Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1142

Bryssel den 20 september 2010

Den digitala agendan: Kommissionen vidtar åtgärder för snabbt och ultrasnabbt bredband i Europa

I dag antog EU-kommissionen tre kompletterande åtgärder för att underlätta utbyggnaden av och tillgången till snabbt och ultrasnabbt bredband i EU. Paketet består av en rekommendation om reglerat tillträde till nästa generations accessnät som ger teleoperatörerna en tydlig bild av rättsläget, vilket uppmuntrar till investeringar och slår vakt om konkurrensen, ett förslag till beslut om ett program för radiospektrumpolitik, bland annat för att göra spektrum tillgängligt för trådlöst bredband, och ett meddelande om hur man bäst främjar offentliga och privata investeringar i nät med hög och ultrahög hastighet. Åtgärderna ska hjälpa EU att förverkliga den digitala agendans mål att alla ska ha tillgång till bredband senast 2013 och till snabbt och ultrasnabbt bredband senast 2020 (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). Enligt Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt (se IP/10/225) krävs en bredbandsinfrastruktur för att skapa jobb och välstånd i Europa.

Neelie Kroes, EU-kommissionens viceordförande för den digitala agendan, säger: ”Snabbt bredband är digitalt syre – nödvändigt för Europas välstånd och välbefinnande. Tack vare de här åtgärderna kommer EU-befolkningen att få det förstklassiga Internet som de förväntar sig och förtjänar, så att de kommer åt det innehåll och de tjänster de vill ha.”

Det åtgärdspaket som antogs i dag innehåller följande:

  • En rekommendation från kommissionen om reglerat tillträde till nästa generations accessnät med gemensamma bestämmelser för tillträde till nya fibernät med hög hastighet som kräver att de nationella regleringsmyndigheterna på teleområdet uppmuntrar till investeringar och slår vakt om konkurrensen. Detta ger ett tydligare rättsläge för alla aktörer på marknaden, något som krävs för att stimulera investeringar i snabbt och ultrasnabbt bredband. Enligt telekommunikationsdirektivet (2002/21/EG) krävs det att medlemsländerna och deras regleringsmyndigheter tar ”största hänsyn” till kommissionens rekommendation och motiverar eventuella avvikelser från den (se MEMO/10/424).

  • Ett kommissionsförslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett nytt femårsprogram för en effektiv radiospektrumförvaltning och om tillräcklig spektrumtillgång för trådlöst bredband senast 2013 (vilket kommer att ge snabba bredbandsanslutningar i avlägsna områden och göra innovativa tjänster tillgängliga i hela Europa). En effektiv och konkurrenskraftig spektrumanvändning i EU kommer även att främja nytänkande inom andra politikområden och sektorer, exempelvis transport och miljö (se MEMO/10/425).

  • Ett meddelande om bredband med enhetliga bestämmelser om hur den digitala agendans bredbandsmål ska uppfyllas, och om hur man på bästa sätt främjar offentliga och privata investeringar i snabba och ultrasnabba bredbandsnät. EU:s medlemsländer uppmanas att införa operativa bredbandsplaner för nät med hög och ultrahög hastighet med konkreta genomförandeåtgärder. Meddelandet innehåller även riktlinjer om hur man sänker investeringskostnaderna och om hur myndigheterna kan stödja investeringar i bredband, bland annat genom att använda EU-medel på bättre sätt. Där finns även EU-kommissionens och Europeiska investeringsbankens planer för att ta fram finansieringsmetoder för bredband (se MEMO/10/427).

I dag har Europa den högsta genomsnittliga bredbandsspridningen i världen (24,8 %), men näten behöver utvecklas och uppgraderas. Exempelvis har bara 1 % av befolkningen en fiberanslutning med hög hastighet direkt till hemmet, jämfört med 12 % i Japan och 15 % i Sydkorea.

Kommissionens åtgärder syftar till att stimulera fler offentliga och privata investeringar i snabba och ultrasnabba bredbandsnät, vilket i sin tur kommer att öka efterfrågan efter tjänster via bredbandsnät och därmed driva på den ekonomiska tillväxten i EU.

I den digitala agendan anges ambitiösa mål för bredband. Senast 2013 ska hela befolkningen ha tillgång till grundläggande bredband, och senast 2020 till snabbt bredband (30 Mbit/s). Dessutom ska minst halva befolkningen ha en bredbandsuppkoppling på 100 Mbit/s.

Bakgrund

Snabbt och ultrasnabbt bredband kan, i likhet med järnvägen för drygt 100 år sedan, få en avgörande betydelse för människors liv. Höghastighetsuppkopplingar gör det enklare att arbeta hemifrån och på resande fot. Nya interaktiva onlinetjänster blir möjliga inom olika områden såsom utbildning och hälsa (t.ex. för fjärrdiagnostik). Små och medelstora företag kan sänka sina kostnader och bli mer konkurrenskraftiga tack vare molnbaserade tjänster, samtidigt som nya digitala, användarstyrda videotjänster med hög upplösning växer fram.

För mer information, se MEMO/10/426.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6070

Bilaga

Bredbandstäckning i EU, januari 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Källa: EU-medlemsländernas telemyndigheter

% av hushållen som har en bredbandsuppkoppling

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Källa: Eurostat, EU-undersökning om IT-användning i hushållen och av enskilda (2009)

Internationell spridning av fast bredband, juli 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Källa: OECD

Spridning av optisk fiber i accessnätet i EU, USA, Japan och Sydkorea

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Källa: Commission, on the basis of Point Topic

Digital Subscriber Line national and rural coverage, December 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Services on the basis of Idate; Broadband developments in Europe", a study for the European Commission.


Side Bar