Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1141

Bryssel 17. syyskuuta 2010

Komissio muutti EU:n vähävaraisimmille tarkoitettua elintarvikeohjelmaa koskevaa ehdotustaan

Euroopan komissio hyväksyi tänään muutetun ehdotuksen Euroopan unionin vähävaraisimmille tarkoitetun elintarvikkeiden jakeluohjelman parantamiseksi. Ehdotus perustuu vuoden 2008 esitykseen, jonka mukaan ohjelmassa olisi sallittava markkinoilta tehtävät hankinnat saatavilla olevien interventiovarastojen täydentämiseksi aina tarvittaessa. Jäsenvaltiot voisivat itse päättää, mitä elintarvikkeita ohjelmaan otetaan, ja jakelusuunnitelmat tehtäisiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Elintarvikkeet on edelleen määrä jakaa yhteistyössä hyväntekeväisyysjärjestöjen ja sosiaalitoimen kanssa. Joka vuosi yli 13 miljoonaa Euroopan kansalaista saa apua ohjelmasta. Muutetussa ehdotuksessa vakautetaan ja alennetaan kansallisen rahoituksen osuuksia, ja EU:n rahoitusosuuden enimmäismääräksi vahvistetaan 500 miljoonaa euroa. Ehdotukseen on tehty muitakin muutoksia vuoden 2008 alkuperäiseen ehdotukseen nähden, ja sitä on tarkistettu Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Neuvosto ei Euroopan parlamentin myönteisestä kannasta huolimatta hyväksynyt vuoden 2008 ehdotusta.

”Vähävaraisimmille tarkoitettu ohjelma tarjoaa hyvin konkreettista apua yhteiskuntamme vähäosaisille. Miljoonat eurooppalaiset joutuvat kamppailemaan ruoan hankkimiseksi, ja ehdotuksella pyritään osaltaan toteuttamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, jossa tuotanto on lähempänä kuluttajien tarpeita”, totesi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloș. ”Meidän ei pidä unohtaa, että yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on tuottaa hyötyä kaikille yhteiskuntaryhmille eikä vain viljelijöille.

Elintarvikeohjelma otettiin vuonna 1987 alun perin käyttöön maataloustuotannon ylijäämävarastojen (ns. interventiovarastojen) toimittamiseksi apua tarvitseville. Ohjelmaa muutettiin 1990-luvun puolivälissä siten, että interventiovarastoja voitiin tietyin edellytyksin täydentää markkinoilta tehtävillä hankinnoilla.

Yhteisrahoituksen avulla parannetaan sekä ohjelmasuunnittelua että varainhoitoa ja annetaan jäsenvaltioille enemmän vastuuta ohjelmasta. Jäsenvaltioiden osallistumisen helpottamiseksi kansallisia rahoitusosuuksia on muutetussa ehdotuksessa muutettu jäsenvaltioiden kannalta suotuisammiksi (25 % ja koheesiojäsenvaltioille 10 %, kun ne aiemman ehdotuksen siirtymäkauden jälkeen olisivat olleet 50 % ja vastaavasti 25 %). Tuloksellisuuden lisäämiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi olisi laadittava kolmivuotinen jakeluohjelma.

Tuotteet voisivat nyt olla myös muita kuin interventiotuotteita. Esimerkiksi hedelmät ja vihannekset sekä ruokaöljy voivat nyt ensi kertaa kuulua ohjelmaan. Vastaisuudessa kansalliset viranomaiset voisivat valita jaettavat elintarvikkeet ravitsemuksellisten perusteiden mukaan, ja jakelusta huolehtisivat kansalaisyhteiskunnan toimijat kuten nytkin.

Elintarvikkeet saataisiin joko interventiovarastoista, sikäli kun niitä on käytettävissä, tai markkinoilta; interventiovarastot olisivat kuitenkin etusijalla. Euroopan parlamentin esityksestä ehdotetulla muutoksella tarjotaan jäsenvaltioille mahdollisuus valita ensisijaisesti Euroopan unionista peräisin olevia elintarvikkeita. Jakelun on oltava ilmaista tai maksun perusteena saavat olla ainoastaan elintarvikkeiden jakelusta nimetylle organisaatiolle aiheutuvat kustannukset.

Jäsenvaltiot saavat vapaasti päättää, osallistuvatko ne ohjelmaan vaiko eivät; nykyisin ohjelmaan osallistuu 19 jäsenvaltiota. Apua toimitetaan tavallisesti erilaisista syistä köyhyydessä eläville, esimerkiksi vaikeassa tilanteessa oleville perheille, vähävaraisille vanhuksille, kodittomille, vammaisille, syrjäytymisvaarassa oleville lapsille, pienipalkkaisille, siirtotyöläisille ja turvapaikanhakijoille.

Kuten aikaisemminkin, ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot valitsevat elintarvikejakeluun soveltuvat organisaatiot (yleensä jakelusta vastaa hyväntekeväisyysjärjestö tai sosiaalitoimi). Kun ohjelma aikaisemmin suunniteltiin vuodeksi kerrallaan, jäsenvaltiot määrittelevät nyt tarpeensa kolmivuotiselle ohjelmakaudelle ja esittävät ne komissiolle. Komissio jakaa määrärahat vuosittain, jotta ohjelmakauden aikana tapahtuvat muutokset voidaan ottaa huomioon.

Vaikka elintaso EU:ssa kuuluukin keskimäärin maailman korkeimpiin, kaikki eivät pysty huolehtimaan riittävästä ravinnonsaannista. Arvioiden mukaan 43 miljoonaa EU:n kansalaista joutuu tinkimään ruokavaliostaan, koska heillä ei ole varaa lihaa, kanaa tai kalaa sisältävään ateriaan vähintään joka toinen päivä.


Side Bar