Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1142

Bruksela, dnia 20 września 2010 r.

Agenda cyfrowa: Komisja przedstawia środki na rzecz zapewnienia szybkiego i bardzo szybkiego internetu szerokopasmowego w Europie

Komisja Europejska przyjęła w dniu dzisiejszym trzy uzupełniające się środki, które umożliwią wprowadzenie i powszechne wykorzystanie szybkiego i bardzo szybkiego internetu szerokopasmowego w Unii Europejskiej. Przyjęty pakiet obejmuje zalecenie Komisji w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (NGA), które – zapewniając operatorom telekomunikacyjnym pewność prawną – przyczyni się do osiągnięcia równowagi między przyciąganiem inwestycji a ochroną konkurencji, wniosek w sprawie decyzji dotyczącej utworzenia programu polityki w zakresie widma radiowego, której jednym z celów jest zapewnienie dostępności widma na potrzeby bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego, oraz komunikat w sprawie internetu szerokopasmowego, w którym przedstawiono, jak skutecznie zachęcić inwestorów publicznych i prywatnych do inwestowania w szybkie i bardzo szybkie sieci dostępu. Powyższe środki mają za zadanie pomóc UE w realizacji zobowiązań określonych w europejskiej agendzie cyfrowej, zgodnie z którymi wszyscy Europejczycy do 2013 r. powinni mieć dostęp do podstawowego internetu szerokopasmowego, a do 2020 r. – do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu szerokopasmowego (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200). Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (zob. IP/10/225) stworzenie infrastruktury szerokopasmowej w Europie jest niezbędne do zapewnienia nowych miejsc pracy i dobrobytu obywateli.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za agendę cyfrową, powiedziała: „Szybki internet jest jak cyfrowy tlen, niezbędny dla zdrowia i dobrobytu Europy. Przedstawione środki sprawią, że Europejczycy będą mogli korzystać z internetu najwyższej jakości – będzie to internet, jakiego oczekują i na jaki zasługują, który umożliwi im dostęp do treści i usług, z których pragną korzystać.”

W skład przyjętego w dniu dzisiejszym pakietu wchodzą:

  • Zalecenie Komisji w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (NGA), w którym przedstawiono wspólne podejście w zakresie regulacji dostępu do nowych, bardzo szybkich sieci światłowodowych. W zaleceniu uwzględniono wymóg, zgodnie z którym krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji powinny zapewnić równowagę między potrzebą przyciągnięcia inwestycji a koniecznością ochrony konkurencji. Przyjęcie zalecenia zapewni wszystkim uczestnikom rynku większą pewność prawną, która jest niezbędna, aby zwiększyć poziom inwestycji w szybkie i bardzo szybkie sieci dostępu szerokopasmowego. Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie łączności elektronicznej (2002/21/EC) państwa członkowskie są zobowiązane do szczególnego uwzględnienia zalecenia Komisji oraz do uzasadnienia wszelkich działań, które są z nim niezgodne. (zob. MEMO/10/424).

  • Wniosek Komisji w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej utworzenia pięcioletniego programu, której celem jest wsparcie efektywnego zarządzania widmem radiowym, zwłaszcza w kontekście zapewnienia do 2013 r. wystarczających zasobów widma na potrzeby bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego (który przyczyni się do upowszechnienia szybkiego dostępu szerokopasmowego w obszarach odległych oraz do udostępnienia innowacyjnych usług w całej Europie). Efektywne i konkurencyjne wykorzystanie widma w UE będzie również istotne dla wspierania innowacji w innych obszarach polityki, takich jak transport i środowisko. (zob. MEMO/10/425).

  • Komunikat w sprawie internetu szerokopasmowego, w którym przedstawiono spójne ramy realizacji celów dotyczących internetu szerokopasmowego przewidzianych w agendzie cyfrowej oraz w którym przeanalizowano, jak skutecznie zachęcić inwestorów publicznych i prywatnych do inwestowania w szybkie i bardzo szybkie sieci dostępu szerokopasmowego. W komunikacie zaapelowano do państw członkowskich o opracowanie planów operacyjnych i konkretnych środków wykonawczych dotyczących wprowadzenia szybkich i bardzo szybkich sieci, przedstawiono wskazówki dotyczące obniżenia kosztów inwestycji oraz wskazano, w jaki sposób organy publiczne mogą wspierać inwestycje w sieci szerokopasmowe, np. poprzez efektywniejsze wykorzystanie środków unijnych. Poza tym w komunikacie ogłoszono również, że Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny przedstawią wkrótce instrumenty finansowania sieci szerokopasmowych. (zob. MEMO/10/427)

W chwili obecnej Europa jest regionem, który posiada najwyższy na świecie odsetek użytkowników internetu szerokopasmowego (24,8 proc.), ale jej sieci wymagają dalszego rozwoju i modernizacji. Przykładowo, na dzień dzisiejszy tylko 1 proc. Europejczyków ma dostęp do szybkich światłowodowych łączy internetowych w swoich domach, podczas gdy w Japonii odsetek ten wynosi 12 proc., a w Korei Płd. - 15 proc.

Celem wprowadzonych przez Komisję środków jest zwiększenie publicznych i prywatnych inwestycji w szybkie i bardzo szybkie sieci szerokopasmowe. Inwestycje te przyczynią się do zwiększenia popytu na usługi realizowane za pomocą tych sieci, powodując tym samym efekt sprzężenia zwrotnego, który będzie stymulować wzrost gospodarczy w UE.

W agendzie cyfrowej określono ambitne cele dotyczące internetu szerokopasmowego: do 2013 r. wszyscy obywatele UE powinni mieć dostęp do podstawowego Internetu szerokopasmowego, a do 2020 r. – do szybkiego Internetu szerokopasmowego o przepustowości 30 Mb/s, przy czym co najmniej połowa europejskich gospodarstw domowych powinna dysponować dostępem szerokopasmowym o przepustowości wynoszącej 100 Mb/s.

Kontekst

Szybki i bardzo szybki Internet może zrewolucjonizować życie ludzi podobnie, jak dokonały tego koleje ponad 100 lat temu. Szybkie łącza umożliwiają pracę z domu oraz w podróży. Umożliwiają również udostępnienie nowych interaktywnych usług internetowych w różnych dziedzinach, w tym w edukacji i w służbie zdrowia (np. diagnostyka na odległość). Szybkie łącza mogą również pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w obniżeniu kosztów i uzyskaniu przewagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu usług opartych na chmurach obliczeniowych oraz dzięki umożliwieniu wprowadzenia usług cyfrowych nowej generacji kontrolowanych przez użytkownika i wykorzystujących transmisję wideo.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/10/426.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6070

Annex

EU Broadband Penetration Rates, January 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: EU Member States' telecoms regulators

% of households using a broadband connection

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT usage by Households and Individuals (2009)

International fixed broadband penetration rates, July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD

Deployment of optical fibre in the local loop in the EU, US, Japan and South Korea

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Commission, on the basis of Point Topic

Digital Subscriber Line national and rural coverage, December 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Services on the basis of Idate; Broadband developments in Europe", a study for the European Commission.


Side Bar