Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1139

Briselē, 2010. gada 17. septembrī

Eiropas Komisija ierosina pasākumus dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu uzlabošanai

Eiropas Komisija šodien pieņēma priekšlikumu, kura mērķis ir uzlabot pasažieriem un kravu nosūtītājiem sniegtos dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, palielinot konkurenci dzelzceļa pārvadājumu tirgū, piešķirot plašākas pilnvaras valstu regulatīvajām iestādēm un uzlabojot tiesisko regulējumu investīcijām dzelzceļa nozarē. Priekšlikumā direktīvai, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, trīs spēkā esošās direktīvas un to secīgie grozījumi tiesību aktu vienkāršošanas un konsolidācijas labad apvienoti vienā saskaņotā tekstā. Priekšlikuma mērķis ir arī pievērsties problemātiskajām jomām, kas kavē dzelzceļa tirgus sekmīgu darbību.

Sīms Kallass, par transportu atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, sacīja: "Eiropa ir izvirzījusies priekšplānā dzelzceļa tehnoloģiju jomā. Tā ir viens no vadošajiem spēkiem mūsdienīgu dzelzceļa tīklu attīstībā. Tomēr ir viens liels "bet" — dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu uzlabošanās Eiropā ir vajadzīga un ļoti gaidīta. Pasažieriem un kravu nosūtītājiem nepieciešama labāka kvalitāte, lielāka uzticamība, plašāka izvēle un vairāk jauninājumu. Lai to nodrošinātu, ir izstrādāts šis dokumentu kopums. Izvirzītais mērķis ir — vairāk konkurences pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Tas nāks par labu gan pasažieriem un kravu nosūtītājiem, gan ļoti kvalitatīva dzelzceļa aprīkojuma ražotājiem, gan videi."

Direktīvā galvenā uzmanība pievērsta šādām trim problemātiskajām jomām.

1. Konkurences jautājumi

Ierosinātās direktīvas mērķis ir palielināt konkurenci dzelzceļa tirgū, nosacījumus iekļuvei tirgū darot pārskatāmākus un vienkāršojot pieejamību, šim nolūkam, piemēram:

  • prasot uzlabot (un dažos gadījumos garantēt) ar dzelzceļu saistītu pakalpojumu, piemēram, tehniskās apkopes iekārtu, termināļu, pasažieru informēšanas un biļešu pārdošanas aprīkojuma utt., pieejamību kravas un pasažieru vilcieniem;

  • formulējot precīzus noteikumus par interešu konfliktiem un diskriminējošu praksi dzelzceļa nozarē;

  • prasot sniegt detalizētākus "tīkla pārskatus" — dokumentus, ko publicē katru gadu, lai iespējamos jaunpienācējus skaidri informētu par pieejamās infrastruktūras raksturlielumiem un izmantošanas nosacījumiem.

2. Regulatīvās uzraudzības pastiprināšana

Ar priekšlikumu tiek paplašinātas valstu dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu pilnvaras, tostarp ierosināts pieņemt šādus pasākumus:

  • paplašināt valstu regulatīvo iestāžu kompetenci, ietverot tajā ar dzelzceļu saistītus pakalpojumus. Līdz šim problēmas, kas attiecās uz ar dzelzceļu saistītu pakalpojumu pieejamību, ne vienmēr ietilpa valstu regulatīvo iestāžu kompetencē;

  • prasīt, lai valstu dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes būtu neatkarīgas no jebkuras citas valsts iestādes;

  • paplašināt valstu dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu pilnvaras (saistībā ar sankcijām, revīzijām, pārsūdzības procedūrām un ex officio izmeklēšanu) un noteikt šīm iestādēm par pienākumu pārrobežu jautājumos sadarboties ar līdzīgām iestādēm citās valstīs.

3. Publisko un privāto investīciju tiesiskā regulējuma pastiprināšana

Jaunie noteikumi par infrastruktūras finansēšanu un maksas iekasēšanu izstrādāti, lai veidotu saskanīgu "finansiālu arhitektūru", kas veicinātu investīcijas. Daži no ierosinājumiem:

  • valstu ilgtermiņa stratēģiju izveide un daudzgadējas līgumiskas vienošanās starp valsti un infrastruktūras pārvaldītājiem (finansējuma sasaiste ar darba rezultātiem un uzņēmējdarbības plāniem). Mērķis ir tirgus dalībniekiem nodrošināt infrastruktūras attīstības gaitas labāku paredzamību un sekmīgāk veicināt to darbības uzlabošanos;

  • precīzāki un pārdomātāki noteikumi par infrastruktūras maksas iekasēšanu. Ja šobrīd spēkā esošajos tiesību aktos iestrādātie maksas iekasēšanas principi tiktu īstenoti labāk, tam daudzās dalībvalstīs vajadzētu samazināt dzelzceļa pārvadātājiem noteikto maksu par piekļuvi sliežu ceļiem. Jaunie maksas iekasēšanas noteikumi (kuros ieviesta ar dzelzceļa radīto troksni saistīta diferenciācija, kas darbojas līdzīgi maksas noteikšanai par ārējām izmaksām autotransportā vai atlaidēm par savstarpēju izmantojamību) veicinātu arī privātas investīcijas videi nekaitīgākās un sadarbspējīgākās tehnoloģijās.

Kas notiek tālāk?

Kopā ar šo priekšlikumu Komisija šodien pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīta stratēģija vienotas Eiropas dzelzceļa telpas pilnīgai izveidei, ieskicējot papildu iniciatīvas, kuras Komisija varētu uzsākt turpmākajos piecos gados. Uz šā dokumenta pamata notiks apspriešanās. Publicēts arī sīki izstrādāts pētījums par iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu.

Sk. arī: http://ec.europa.eu/transport/rail/market/market_en.htm un MEMO/10/421


Side Bar