Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1142

Brüssel, 20. september 2010

Digitaalareng: komisjon võtab meetmed kiire ja ülikiire lairibaühenduse kättesaadavuse parandamiseks

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu kolm täiendavat meedet, et lihtsustada kiire ja ülikiire lairibaühenduse käivitamist ja kasutuselevõttu ELis. Pakett koosneb järgmistest meetmetest: komisjoni soovitus, milles käsitletakse reguleeritud juurdepääsu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudele, millega antakse telekommunikatsioonivõrgu operaatoritele õiguskindlus ning tagatakse sobiv tasakaal investeeringute soodustamise vajaduse ja konkurentsi kaitsmise vajaduse vahel; raadiospektripoliitika programmi loomise otsuse ettepanek, et tagada muu hulgas see, et spekter on kättesaadav traadita lairibaühendusele, ning lairibaühendust käsitlev teatis, milles kirjeldatakse, kuidas kõige paremini soodustada avalikku ja erasektorit investeerima kiiretesse ja ülikiiretesse võrkudesse. Nende meetmetega püütakse aidata ELil täita Euroopa digitaalses tegevuskavas võetud kohustusi, s.o on tagada igale eurooplasele 2013. aastaks juurdepääs lairibaühendusele ning 2020. aastaks juurdepääs kiirele ja ülikiirele lairibaühendusele (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Nagu osutatud arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu käsitlevas Euroopa 2020. aasta strateegias (vt IP/10/225), on lairiba-infrastruktuuri rajamine Euroopas määrava tähtsusega töökohtade ja jõukuse loomisel.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Kiire lairibaühendus on digitaalajastus eluliselt vajalik Euroopa jõukuse ja heaolu arenguks. Kõnealused meetmed aitavad tagada, et eurooplased saavad esmaklassilise internetiühenduse, mida nad ootavad ja väärivad ning mille abil nad saavad juurdepääsu soovitud teabele ja teenustele.”

Täna vastu võetud meetmepakett hõlmab järgmist:

  • komisjoni soovitus, milles käsitletakse reguleeritud juurdepääsu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudele. Soovituses sätestatakse ühtne regulatiivne lähenemisviis seoses juurdepääsuga uutele kiiretele kiudoptilistele võrkudele, mis eeldab, et liikmesriikide telekommunikatsioonisektori reguleerivad asutused tagavad vajaliku tasakaalu investeerimise soodustamise vajaduse ja konkurentsi kaitsmise vajaduse vahel. Sellega suureneb kõikide turuosaliste jaoks õigusselgus, mida on vaja, et soodustada investeeringute tegemist kiiresse ja ülikiiresse lairibaühendusse. Telekommunikatsiooni raamdirektiivi (2002/21/EÜ) kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et nende reguleerivad asutused võtavad põhjalikult arvesse komisjoni soovitust ning põhjendavad sellest mis tahes kõrvalekaldeid (vt MEMO/10/424).

  • komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, millega luuakse viieaastane poliitikaprogramm, et edendada raadiospektri tõhusat haldamist ja eelkõige tagada, et 2013. aastaks on traadita lairibaühenduse jaoks kättesaadav piisav spektriala (tänu millele on võimalik pakkuda kiiret lairibaühendust kõrvaliste piirkondade elanikele ning muuta innovatiivsed teenused kättesaadavaks kogu Euroopas). Raadiospektri tõhus ja konkurentsivõimeline kasutamine ELis toetab innovatsiooni ka muudes poliitikavaldkondades ja sektorites, näiteks transpordi ja keskkonna valdkonnas (vt MEMO/10/425).

  • lairibaühendust käsitlev teatis, milles sätestatakse ühtne raamistik digitaalarengu tegevuskavas lairibaühendusega seoses seatud eesmärkide saavutamiseks ja eelkõige kirjeldatakse, kuidas kõige paremini soodustada avalikku ja erasektorit investeerima kiiretesse ja ülikiiretesse lairibavõrkudesse. Teatises kutsutakse ELi liikmesriike üles kehtestama kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude tegevuskavad ning konkreetsed rakendusmeetmed. Lisaks esitatakse juhendid selle kohta, kuidas vähendada investeerimiskulusid, ning antakse juhiseid selle kohta, kuidas avaliku sektori asutused saavad toetada investeeringuid lairibaühendusse, sealhulgas kuidas kasutada paremini ELi vahendeid. Samuti teatatakse selles Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga kavatsusest luua lairibaühenduse finantsinstrumendid (vt MEMO/10/427).

Euroopas tervikuna kasutatakse praegu lairibaühendust keskmiselt kõige rohkem maailmas (24,8%), kuid selle võrke on vaja veelgi arendada ja ajakohastada. Näiteks praegu omab kodus kiiret kiudoptilist internetiühendust vaid 1% eurooplastest, samas aga 12% jaapanlastest ja 15% lõuna-korealastest.

Komisjoni meetmete eesmärk on stimuleerida avalikku ja erasektorit rohkem investeerima kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkudesse. Tänu sellele peaks suurenema nõudlus lairibavõrkude kaudu osutatavate teenuste järele ning seega vallanduma ELis majanduskasvu positiivne mõjuring.

Digitaalarengu tegevuskavas on seatud lairibaühenduse puhul kõrged eesmärgid. Kõigile ELi kodanikele püütakse 2013. aastaks tagada juurdepääs lairibaühendusele ning 2020. aastaks muuta kõigile ELi kodanikele kättesaadavaks kiire lairibaühendus (30 megabitti sekundis), nii et samal ajal vähemalt pooled Euroopa kodumajapidamised kasutaksid lairibaühendust kiirusega 100 megabitti sekundis.

Taust

Kiire ja ülikiire lairibaühendus võiks olla inimeste elus samasuguse revolutsioonilise tähtsusega nagu enam kui 100 aastat tagasi oli raudtee. Kiirem ühendus lihtsustab kodus ja reisil töötamist. See võimaldab osutada uusi interaktiivseid veebipõhiseid teenuseid eri valdkondades, sealhulgas hariduses ja tervishoius (nt kaugdiagnoosimine). Samuti aitab see väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel vähendada oma kulusid ja muutuda konkurentsivõimelisemaks tänu juurdepääsule veebipõhistele teenustele. Nii saab võimalikuks digitaalsete, kasutaja poolt kontrollitavate ja kõrgresolutsiooniga videoteenuste uus ajastu.

Lisateabe saamiseks vt MEMO/10/426.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6070

Annex

EU Broadband Penetration Rates, January 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: EU Member States' telecoms regulators

% of households using a broadband connection

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT usage by Households and Individuals (2009)

International fixed broadband penetration rates, July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD

Deployment of optical fibre in the local loop in the EU, US, Japan and South Korea

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Commission, on the basis of Point Topic

Digital Subscriber Line national and rural coverage, December 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Services on the basis of Idate; Broadband developments in Europe", a study for the European Commission.


Side Bar