Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1142

Bryssel 20. syyskuuta 2010

Digitaalistrategia: Komissiolta toimia nopean ja ultranopean laajakaistan edistämiseksi Euroopassa

Euroopan komissio hyväksyi tänään kolme toisiaan täydentävää toimenpidettä, joilla pyritään helpottamaan nopeiden ja ultranopeiden laajakaistayhteyksien yleistymistä EU:ssa. Kyseessä ovat komission suositus seuraavan sukupolven liityntäverkkojen käyttöoikeuksien sääntelystä, jolla sääntelystä tehdään teleoperaattorien näkökulmasta entistä ennakoitavampaa ja tasapainoisempaa sekä investointien kannustamisen että kilpailun edistämisen kannalta, päätösehdotus radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta, jolla muun muassa varmistetaan, että langattomien laajakaistaliittymien käytettävissä on riittävästi radiotaajuuksia ja laajakaistatiedonanto, jossa hahmotellaan sitä, miten voitaisiin parhaiten edistää julkisen ja yksityisen sektorin investointeja nopeisiin ja ultranopeisiin verkkoihin. Toimenpiteillä pyritään auttamaan EU:ta täyttämään Euroopan digitaalistrategiassa annetut sitoumukset, joiden mukaan peruslaajakaistaliittymä on jokaisen eurooppalaisen ulottuvilla vuoteen 2013 mennessä ja ultranopea liittymä vuoteen 2020 mennessä (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Kuten älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävässä Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan (ks. IP/10/225), laajakaistainfrastruktuurin rakentaminen Eurooppaan on olennaisen tärkeää työpaikkojen syntymisen ja hyvinvoinnin kannalta.

Euroopan komission varapuheenjohtaja ja digitaalistrategiasta vastaava jäsen Neelie Kroes totesi että "nopea laajakaista on digitaalista happea – välttämätöntä Euroopan elinvoimaisuudelle ja hyvinvoinnille" ja lisäsi että "näillä toimenpiteillä autetaan varmistamaan, että eurooppalaiset saavat odottamansa ja ansaitsemansa ensiluokkaiset internet-yhteydet, joilla he pääsevät haluamiinsa sisältöihin ja palveluihin."

Tänään hyväksytty paketti sisältää seuraavat asiakirjat:

  • Komission suositus seuraavan sukupolven liityntäverkkojen (ns. NGA-verkkojen, Next Generation Access) käyttöoikeuksien sääntelystä. Suosituksessa määritellään yhteiset periaatteet uusien nopeiden valokuituverkkojen käyttöoikeuksien sääntelyjä varten. Kansallisten viestintäviranomaisten on varmistettava riittävä tasapaino investointien edistämisen ja kilpailun turvaamisen välille. Suositus tekee sääntelystä kaikkien markkinatoimijoiden kannalta ennakoitavampaa, mikä edesauttaa investointeja nopeisiin ja ultranopeisiin laajakaistayhteyksiin. Sähköisen viestinnän puitedirektiivin (2002/21/EY) mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden sääntelyviranomaiset ottavat mahdollisimman tarkkaan huomioon komission suosituksen ja poikkeavat siitä vain tarkoin perustelluissa tapauksissa (ks. MEMO/10/424).

  • Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi, jolla perustetaan viisivuotinen ohjelma tehokkaan radiotaajuushallinnon edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että langattoman laajakaistan käyttöön saadaan vuoteen 2013 mennessä riittävästi taajuuksia (mikä edesauttaisi merkittävästi nopeiden laajakaistayhteyksien tuomista syrjäseuduille ja lisäisi innovatiivisten palvelujen saatavuutta kaikkialla Euroopassa). Tehokas ja kilpailtu taajuuksien käyttö EU:ssa tukee myös innovaatioita muilla sektoreilla, kuten liikenne- ja ympäristöalalla (ks. MEMO/10/425).

  • Laajakaistatiedonanto, jossa määritellään yhtenäiset puitteet digitaalistrategian laajakaistatavoitteiden saavuttamiselle ja kuvataan erityisesti sitä, miten parhaiten voitaisiin lisätä julkisia ja yksityisiä investointeja nopeisiin ja ultranopeisiin laajakaistaverkkoihin. Tiedonannossa kehotetaan EU:n jäsenvaltioita laatimaan nopeille ja ultranopeille verkoille toimivat laajakaistasuunnitelmat käytännön täytäntöönpanotoimenpiteineen. Lisäksi siinä annetaan ohjeita investointikustannusten alentamisesta ja esitetään tapoja, joilla viranomaiset voivat tukea laajakaistainvestointeja muun muassa hyödyntämällä EU-tukia entistä paremmin. Siinä myös ilmoitetaan Euroopan komission ja Euroopan investointipankin suunnitelmista luoda uusia laajakaistan rahoitusvälineitä (ks. MEMO/10/427).

Euroopassa on nyt alueellisesti maailman korkein laajakaistan yleisyysaste (24,8 %), mutta verkkoja on edelleen kehitettävä ja nopeutettava. Tällä hetkellä esimerkiksi vain yhdellä prosentilla eurooppalaisista on kotiin saakka ulottuva nopea kuituyhteys, kun Japanissa vastaava osuus on 12 ja Etelä-Koreassa 15 prosenttia.

Komission toimilla pyritään aikaansaamaan lisää julkisia ja yksityisiä investointeja nopeisiin ja ultranopeisiin laajakaistaverkkoihin, mikä taas puolestaan lisäisi laajakaistaverkoissa tarjottavien palvelujen kysyntää ja loisi näin EU:hun hyvän talouskasvun kierteen.

Digitaalistrategiassa asetetaan laajakaistalle kunnianhimoiset tavoitteet: vuoteen 2013 mennessä kaikkien EU-kansalaisten saatavilla tulee olla peruslaajakaista ja vuoteen 2020 mennessä nopea vähintään 30 Mbit/s laajakaista niin, että vähintään puolella Euroopan kotitalouksista on käytössä 100 Mbit/s liittymä.

Taustaa

Nopeilla ja ultranopeilla laajakaistaliittymillä voisi olla ihmisten elämään samanlainen mullistava vaikutus kuin rautateillä oli yli 100 vuotta sitten. Nopeiden yhteyksien ansiosta työskentely kotoa ja matkalla on entistä helpompaa. Nopeat yhteydet mahdollistavat uusia vuorovaikutteisia verkkopalveluja eri aloilla, kuten koulutuksessa ja terveydenhuollossa (esim. etädiagnosointi). Ne auttavat myös pk-yrityksiä alentamaan kustannuksiaan ja parantamaan kilpailukykyään, kun tarjolle saadaan etäresurssipalveluja (ns. pilvipalveluja). Edelleen ne mahdollistavat uuden aikakauden digitaalisille, käyttäjäkeskeisille ja teräväpiirtoisille videopalveluille.

Lisätietoja, ks. MEMO/10/426.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6070

Annex

EU Broadband Penetration Rates, January 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: EU Member States' telecoms regulators

% of households using a broadband connection

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT usage by Households and Individuals (2009)

International fixed broadband penetration rates, July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD

Deployment of optical fibre in the local loop in the EU, US, Japan and South Korea

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Commission, on the basis of Point Topic

Digital Subscriber Line national and rural coverage, December 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Services on the basis of Idate; Broadband developments in Europe", a study for the European Commission.


Side Bar