Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1142

Bρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: Η Επιτροπή εισηγείται μέτρα ικανά να εξασφαλίσουν ταχεία και υπερταχεία ευρυζωνικότητα στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τρία συμπληρωματικά μέτρα με τα οποία διευκολύνεται η επέκταση και αφομοίωση ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικότητας στην ΕΕ. Η δέσμη αυτή μέτρων περιλαμβάνει σύσταση της Επιτροπής για την υπαγόμενη σε κανονιστικές ρυθμίσεις πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), με την οποία παρέχεται κανονιστική ασφάλεια στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών και κατοχυρώνεται η ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για ενθάρρυνση των επενδύσεων και της ανάγκης διασφάλισης του ανταγωνισμού, πρόταση απόφασης για τη θέσπιση προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα ώστε, μεταξύ άλλων, να εξασφαλιστεί διαθέσιμο ραδιοφάσμα για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, και ανακοίνωση περί ευρυζωνικότητας όπου περιγράφεται ο καλύτερος τρόπος ενθάρρυνσης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε δίκτυα υψηλών και υπερυψηλών ταχυτήτων. Σκοπός των μέτρων αυτών είναι να βοηθήσουν την ΕΕ να αξιοποιήσει τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη ώστε, έως το 2013, κάθε Ευρωπαίος να διαθέτει πρόσβαση σε βασικές ευρυζωνικές επικοινωνίες και, έως το 2020, σε αντίστοιχες γρήγορες και εξαιρετικά γρήγορες. (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200). Όπως περιγράφεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, χωρίς αποκλεισμούς (βλ. IP/10/225), η εγκατάσταση ευρυζωνικής υποδομής στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για τη δημιουργία απασχόλησης και ευημερίας.

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε ότι «η γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση αποτελεί το ψηφιακό οξυγόνο που είναι απαραίτητο για την ευημερία της Ευρώπης. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν να αποκτήσουν οπωσδήποτε οι Ευρωπαίοι το πρώτης κλάσης διαδίκτυο που προσδοκούν και δικαιούνται, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που επιθυμούν.»

Η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε σήμερα περιλαμβάνει:

  • Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη ρύθμιση της πρόσβασης σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) ορίζει κοινή ρυθμιστική προσέγγιση για την πρόσβαση σε νέα δίκτυα οπτικής ίνας υψηλής ταχύτητας, βάσει της οποίας απαιτείται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών να εξασφαλίσουν κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των αναγκών για ενθάρρυνση των επενδύσεων και της διασφάλισης του ανταγωνισμού. Από αυτά θα προκύψει αυξημένη κανονιστική σαφήνεια για όλους τους συντελεστές της αγοράς, απαραίτητη για την τόνωση των επενδύσεων σε ταχείες και υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις. Η οδηγία πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες (2002/21/EΚ) επιβάλλει στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι οικείες ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν «ιδιαίτερα υπόψη» τη σύσταση της Επιτροπής, αιτιολογώντας οποιαδήποτε απόκλιση από αυτήν. (βλ. MEMO/10/424)

  • Πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με θέσπιση πενταετούς προγράμματος πολιτικής για προώθηση αποδοτικής διαχείρισης του ραδιοφάσματος και, ειδικότερα, για την εξασφάλιση της διάθεσης, από το 2013, επαρκούς εύρους ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες (που θα συμβάλουν σημαντικά στην επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις απόκεντρες περιοχές και θα καταστήσουν τις καινοτόμες υπηρεσίες διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ευρώπη). Η αποδοτική και ανταγωνιστική χρήση του ραδιοφάσματος στην ΕΕ θα στηρίξει την καινοτομία και σε άλλα πεδία και τομείς άσκησης πολιτικής, όπως οι μεταφορές και το περιβάλλον. (βλ. MEMO/10/425)

  • Ανακοίνωση για την ευρυζωνικότητα, όπου καθορίζεται συνεκτικό πλαίσιο για την επίτευξη των ευρυζωνικών στόχων του ψηφιακού θεματολογίου και, ειδικότερα, περιγράφεται ο καλύτερος τρόπος ενθάρρυνσης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα. Στην ανακοίνωση καλούνται τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταρτίσουν επιχειρησιακά σχέδια ευρυζωνικής πρόσβασης για δίκτυα υψηλών και υπερυψηλών ταχυτήτων με συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής, παρέχονται οδηγίες για περικοπή του κόστους των επενδύσεων και υποδείξεις στις δημόσιες αρχές σχετικά με τρόπους υποστήριξης ευρυζωνικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης χρήσης κονδυλίων της ΕΕ. Επίσης, ανακοινώνονται σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ενεργοποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορούν την ευρυζωνικότητα. (βλ. MEMO/10/427)

Η Ευρώπη ως περιφέρεια εμφανίζει σήμερα τα υψηλότερα επίπεδα μέσης αφομοίωσης ευρυζωνικών υπηρεσιών παγκοσμίως (24,8%), αλλά τα δίκτυά της πρέπει να αναπτυχθούν και να αναβαθμιστούν περαιτέρω. Για παράδειγμα, μόλις ποσοστό 1% των Ευρωπαίων διαθέτει σήμερα απευθείας διαδικτυακή σύνδεση οπτικής ίνας υψηλής ταχύτητας στο σπίτι του, σε σύγκριση με 12% των Ιαπώνων και 15% των Νοτιοκορεατών.

Τα μέτρα της Επιτροπής αποβλέπουν στην ενθάρρυνση περισσότερων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα, που με τη σειρά τους θα αποφέρουν αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών που διανέμονται μέσω ευρυζωνικών δικτύων και, τοιουτοτρόπως, θα προκαλέσουν έναν ενάρετο κύκλο οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ψηφιακό θεματολόγιο θέτει φιλόδοξους στόχους για την ευρυζωνικότητα, εξασφαλίζοντας έως το 2013 βασική ευρυζωνική κάλυψη για όλους τους πολίτες της ΕΕ και, έως το 2020, γρήγορη ευρυζωνική κάλυψη 30 Μegabit ανά δευτερόλεπτο για όλους τους πολίτες της ΕΕ και με τουλάχιστον τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά με ευρυζωνική πρόσβαση 100 Μegabits ανά δευτερόλεπτο.

Ιστορικό

Η ταχεία και η υπερταχεία ευρυζωνική πρόσβαση θα μπορούσε να έχει παρόμοιο επαναστατικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, όπως ο σιδηρόδρομος πριν από 100 και πλέον χρόνια. Οι συνδέσεις υψηλής ταχύτητας καθιστούν ευκολότερη την εργασία στο σπίτι και εν κινήσει. Κάνουν εφικτές νέες διαδραστικές επιγραμμικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της υγείας (όπως η τηλεδιάγνωση). Μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να περικόψουν τις δαπάνες τους και να καταστούν ανταγωνιστικότερες λόγω πρόσβασης σε υπηρεσίες «υπολογιστικού νέφους», ενώ παράλληλα εγκαινιάζουν μια νέα εποχή ψηφιακών, ελεγχόμενων από το χρήστη υπηρεσιών βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. MEMO/10/426.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6070

Annex

EU Broadband Penetration Rates, January 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: EU Member States' telecoms regulators

% of households using a broadband connection

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT usage by Households and Individuals (2009)

International fixed broadband penetration rates, July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD

Deployment of optical fibre in the local loop in the EU, US, Japan and South Korea

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Commission, on the basis of Point Topic

Digital Subscriber Line national and rural coverage, December 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Services on the basis of Idate; Broadband developments in Europe", a study for the European Commission.


Side Bar