Navigation path

Left navigation

Additional tools

P/10/113

V Bruseli 1. februára 2010

Podľa štúdie Komisie treba v záujme presadzovania európskych právnych predpisov v oblasti odpadu zriadiť špecializovaný orgán EÚ

V dnes uverejnenej štúdii Európskej komisie sa odporúča zriadiť špecializovaný európsky org án, ktorý by dohliadal na vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti odpadu. Štúdia je súčasťou balíka opatrení, ktoré Komisia prijíma s cieľom zlepšiť fungovanie odpadového hospodárstva a zabezpečiť, aby spĺňalo normy ustanovené v právnych predpisoch EÚ v záujme ochrany občanov a životného prostredia. Nezákonné ukladanie odpadov na skládky, z ktorých mnohé nespĺňajú normy, pokračuje vo významnej miere aj naďalej a v mnohých členských štátoch stále neexistuje základná infraštruktúra na nakladanie s odpadmi. Znepokojenie vyvoláva aj nezákonná preprava odpadu. V druhej dnes uverejnenej správe sa poukazuje na to, že takmer 20 % zo všetkých prípadov preskúmania prepravy odpadu v rámci nedávnych opatrení na presadzovanie v členských štátoch bolo nezákonných.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas uviedol: „Súlad s právnymi predpismi EÚ zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska dosiahnutia celkového cieľa legislatívy EÚ v oblasti odpadov, ktorým je ochrana zdravia európskych občanov a životného prostredia. Musíme zohľadniť všetky možnosti vrátane zriadenia agentúry alebo orgánu EÚ, ktorý by mohol zabezpečiť, aby vykonávanie právnych predpisov EÚ prinieslo občanom EÚ, životnému prostrediu a hospodárstvu maximálny prospech.“

Štúdia odporúča zriadenie š pecializovanej agentúry na presadzovanie právnych predpisov v oblasti odpadu

Jednou z najväčších environmentálnych výziev, pred ktorými dnes stojí EÚ, je zaistiť bezpečné nakladanie s odpadmi, šetrné k životnému prostrediu. V rámci EÚ sa podľa odhadov vyprodukuje každoročne 2,6 miliardy ton odpadu, z čoho je približne 90 miliónov ton klasifikovaných ako nebezpečný odpad.

V dnes uverejnenej štúdii sa odporúča zriadenie špecializovanej agentúry na úrovni EÚ, ktorá by sa zaoberala riešením zásadných problémov nedostatočného vykonávania a presadzovania európskych právnych predpisov v oblasti odpadu. V posledných rokoch sa po náraste objemu vyprodukovaného odpadu a jeho prepravy v rámci rozšírenej EÚ situácia ešte skomplikovala. V roku 2008 prijal Európsky parlament uznesenie, v ktorom vyzval Komisiu, aby vypracovala správu o možnosti zavedenia „nástroja Spoločenstva na kontrolu dodržiavania právnych predpisov v oblasti životného prostredia.“

Agentúra by bola zodpovedná za vykonávanie viacerých úloh, ako napríklad preskúmanie systémov presadzovania práva v členských štátoch, koordinované kontroly a inšpekcie. Súčasne by sa zriadil špecializovaný európsky orgán, ktorý by bol zodpovedný za priame inšpekcie a kontroly zariadení a úložísk v závažných prípadoch nedodržania súladu s právnymi predpismi. Agentúre by pri viacerých činnostiach pomáhala európska sieť členských štátov.

Odporúčania vychádzajú z odpovedí, ktoré prostredníctvom dotazníkov, rozhovorov a neformálnych seminárov poskytli úradníci a zainteresované strany z členských štátov.

Výška nákladov na realizáciu odporúčaní sa odhaduje na niečo viac ako 16 miliónov EUR ročne. Úplné vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti odpadu by okrem ďalších prínosov súvisiacich s odpadom viedlo aj k zníženiu emisií skleníkových plynov vrátane metánu uvoľňovaného zo skládok, a to v objeme takmer 200 miliónov ton ekvivalentu CO 2 ročne. Tým by sa pri súčasnej cene uhlíka (približne 13 EUR za tonu) ušetrilo ročne 2,5 miliardy EUR. Ďalšie hospodárske prínosy vyplývajúce z posilneného vykonávania zahŕňajú vytvorenie rovnakých podmienok pre európske spoločnosti, priaznivejšie prostredie pre inováciu a lepší prístup k vzácnym druhotným surovinám.

Dôkladná analýza nákladov a prínosov sa uskutoční v priebehu tohto roka, s možnosťou navrhnutia ďalších krokov v roku 2011.

Nedostatky vo vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti odpadu

Dôsledkom aktuálnych nedostatkov vo vykonávaní a presadzovaní je nezákonné ukladanie odpadu v rozsiahlej miere a veľké množstvo skládok a iných zariadení a úložísk, ktoré nespĺňajú normy EÚ. V niektorých členských štátoch buď príslušná infraštruktúra úplne chýba, alebo je nevhodná (pozri IP/09/1795 ).

Rastúce obavy vyvoláva aj vysoký počet prípadov nezákonnej prepravy odpadu. Jednou z príčin je nedostatok inšpekcií a kontrol na mieste. Komisia vzhľadom na túto situáciu podporila súbor koordinovaných inšpekcií, kontrol na mieste a kontrol prepravy odpadu v členských štátoch v spolupráci s IMPEL 1 , sieťou EÚ, ktorú tvoria úradníci orgánov verejnej správy zodpovedných za oblasť životného prostredia v členských štátoch. Správa o spoločných opatreniach v oblasti presadzovania bola uverejnená dnes.

Vykonalo sa viac ako 10 000 inšpekcií prepravy a bolo preverených aj niekoľko sto spoločností. Na spoločných opatreniach v oblasti presadzovania sa zúčastnilo celkovo 22 členských štátov a niekoľko susedných štátov. Inšpektori zistili, že v rámci prepravy zahŕňajúcej odpady až 19 % prípadov predstavovalo nezákonnú prepravu. Väčšina z nich sa týkala nezákonného vývozu z EÚ do afrických a ázijských štátov v rozpore so zákazom vývozu nebezpečného odpadu, prípadne došlo k porušeniu požiadaviek na informácie o vývoze „zeleného“ odpadu, teda odpadu, ktorý nie je nebezpečný.

V rámci siete IMPEL sa aj naďalej vykonávajú spoločné inšpekcie prepravy odpadu a jej cieľom je zahrnúť do tohto procesu všetky členské štáty. Na riešení tohto problému sa podieľa aj Komisia, a to prostredníctvom návrhov posilnených právnych predpisov. Súčasťou navrhovanej revízie smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (smernica o OEEZ) je doplnenie ustanovení brániacich nezákonnej preprave odpadu z elektrických a elektronických zariadení, najmä v prípade, keď sa nepravdivo označia ako „použité výrobky.“ Komisia sa takisto zaoberá možnosťou sprísnenia požiadaviek na inšpekcie v rámci predpisov EÚ v oblasti prepravy odpadu.

Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

1 :

IMPEL: Sieť EÚ na vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia.


Side Bar