi selliseid tooteid osta. Mõningate toodete müümist tarbijatele jätkatakse ilma piiranguteta, kuid nende müüki kontrollitakse paremini, näiteks kahtlustäratavatest tehingutest teatamise süsteemi kaudu.

Taust

Komisjon on isevalmistatavates lõhkeainetes kasutatavate lähteainetega seonduva julgeoleku suurendamise nimel töötanud juba 2006. aastast alates. Nõukogu kiitis 2008. aasta aprillis heaks lõhkeainete turvalisuse tõhustamise ELi tegevuskava, mille komisjon oli algatanud 2007. aasta novembris.

Määrus on siduv ja jõustub 18 kuud pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on selle vastu võtnud. Keemiliste ainete ja neid sisaldavate toodete omamine on siiski lubatud veel 3 aastat pärast määruse vastuvõtmist.

Lähem teave

ELi siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Lõhkeainete turvalisuse tõhustamise ELi tegevuskava:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08311.en08.pdf

MEMO/10/428


Side Bar