Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1139

Bryssel, den 17 september 2010

Kommissionen vidtar åtgärder för att förbättra järnvägstjänster

Europeiska kommissionen har idag antagit ett förslag för bättre järnvägstjänster för både passagerare och godstrafik. Förbättringen ska uppnås genom ökad konkurrens inom järnvägsmarknaden, ökade befogenheter för nationella tillsynsmyndigheter och förbättrade möjligheter för investeringar på järnvägsområdet. Förslaget till direktiv om en inre järnvägsmarknad är ett gott exempel på förenkling av lagstiftning och konsolidering i och med att tre gällande direktiv och deras ändringar slås ihop till en text. Förslaget ska också ta itu med problem som hindrar att järnvägsmarknaden fungerar effektivt.

Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor, sade följande: ”Europa ligger i frontlinjen i fråga om järnvägsteknik och bland de främsta i fråga om moderna järnvägsnät. Men, och det är ett stort men, Europa både behöver och förtjänar bättre järnvägstjänster. Vi måste kunna erbjuda passagerare och användare av godstrafik högre kvalitet, ökad pålitlighet, ökat urval och fler innovationer. Och det kan dagens paket. Mitt mål är att passagerar- och godstrafiken ska konkurrensutsättas i högre grad. Det kommer att gynna passagerare, användare av godstrafik, tillverkare av högkvalitetsjärnvägsutrustning och, inte minst, miljön.”

Följande tre problemområden tas upp i direktivet:

1. Konkurrensfrågor

Förslaget till direktiv ska göra järnvägsmarknaden mer konkurrensutsatt. Det ska ske genom öppnare villkor för marknadsåtkomst och bättre tillträde, till exempel genom följande:

  • Krav på förbättrat tillträde (i vissa fall garanterat tillträde) till järnvägsrelaterade tjänster som underhållsanläggningar, terminaler, informationsställen, biljettförsäljning, etc. för person‑ och godståg.

  • Fastställande av tydliga regler för intressekonflikter och diskriminerande beteende i järnvägssektorn.

  • Krav på mer detaljerade ”beskrivningar av järnvägsnätet”, som är dokument som offentliggörs årligen så att potentiella nya marknadsaktörer kan få en tydlig bild av karaktären på tillgänglig infrastruktur och villkoren för dess användning.

2. Att förstärka tillsynen

Genom förslaget stärks befogenheterna för de nationella tillsynsmyndigheterna för järnvägsmarknaden, bland annat genom förslag på följande åtgärder:

  • Utvidgning av de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter till att även gälla järnvägsrelaterade tjänster. Tidigare hade tillsynsmyndigheterna inte alltid befogenhet att ta itu med problem som rörde järnvägsrelaterade tjänster.

  • Krav på att de nationella tillsynsmyndigheterna ska vara oberoende från andra myndigheter.

  • Förstärkta befogenheter för de nationella tillsynsmyndigheterna (i fråga om sanktioner, revisioner, överklaganden och ökade undersökningsbefogenheter). Krav på att dessa myndigheter ska samarbeta med sina motsvarigheter i andra länder i gränsöverskridande frågor.

3. Att stärka ramverket för offentliga och privata investeringar

De nya reglerna för finansiering av och avgifter för infrastruktur syftar till att skapa en harmoniserad ”finansiell arkitektur” som ska uppmuntra investeringar. Följande ingår i de föreslagna åtgärderna:

  • Krav på nationella långsiktiga strategier och fleråriga kontraktsöverenskommelser mellan stater och infrastrukturförvaltare (så att finansiering ska kopplas till resultat och företagsplaner). Tanken är att infrastrukturutvecklingen ska bli mer förutsägbar för marknadsaktörer som också ska uppmuntras att förbättra sina resultat.

  • Krav på exaktare och smartare regler för infrastrukturavgifter. Om avgiftsprinciperna i den befintliga lagstiftningen tillämpades på bättre sätt, borde det leda till lägre avgifter för bantillträde för järnvägstransportoperatörer i många medlemsstater. De nya avgiftsreglerna (med anpassning efter bullernivå som järnvägens motsvarighet till debitering för externa kostnader för vägtransporter, med rabatt för driftskompatibilitet) borde också stimulera privata investeringar i grönare driftskompatibla teknikformer.

Nästa steg?

Tillsammans med det här förslaget, antog kommissionen idag ett meddelande som innehöll dess strategi att fullborda utvecklingen av en inre järnvägsmarknad och förslag på ytterligare initiativ som kommissionen kan sjösätta under nästa femårsperiod. Ett samråd kommer att ske och en detaljerad undersökning om att öppna marknaden för inhemsk passagerartrafik har också offentliggjorts.

Se även: http://ec.europa.eu/transport/rail/market/market_en.htm och: MEMO/10/421


Side Bar