Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1139

Brussel, 17 september 2010

De Commissie stelt maatregelen vast om het spoorvervoer te verbeteren

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel aangenomen met het oog op betere spoordiensten voor passagiers en vrachtvervoerders. Dit moet gebeuren door het aanzwengelen van de mededinging op de spoorwegmarkt, de versterking van de bevoegdheden van de nationale regelgevende instanties en de verbetering van het kader voor spoorweginvesteringen. Het voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van een eengemaakte Europese spoorwegruimte beoogt een vereenvoudiging en consolidatie van de huidige regelgeving, meer bepaald door samenvoeging van de drie momenteel geldende en vaak gewijzigde richtlijnen tot één samenhangende tekst. Het is ook de bedoeling enkele centrale problemen aan te pakken die een doeltreffende functionering van de spoorwegmarkt in de weg staan.

Siim Kallas, de met het vervoerbeleid belaste vicevoorzitter van de Europese Commissie, verklaarde: "Europa staat helemaal vooraan op het gebied van de spoorwegtechnologie. Wij bevinden ons in de topgroep van moderne railnetwerken. Maar, en dat is een grote maar, Europa heeft nood aan betere spoorwegdiensten en het verdient dergelijke diensten. We moeten betere kwaliteit, meer keuze en meer innovatie kunnen aanbieden aan passagiers en vrachtvervoerders. Dit pakket is bedoeld om die doelstelling te bereiken. Het is bij dit alles mijn bedoeling te komen tot meer mededinging in de sector van de passagiers‑ en vrachtdiensten. Dat zal goed zijn voor passagiers, goed voor de vervoerders van vracht, goed voor de producenten van zeer hoogwaardig spoorwegmaterieel en goed voor het milieu."

Met de richtlijn worden drie cruciale problemen aangepakt:

1. Mededingingskwesties

De voorgestelde richtlijn heeft tot doel de mededinging op de spoorwegmarkt te versterken door het invoeren van transparantere voorwaarden voor toegang tot de markt en het vergemakkelijken van de toegang, bijvoorbeeld door:

  • een verbeterde (en in bepaalde gevallen gegarandeerde) toegang te eisen tot spoorgerelateerde diensten zoals onderhoudsfaciliteiten, terminals, passagiersinformatie‑ en treinticketdiensten, enz. voor goederen‑ en passagierstreinen;

  • de vaststelling van expliciete regels inzake belangenconflicten en discriminerende praktijken in de railsector;

  • het eisen van gedetailleerdere "netwerkverklaringen", d.w.z. jaarlijks te publiceren documenten waardoor potentiële nieuwkomers op de markt een duidelijk zicht krijgen op de kenmerken van de beschikbare infrastructuur en de voorwaarden voor het gebruik daarvan.

2. Versterking van het toezicht van de regelgevers

Het voorstel heeft tot doel de bevoegdheden van de nationale spoorwegregelgevers te versterken en omvat in dat kader voorstellen voor maatregelen zoals:

  • uitbreiding van de bevoegdheden van de nationale regelgevende instanties tot spoorgerelateerde diensten. Tot nog toe vallen problemen met betrekking tot spoorgerelateerde diensten nog niet altijd onder de bevoegdheid van de nationale regelgevende instanties;

  • de eis dat nationale spoorwegregulatoren onafhankelijk zijn van andere publieke autoriteiten;

  • de versterking van de bevoegdheden van de nationale spoorwegregulatoren (met, wat sancties betreft, auditbevoegdheden, beroepsprocedures en onderzoeksbevoegdheden ambtshalve) en vaststelling van de verplichting voor deze instanties om op het gebied van grensoverschrijdende kwesties samen te werken met hun buitenlandse tegenhangers.

3. Versterking van het kader voor publieke en particuliere investeringen

De nieuwe regels voor financiering van de infrastructuur en toerekening van de kosten hebben tot doel een geharmoniseerde "financiële architectuur" tot stand te brengen en zo investeringen te bevorderen. Tot de voorgestelde maatregelen behoren:

  • de eis om nationale strategieën voor de lange termijn op te stellen en contractuele meerjarenovereenkomsten tussen de staat en de infrastructuur­beheerders te sluiten (waarbij de financiering wordt gekoppeld aan prestaties en ondernemingsplannen). Het doel is de marktspelers een grotere voorspelbaarheid bij de infrastructurele ontwikkeling te geven en meer stimulansen te bieden voor het verbeteren van hun prestaties;

  • de eis om nauwkeurigere en slimmere regels voor de toerekening van kosten voor het gebruik van infrastructuur in te voeren. Een betere tenuitvoerlegging van de toerekeningsbeginselen die in de bestaande wetgeving zijn vervat, zal in vele lidstaten resulteren in lagere tarieven voor toegang tot het spoor voor alle railvervoerexploitanten. De nieuwe toerekeningsregels (die ook de invoering omvatten van een lawaaigerelateerde schommeling van de tarieven, als het spoorwegequivalent van de toerekening van externe kosten bij het wegvervoer, en kortingen voor interoperabiliteit) moeten ook particuliere investeringen bevorderen in groenere en meer interoperabele technologieën.

Wat gebeurt er nu?

Samen met dit voorstel heeft de Commissie vandaag een mededeling vastgesteld betreffende haar strategie om de uitbouw van een eengemaakte Europese spoorwegruimte te voltooien, met daarbij een overzicht van de aanvullende initiatieven die de Commissie in de komende vijf jaar kan lanceren. Op deze basis zal een raadplegingsronde worden opgestart. Ook is een gedetailleerde studie over de openstelling van de markt voor binnenlands passagiersvervoer gepubliceerd.

Zie ook: http://ec.europa.eu/transport/rail/market/market_en.htm en MEMO/10/421


Side Bar