Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1142

V Bruseli 20. septembra 2010

Digitálna agenda: Komisia načrtáva opatrenia, ktoré majú Európe priniesť rýchle a ultrarýchle širokopásmové služby

Európska komisia dnes prijala tri doplnkové opatrenia s cieľom zaviesť a rozšíriť v EÚ ultrarýchle širokopásmové služby. Tento balík obsahuje odporúčanie Komisie o regulovanom prístupe k prístupovým sieťam novej generácie (sieťam NGA), ktorý poskytne telekomunikačným prevádzkovateľom regulačnú istotu a zabezpečí vhodnú vyváženosť medzi potrebou povzbudiť investovanie a potrebou chrániť hospodársku súťaž, návrh rozhodnutia o ustanovení programu politiky rádiového frekvenčného spektra, ktorým sa okrem iného zabezpečí dostupnosť spektra pre bezdrôtové širokopásmové služby, a oznámenie o širokopásmových službách, v ktorom sa načrtáva, ako najlepšie podporiť verejné, ako aj súkromné investovanie do vysokorýchlostných a ultravysokorýchlostných sietí. Tieto opatrenia majú za cieľ pomôcť EÚ pri realizovaní záväzkov v Digitálnej agende pre Európu, podľa ktorých získa každý Európan do roku 2013 prístup k základným širokopásmovým službám a do roku 2020 k rýchlym a ultrarýchlym širokopásmovým službám (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Ako sa načrtáva v stratégii pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast Europe 2020, (pozri IP/10/225), inštalovanie infraštruktúry širokopásmových služieb v Európe je nevyhnuté na vytváranie pracovných miest a prosperity.

Neelie Kroes, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, uviedla: „Rýchle širokopásmové služby sú digitálnym kyslíkom nevyhnutným pre prosperitu a blahobyt Európy. Tieto opatrenia pomôžu zaistiť, aby Európania dostali prvotriedny internet, aký očakávajú a aký si zaslúžia, a mohli tak pristupovať k obsahu a službám podľa svojho želania. "

Dnes prijatý balík zahŕňa:

  • Odporúčanie Komisie o regulovanom prístupe k prístupovým sieťam novej generácie (sieťam NGA), ktorým sa ustanovuje spoločný regulačný postoj k prístupu k novým vysokorýchlostným optickým sieťam, v rámci ktorého sa od vnútroštátnych telekomunikačných regulačných orgánov požaduje zabezpečenie vhodnej vyváženosti medzi potrebou povzbudiť investovanie a potrebou chrániť hospodársku súťaž. Tým sa dosiahne spriehľadnenie regulácie vo vzťahu ku všetkým aktérom trhu, ktoré je potrebné na povzbudenie investícií do rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových služieb. V telekomunikačnej rámcovej smernici (2002/21/ES) sa od členských štátov žiada, aby zabezpečili, že ich regulačné orgány budú brať „maximálne ohľady“ na odporúčanie Komisie, a aby zdôvodnili akúkoľvek odchýlku od tohto odporúčania. (Pozri MEMO/10/424)

  • Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady na ustanovenie 5-ročného programu politík na podporu efektívneho manažmentu rádiového frekvenčného spektra, ktorý pripravila Komisia a ktorým sa zabezpečuje najmä to, aby do roku 2013 bol k dispozícii dostatok frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové služby (čo významne prispeje k tomu, aby ľudia v odľahlých oblastiach získali rýchle širokopásmové pripojenie, a k rozšíreniu dostupnosti inovačných služieb v rámci celej Európy). Efektívne a konkurencieschopné využívanie frekvenčného spektra v EÚ tiež podporí inovácie v iných oblastiach politík a sektoroch, ako je doprava alebo životné prostredie. (Pozri MEMO/10/425)

  • Oznámenie o širokopásmových službách, ktorým sa vytvára súdržný rámec plnenia cieľov Digitálnej agendy v oblasti širokopásmových služieb a v ktorom sa predovšetkým načrtávajú najlepšie spôsoby, ako povzbudiť verejné i súkromné investovanie do rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových sietí. Členské štáty EÚ sa v ňom vyzývajú, aby pripravili operačné plány širokopásmových služieb pre vysokorýchlostné a ultravysokorýchlostné siete s konkrétnymi vykonávacími opatreniami. Obsahuje rady, ako znížiť investičné náklady, a naznačuje, akými opatreniami, vrátane lepšieho využívania európskych fondov, môžu verejné orgány podporovať investovanie do širokopásmových služieb. Oznamujú sa v ňom aj plány Európskej komisie a Európskej investičnej banky predložiť návrh nástrojov financovania širokopásmových služieb. (Pozri MEMO/10/427)

V súčasnosti má Európa ako región najvyššiu priemernú úroveň zavedenia širokopásmových služieb na svete (24,8 %), ale jej siete potrebujú ďalší rozvoj a modernizáciu. Napríklad dnes má len 1 % Európanov zavedené priamo domov vysokorýchlostné optické internetové pripojenie, v porovnaní s 12 % Japoncov a 15 % Juhokórejcov.

Opatrenia Komisie majú za cieľ podporiť ďalšie verejné aj súkromné investície do rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových sietí, čo môže zase zvýšiť dopyt po službách poskytovaných prostredníctvom širokopásmových sietí, a tak odštartovať pozitívny kolobeh hospodárskeho rastu v EÚ.

Digitálna agenda si vytyčuje pre oblasť širokého pásma ambiciózne ciele, a síce zabezpečiť do roku 2013 základné širokopásmové pokrytie pre všetkých občanov EÚ a do roku 2020 dostupnosť rýchleho širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 megabitov za sekundu pre všetkých občanov EÚ, pričom by najmenej polovica európskych domácností mala využívať širokopásmové služby s prístupovou rýchlosťou 100 megabitov za sekundu.

Kontext

Rýchly a ultrarýchly širokopásmový prístup by mohol mať na životy ľudí podobný revolučný vplyv ako pred vyše 100 rokmi železnica. Vysokorýchlostné pripojenie uľahčuje prácu z domu a počas ciest. Umožňuje vznik nových interaktívnych online služieb v rozličných oblastiach vrátane vzdelávania a zdravotníctva (ako diagnóza na diaľku). Pomáha MSP znížiť náklady a zvýšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom prístupu k službám „oblaku“ (cloud computing) a umožňuje aj novú éru digitálnych videoslužieb s vysokým rozlíšením kontrolovaných používateľom.

Ďalšie informácie pozri v MEMO/10/426.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6070

Annex

EU Broadband Penetration Rates, January 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: EU Member States' telecoms regulators

% of households using a broadband connection

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT usage by Households and Individuals (2009)

International fixed broadband penetration rates, July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD

Deployment of optical fibre in the local loop in the EU, US, Japan and South Korea

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Commission, on the basis of Point Topic

Digital Subscriber Line national and rural coverage, December 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Services on the basis of Idate; Broadband developments in Europe", a study for the European Commission.


Side Bar