Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1141

Брюксел, 17 септември 2010 г.

Комисията приема изменено предложение за продоволствената програма за най-нуждаещите се лица в Европейския съюз.

Днес Европейската комисия прие изменено предложение за подобряване на настоящата програма за разпределяне на храна за най-нуждаещите се лица в Европейския съюз. Тя се основава на предложение от 2008 г., с което на схемата се позволява да допълва наличните интервенционни запаси с постоянни покупки от пазара. Държавите-членки ще избират каква храна да разпределят и ще определят продоволствени планове за тригодишни периоди, като хранителните продукти ще продължават да се предоставят в сътрудничество с благотворителни организации и социалните служби по места. Всяка година от тази програма се възползват над 13 милиона европейски граждани. В измененото предложение се предвижда осигуряването на стабилен и по-благоприятен размер на национално съфинансиране и се определя максимално годишно съфинансиране от ЕС на стойност 500 000 000 EUR. С него се въвеждат и редица други изменения на първоначалното предложение от 2008 г., които го привеждат в съответствие с Договора от Лисабон. Предложението от 2008 г. не бе прието от Съвета, въпреки позицията в негова подкрепа на Европейския парламент.

„Програмата за най-нуждаещите се представлява съвсем реален начин за подпомагане на някои от най-необлагодетелстваните членове на нашето общество. В обстановка, при която няколко милиона европейци имат проблем с достъпа до храна, предложението е част от нашата цел за ОСП като политика с тясна връзка между потребителите и производството“, каза Дачиан Чолош, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони. „Не трябва да забравяме, че ОСП е предназначена за всички слоеве на обществото, а не само в полза на селскостопанските производители.“

При въвеждането си през 1987 г. програмата първоначално предоставяше излишъците от запасите селскостопанска продукция (т.нар. „интервенционни запаси“) на нуждаещите се. Схемата бе изменена в средата на 90-те години, за да може при определени обстоятелства интервенционните запаси да бъдат допълвани с покупки на пазара.

Въвеждането на съфинансиране ще спомогне за подобряване на планирането и управлението на средствата и ще позволи на държавите-членки да поемат по-голяма отговорност за програмата. За да се улесни участието на държавите-членки, в измененото предложение се предвижда по-благоприятен размер на национално съфинансиране (25 % и 10 % за държавите-членки, които се ползват от Кохезионния фонд, спрямо предвидените в предишното предложение 50 % и 25 % след изтичането на преходния период ). За да се повиши ефективността и да се осигури приемственост ще бъде създаден тригодишен продоволствен план.

Продуктите вече няма да се ограничават до тези, за които се прилага интервенцията. Например за първи път ще могат да бъдат разпределяни плодове и зеленчуци, както и олио за готвене. В бъдеще, изборът на храни ще бъде правен от националните органи въз основа на критерии за хранителност, като продуктите ще бъдат разпределяни съвместно с партньорите от гражданското общество, както става в момента.

Хранителните продукти ще се осигуряват от интервенционните запаси или пазара, като ще се дава приоритет на използването на подходящи интервенционни запаси, когато такива са на разположение. В съответствие с предложеното от Европейския парламент, в измененото предложение се предвижда възможността държавите-членки да предпочитат хранителни продукти с произход от ЕС. Разпределянето трябва да бъде безплатно или на цена, която не надвишава понесените в тази връзка разходи от посочената организация.

Държавите-членки са свободни да избират дали да участват в програмата или не, като в момента в нея участват 19 държави-членки. По принцип помощта се предоставя на широк кръг от хора, живеещи в бедност, включително семейства в затруднено положение, възрастни хора с недостатъчно средства, бездомни, хора с увреждания, деца в рисково положение, бедни работещи, сменящи работното си място и лица, търсещи политическо убежище.

Както при настоящата схема, държавите-членки, които участват в програмата, ще избират подходящи организации — обикновено благотворителни организации или социални служби по места — за осъществяване на разпределянето на храната. За разлика от преди, когато програмата беше на годишна база, те ще определят нуждите си за тригодишен период и ще изпращат съответно искане до Комисията. След това Комисията ще разпределя бюджета на годишна основа с оглед въвеждането на евентуални изменения, които биха се наложили, ако ситуацията се промени по време на програмния период.

Въпреки че средният стандарт на живот в ЕС е сред най-високите в света, някои хора не са в състояние да се изхранват по подходящ начин. Около 43 милиона души в ЕС са изложени на риск от недохранване, което означава, че те не могат да си позволят да ядат месо, пиле или риба на всеки два дни.


Side Bar