Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1141

Bruksela, dnia 17 września 2010 r.

Komisja przyjmuje zmieniony wniosek w sprawie programu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przyjęła zmieniony wniosek w sprawie udoskonalenia programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej. Opiera się on na wniosku z 2008 r., który umożliwiał, w ramach programu, zakup żywności na wolnym rynku na stałych zasadach, aby uzupełnić dostępne zapasy interwencyjne. Wybór produktów żywnościowych ma należeć do państwa członkowskiego, a plany dystrybucji żywności zostaną opracowane w cyklu trzyletnim. Dystrybucja żywności nadal odbywałaby się przy współpracy organizacji charytatywnych i lokalnych ośrodków opieki społecznej. Każdego roku ponad 13 milionów obywateli UE korzysta z programu pomocy żywnościowej. W zmienionym wniosku ustalono stabilne i korzystniejsze stawki współfinansowania krajowego oraz podniesiono pułap rocznego finansowania ze strony UE do kwoty 500 milionów euro. Wniosek zawiera szereg innych zmian w stosunku do propozycji z 2008 r., m.in. dostosowujących ją do wymogów Traktatu Lizbońskiego. Wniosek z 2008 r. nie został przyjęty przez Radę pomimo pozytywnego stanowiska Parlamentu Europejskiego.

„Program dla osób najbardziej potrzebujących to bardzo konkretne działanie w pomocy na rzecz niektórych najuboższych członków społeczeństwa. W sytuacji kiedy wiele milionów mieszkańców Europy ma trudności w dostępie do żywności, wniosek ten wpisuje się w cel Wspólnej Polityki Rolnej, tworząc silny związek pomiędzy konsumentami a sektorem produkcji”, powiedział Dacian Cioloş, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. „Nie należy zapominać, że zadaniem Wspólnej Polityki Rolnej jest wspomaganie wszystkich grup społecznych, nie tylko rolników.

Stworzony w 1987 r. program służył początkowo do rozdzielania nadwyżki produktów rolnych (tzw. „zapasów interwencyjnych”) pomiędzy osoby potrzebujące. Program zmieniono w połowie lat dziewięćdziesiątych, aby umożliwić, w pewnych okolicznościach, uzupełnianie zapasów interwencyjnych zakupem żywności na wolnym rynku.

Wprowadzenie współfinansowania ułatwi planowanie i zarządzanie środkami finansowymi, a także pozwoli na zwiększenie odpowiedzialności państw członkowskich za funkcjonowanie programu. W celu ułatwienia państwom członkowskim uczestniczenia w programie, w zmienionym wniosku ustalono korzystniejsze stawki współfinansowania krajowego (25 % oraz 10 % dla państw członkowskich objętych Funduszem Spójności w porównaniu z 50 % i 25 % przewidzianymi po okresie przejściowym w poprzednim wniosku). Zostaną opracowane trzyletnie plany dystrybucji żywności mające na celu poprawę skuteczności i ciągłość realizacji systemu pomocy.

Dystrybucja nie ograniczałaby się już tylko do produktów objętych systemem interwencji. Po raz pierwszy na przykład owoce i warzywa oraz olej spożywczy będą dopuszczone do programu. W przyszłości wyboru żywności dokonywałyby władze krajowe na podstawie kryteriów wartości odżywczych, a dystrybucja odbywałaby się przy współpracy z partnerami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, jak to działo się do tej pory.

Żywność mogłaby pochodzić z zapasów interwencyjnych lub z rynku, przy zachowaniu pierwszeństwa dla odpowiednich zapasów interwencyjnych, o ile byłyby dostępne. Zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego zmieniony wniosek daje państwom członkowskim możliwość udzielenia pierwszeństwa produktom żywnościowym pochodzącym z UE. Dystrybucja musi odbywać się nieodpłatnie lub za cenę, która w żadnym razie nie przekracza poziomu uzasadnionego kosztami poniesionymi przez wyznaczone organizacje w związku z rozdzielaniem żywności.

Udział państw członkowskich w programie jest dobrowolny: w chwili obecnej uczestniczy w nim 19 państw członkowskich. Pomoc żywnościową kieruje się najczęściej do szeroko pojętej grupy osób żyjących w ubóstwie, w tym: rodzin w trudnej sytuacji materialnej, osób starszych o niewystarczających środkach finansowych, osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, dzieci zagrożonych patologią społeczną, osób pracujących, a mimo to żyjących w ubóstwie, pracowników migrujących i osób ubiegających się o azyl.

Podobnie jak było to w dotychczas, uczestniczące w programie państwa członkowskie wybierają odpowiednie organizacje – zazwyczaj organizacje charytatywne lub lokalne ośrodki opieki społecznej – mające prowadzić dystrybucję żywności. Natomiast inaczej niż w przeszłości, kiedy to program był opracowywany corocznie, państwa członkowskie określałyby swoje potrzeby w cyklu trzyletnim i odpowiednio występowały z wnioskiem do Komisji. Komisja przydzielałaby budżet co roku, tak aby umożliwić dostosowanie programu w przypadku gdy sytuacja zmieni się w trakcie okresu programowania.

Mimo iż średni standard życia w Unii Europejskiej jest jednym z najwyższych na świecie, są wśród nas osoby, które nie są w stanie zakupić dostatecznej ilości żywności. Szacuje się, że 43 milionów osób w Unii Europejskiej jest zagrożonych niedostatkiem żywności, co oznacza, że nie stać ich na posiłek zawierający mięso, kurczaka lub rybę co drugi dzień.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website