Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1142

Брюксел, 20 септември 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията набелязва мерки за осигуряване високоскоростен и свръхвисокоскоростен широколентов достъп в Европа

Днес Европейската комисия прие три допълнителни мерки, които ще подпомогнат разгръщането и разпространението на високоскоростния и свръхвисокоскоростния широколентов достъп в ЕС. Този пакет включва Препоръка на Комисията относно регулирания достъп до мрежи за достъп от следващо поколение (NGA), която дава правна сигурност на далекосъобщителните оператори, като осигурява подходящ баланс между необходимостта от насърчаване на инвестициите и необходимостта от запазване на конкуренцията, предложение за Решение за създаване на програма за политиката в областта на радиочестотния спектър, за да се осигури между другото радиочестотен спектър за нуждите на безжичните широколентови технологии, и Съобщение за широколентовите мрежи, набелязващо как най-добре да бъдат насърчени обществените и частните инвестиции във високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи. Тези мерки целят да подпомогнат ЕС при изпълнението на поетите с Програмата в областта на цифровите технологии за Европа ангажименти за осигуряване на достъп на всеки европеец до базови широколентови мрежи до 2013 г. и до високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи до 2020 г. (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200). Както е зададено в стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (вж. IP/10/225), инсталирането на широколентова инфраструктура е от съществено значение за създаването на работни места и благоденствие.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия по цифровите технологии, заяви: „Бързият широколентов достъп е цифров кислород, изключително важен за благоденствието и благополучието на Европа. Тези мерки ще помогнат за осигуряването на първокласния интернет, който европейците очакват и заслужават, за да могат да получат достъп до съдържанието и услугите, които желаят. “

Приетият днес пакет включва:

  • Препоръка на Комисията относно регулирания достъп до мрежи за достъп от следващо поколение (NGA), която създава общ регулаторен подход към достъпа до нови високоскоростни влакнестооптични мрежи, изискващ от националните регулаторни органи за далекосъобщения да осигурят подходящ баланс между необходимостта от насърчаване на инвестициите и необходимостта от запазване на конкуренцията. Това ще доведе до увеличаване на правната яснота за всички участници на пазара, което на свой ред е необходимо за насърчаване на инвестициите във високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи. Рамковата директива за далекосъобщенията (2002/21/EC) изисква от държавите-членки да гарантират, че техните регулаторни органи „ще се съобразят в най-голяма степен“ с препоръката на Комисията, като обосновават всяко отклонение от нея. (Вж. MEMO/10/424)

  • Предложение на Комисията за Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 5-годишна програма за политиката с цел насърчаване на ефективното управление на радиочестотния спектър, която по-конкретно да гарантира, че до 2013 г. радиочестотният спектър ще бъде предоставен за употреба от безжичните широколентови технологии (което ще бъде съществен принос за снабдяването на хората в отдалечените райони с широколентови връзки и за предлагането на новаторски услуги в цяла Европа). Ефективното и конкурентно използване на радиочестотен спектър в ЕС ще подкрепи също новаторството в други области и сектори на политиката като транспорта и околната среда. (Вж. MEMO/10/425)

  • Съобщение за широколентовите мрежи, чрез което се създава съгласувана рамка за постигане на целите на Програмата в областта на цифровите технологии относно широколентовите технологии и конкретно се набелязва как най-добре да бъдат насърчени обществените и частните инвестиции във високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи. В него се призовават държавите-членки на ЕС да въведат оперативни планове за широколентови високоскоростни и свръхвисокоскоростни мрежи, дават се насоки за намаляване на разходите за инвестиции и се посочва как обществените органи биха могли да подкрепят инвестициите в широколентовата инфраструктура, включително чрез по-добро използване на фондовете на ЕС. В него се оповестяват също и планове на Европейската комисия и на Европейската инвестиционна банка да представят финансови инструменти за широколентови технологии. (Вж. MEMO/10/427)

Понастоящем средната степен на разпространение на широколентовите мрежи в района на Европа е най-високата в света (24,8 %), но тези мрежи трябва да бъдат доразвити и усъвършенствани. Например към момента едва 1 % от европейците имат пряка високоскоростна влакнестооптична връзка с интернет в домовете си, като тази стойност е 12 % при японците и 15 % при южнокорейците.

Мерките на Комисията помагат за привличане на повече обществени и частни инвестиции във високоскоростни и свръхвисокоскоростни широколентови мрежи, което на свой ред ще помогне за увеличаване на търсенето на услуги, доставяни чрез широколентови мрежи, и ще предизвика благоприятен цикъл на икономически растеж в ЕС.

Програмата в областта на цифровите технологии поставя амбициозни цели пред широколентовите технологии, гарантирайки на всички граждани на ЕС базово широколентово покритие до 2013 г. и широколентово покритие с минимум 30 мегабита в секунда до 2020 г., като най-малко половината от европейските домакинства трябва да са абонати на широколентов достъп със 100 мегабита в секунда.

Контекст

Високоскоростният и свръхвисокоскоростният широколентов достъп биха могли да имат същото революционно въздействие върху живота на хората, каквото са имали железниците преди повече от 100 години. Високоскоростните връзки улесняват работата от дома и в движение. Те позволяват възникването на нови интерактивни услуги в различни области, в това число в образованието и здравеопазването (например диагноза от разстояние). Те помагат също на СМП да намалят разходите си и да станат по-конкурентоспособни чрез достъп до „облаци от услуги“ и правят възможно настъпването на нова ера на цифрови видеоуслуги с висока разделителна способност под управление на потребителите.

За повече информация вж. MEMO/10/426.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6070

Annex

EU Broadband Penetration Rates, January 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: EU Member States' telecoms regulators

% of households using a broadband connection

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT usage by Households and Individuals (2009)

International fixed broadband penetration rates, July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD

Deployment of optical fibre in the local loop in the EU, US, Japan and South Korea

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Commission, on the basis of Point Topic

Digital Subscriber Line national and rural coverage, December 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Services on the basis of Idate; Broadband developments in Europe", a study for the European Commission.


Side Bar