Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1141

V Bruseli 17. septembra 2010

Komisia prijala zmenený a doplnený návrh potravinového programu pre ľudí, ktorí sú v Európskej únii najviac odkázaní na pomoc

Európska komisia dnes prijala zmenený a doplnený návrh na zlepšenie súčasného programu distribúcie potravín so zreteľom na osoby, ktoré sú v Európskej únii najviac odkázané na pomoc. Vychádza z návrhu z roku 2008, ktorým sa na doplnenie dostupných intervenčných zásob povoľuje schéma využitia nákupov na trhu. Členské štáty by si vybrali, ktoré potraviny budú distribuovať, a plány distribúcie potravín by sa zaviedli na trojročné obdobia. Potraviny by sa aj naďalej distribuovali v spolupráci s charitatívnymi inštitúciami a miestnymi sociálnymi službami. Každý rok má z toho programu úžitok viac ako 13 miliónov európskych občanov. Zmenený a doplnený návrh poskytuje stabilné a priaznivé sadzby vnútroštátneho spolufinancovania a na príspevok od EÚ stanovuje ročný strop 500 miliónov eur. Do pôvodného návrhu z roku 2008 včleňuje niekoľko ďalších úprav a dáva ho do súladu s Lisabonskou zmluvou. Tento návrh z roku 2008 Rada neprijala napriek podpornému postoju Európskeho parlamentu.

„Program pre osoby, ktoré sú najviac odkázané na pomoc, predstavuje veľmi reálny spôsob pomoci hmotne najchudobnejším členom našej spoločnosti. V kontexte, keď niekoľko miliónov Európanov má problém dostať sa k potravinám, tento návrh je súčasťou nášho cieľa spoločnej poľnohospodárskej politiky so silným prepojením medzi spotrebiteľmi a výrobou,“ povedal Dacian Cioloș, komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Nemali by sme zabúdať, že úmyslom spoločnej poľnohospodárskej politiky je prinášať prospech všetkým segmentom spoločnosti, nielen farmárom.“

Program bol prvýkrát predstavený v roku 1987 a pôvodne poskytoval nadbytočné zásoby farmárskej produkcie („intervenčné zásoby“) ľuďom v núdzi. Táto schéma sa v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia zmenila a doplnila s cieľom umožniť za určitých okolností doplniť intervenčné zásoby prostredníctvom nákupov na trhu.

Zavedením spolufinancovania sa pomôže zlepšiť plánovanie a spravovanie fondov a členským štátom sa umožní prebrať väčšiu zodpovednosť za program. S cieľom uľahčiť spoluúčasť členského štátu na programe sa v zmenenom a doplnenom návrhu ustanovujú výhodné sadzby vnútroštátneho spolufinancovania (25 % a 10 % pre členské štáty oprávnené na podporu z Kohézneho fondu oproti 50 % a 25 % po úvodnom období realizácie v predchádzajúcom návrhu). Aby sa ešte zvýšila účinnosť a zabezpečila kontinuita, zaviedol by sa trojročný plán distribúcie.

Distribúcia by sa už neobmedzovala len na výrobky, ktorých sa týka systém intervencií. Napríklad ovocie, zelenina a kuchynský olej budú po prvýkrát spôsobilé na distribúciu. V budúcnosti by výber potravín robili vnútroštátne orgány, a to na základe výživových kritérií a distribuovali by ich v spolupráci s partnermi reprezentujúcimi občiansku spoločnosť, ako sa to robilo doteraz.

Potraviny sa budú čerpať z intervenčných zásob alebo z trhu, pričom sa uprednostnia vhodné intervenčné zásoby, ak sú k dispozícii. Zmenený a doplnený návrh dáva podľa názoru Európskeho parlamentu členským štátom možnosť uprednostniť potravinové výrobky s pôvodom v EÚ. Distribúcia musí byť bezplatná, prípadne za cenu, ktorá neprevyšuje cenu opodstatnenú nákladmi vzniknutými organizácii určenej na distribuovanie potravín.

Členské štáty sa slobodne rozhodnú, či sa na tomto programe zúčastnia; v súčasnosti sa na ňom zúčastňuje 19 členských štátov. Pomoc sa zvyčajne poskytuje širokej škále ľudí žijúcich v chudobe, vrátane rodín, ktoré sa nachádzajú v ťažkej situácii, starších ľudí s nedostatočnými prostriedkami, bezdomovcov, zdravotne postihnutých, ohrozených detí, chudobných zárobkovo činných osôb, migrujúcich pracovníkov a žiadateľov o azyl.

Podobne ako je to v súčasnom programe, členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na programe, by si na vykonávanie distribúcie potravín vybrali vhodné organizácie – zvyčajne charitatívne inštitúcie alebo miestne sociálne služby. Na rozdiel od minulosti, keď sa program vytváral každoročne, členské štáty by určili svoje potreby na trojročné obdobie a vzhľadom na to by podali žiadosť Komisii. Komisia by potom vyčlenila rozpočet na ročnom základe, aby sa dali zaviesť úpravy programu v prípade, keď v priebehu programovacieho obdobia dôjde k zmene situácie.

Hoci priemerná životná úroveň v EÚ patrí medzi najvyššie na svete, niektorí ľudia si nedokážu kúpiť primerané množstvo potravy, aby sa nasýtili. Odhaduje sa, že 43 miliónov ľudí v EÚ je ohrozených potravinovou chudobou, čo znamená, že si nemôžu dovoliť jedlo s mäsom, kurča alebo rybu každý druhý deň.


Side Bar