Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1139

V Bruseli 17. septembra 2010

Komisia stanovuje opatrenia na zlepšenie služieb železničnej dopravy

Európska komisia dnes prijala návrh na poskytovanie lepších služieb osobnej a nákladnej železničnej dopravy prostredníctvom zvýšenia hospodárskej súťaže na trhu železničnej dopravy, posilnenia právomocí vnútroštátnych regulačných orgánov a skvalitnením rámca pre investície do železničnej dopravy. Návrh smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný priestor železničnej dopravy, predstavuje zjednodušenie legislatívy a konsolidáciu, keďže ide o spojenie troch platných smerníc a ich následných zmien a doplnení do jedného súdržného textu. Cieľom návrhu je takisto riešiť základné problémové oblasti, ktoré zabraňujú efektívnemu fungovaniu trhu železničnej dopravy.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, vyhlásil: „Európa zaujíma popredné miesto, pokiaľ ide o železničnú technológiu. Máme jedny z najmodernejších železničných sietí na svete. Má to však jeden veľký háčik: Európa potrebuje a zaslúži si lepšie služby železničnej dopravy. Musíme používateľom osobnej a nákladnej dopravy poskytovať vyššiu kvalitu, lepšiu spoľahlivosť, širší výber a viac inovácií. To je účelom uvedeného balíka. Mojím cieľom je takisto intenzívnejšia hospodárska súťaž v službách osobnej a nákladnej železničnej dopravy. Prinesie to výhody cestujúcim, používateľom nákladnej dopravy, výrobcom kvalitného železničného vybavenia a takisto životnému prostrediu.

Medzi tri základné problémové oblasti, ktoré táto smernica rieši, patria:

1. Otázky hospodárskej súťaže

Cieľom návrhu smernice je zvýšiť hospodársku súťaž na trhu železničnej dopravy prostredníctvom transparentnejších podmienok a jednoduchšieho prístupu na trh, napríklad tým, že:

  • sa bude vyžadovať lepší prístup (a v niektorých prípadoch zaručený prístup) k službám súvisiacim so železničnou dopravou, ako sú zariadenia na údržbu, železničné stanice, informačné miesta a miesta nákupu cestovných lístkov atď. pre nákladné a osobné vlaky;

  • sa ustanovia jednoznačné pravidlá o konflikte záujmov a diskriminačných postupoch v odvetví železničnej dopravy;

  • sa budú vyžadovať podrobnejšie vyhlásenia o stave siete a tieto dokumenty sa budú zverejňovať každý rok, aby potenciálne podniky vstupujúce na trh mali k dispozícii presnú charakteristiku dostupnej infraštruktúry a poznali podmienky jej používania.

2. Posilnenie regulačného dohľadu

Uvedeným návrhom sa posilnia právomoci vnútroštátnych železničných regulačných orgánov vrátane návrhov opatrení, ako napríklad:

  • Rozšírenie kompetencií vnútroštátnych regulačných orgánov na služby súvisiace so železničnou dopravou. Problémy týkajúce sa prístupu k službám súvisiacim so železničnou dopravou predtým nepatrili vždy do kompetencie vnútroštátnych regulačných orgánov.

  • Požiadavka nezávislosti vnútroštátnych železničných regulačných orgánov od akéhokoľvek verejného orgánu.

  • Posilnenie právomocí vnútroštátnych železničných regulačných orgánov (v zmysle udeľovania sankcií, auditov, odvolacích postupov a právomoci viesť vyšetrovanie z úradnej moci) a ustanovenie povinnosti pre tieto orgány, aby v prípade cezhraničných otázok spolupracovali so svojimi zahraničnými partnermi.

3. Posilnenie rámca pre verejné a súkromné investície

Cieľom nových pravidiel o financovaní infraštruktúry a spoplatňovaní je vybudovať harmonizovanú finančnú štruktúru na podporu investícií. Navrhované opatrenia zahŕňajú:

  • Požiadavku vnútroštátnych dlhodobých stratégií a viacročných zmluvných dohôd medzi štátom a manažérmi infraštruktúry (prepojenie financovania s výsledkami a obchodnými plánmi). Cieľom je, aby bol rozvoj infraštruktúry pre aktérov na trhu predvídateľnejší, a aby účastníci trhu dostali viac stimulov na zlepšenie ich výkonu,

  • Požiadavku presnejších a inteligentnejších pravidiel na spoplatňovanie infraštruktúry. Lepšou realizáciou zásad spoplatňovania v rámci platných právnych predpisov by sa prevádzkovateľom železničnej dopravy v mnohých členských štátoch mali znížiť poplatky za prístup na trať. Nové pravidlá spoplatňovania (vrátane zavedenia odstupňovania poplatkov podľa hlučnosti, ktoré je ekvivalentom k spoplatneniu externých nákladov v cestnej doprave, zľavy za interoperabilitu) by mali takisto pritiahnuť súkromné investície do interoperabilných a ekologickejších technológií.

Čo bude nasledovať?

Spolu s týmto návrhom dnes Komisia prijala oznámenie, v ktorom predstavuje stratégiu na dokončenie jednotného európskeho priestoru železničnej dopravy, pričom načrtla ďalšie iniciatívy, ktoré by Komisia mohla zrealizovať v nasledujúcich piatich rokoch. Toto oznámenie bude základom konzultácie. Zverejní sa aj podrobná štúdia o otvorení trhu pre vnútroštátnu osobnú dopravu.

Pozri: http://ec.europa.eu/transport/rail/market/market_en.htm a tiež : MEMO/10/421


Side Bar