Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1139

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 17 d.

Komisija pristato vežimo geležinkeliais paslaugų kokybės gerinimo priemones

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą, kurio tikslas – padidinti konkurenciją geležinkelių rinkoje, sustiprinti nacionalinių reguliavimo institucijų galias, patobulinti investicijų į geležinkelius reglamentavimą ir taip užtikrinti, kad traukinių keleiviams ir krovinių vežimo geležinkeliais paslaugų gavėjams būtų teikiamos kokybiškesnės paslaugos. Direktyvos, kuria sukuriama bendra geležinkelių erdvė, pasiūlymas – tai teisės aktų paprastinimo ir konsolidavimo rezultatas: trys šiuo metu galiojančios direktyvos ir vėlesni jų pakeitimai sujungiami į vieną rišlų tekstą. Šiuo pasiūlymu taip pat siekiama išspręsti pagrindines problemas, dėl kurių geležinkelių rinka negali tinkamai veikti.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Europa pirmauja geležinkelių technologijų srityje. Ji turi šiuolaikiškiausius geležinkelių tinklus. Tačiau norėčiau ypač pabrėžti, kad Europai reikia ir ji yra nusipelniusi kokybiškesnių vežimo geležinkeliais paslaugų. Keleiviams ir krovinių vežimo paslaugų gavėjams turime užtikrinti kokybiškesnes, patikimesnes, naujoviškesnes paslaugas ir suteikti daugiau galimybių rinktis. Tai ir yra šio teisės aktų rinkinio tikslas. Mano siekis – užtikrinti didesnę konkurenciją keleivių ir krovinių vežimo paslaugų srityje. Tai bus naudinga ir keleiviams, ir krovinių vežimo paslaugų gavėjams, ir labai aukštos kokybės geležinkelių įrangos gamintojams, ir aplinkai.“

Šia direktyva siekiama išspręsti tris pagrindines problemas:

1. Konkurencijos klausimai

Siūloma direktyva siekiama padidinti konkurenciją geležinkelių rinkoje sudarant skaidresnes patekimo į rinką sąlygas ir suteikiant geresnes prieigos galimybes, pavyzdžiui:

  • reikalaujama, kad krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais srityje būtų sudarytos (o tam tikrais atvejais – ir garantuojamos) geresnės sąlygos naudotis su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis – pavyzdžiui, naudotis techninės priežiūros infrastruktūra, terminalais, keleivių informavimo ir bilietų pardavimo įranga ir pan.;

  • nustatomos aiškios interesų konflikto sprendimo ir su diskriminacine veikla susijusios taisyklės geležinkelių sektoriuje;

  • reikalaujama išsamesnių tinklo nuostatų – kasmet skelbiamų dokumentų, iš kurių nauji rinkos dalyviai gali aiškiai matyti esamos infrastruktūros charakteristikas ir jos naudojimo sąlygas.

2. Reguliavimo priežiūros stiprinimas

Pasiūlymu stiprinamos nacionalinių geležinkelių veiklos reguliavimo institucijų galios, taip pat siūloma imtis šių priemonių:

  • Išplėsti nacionalinių reguliavimo institucijų kompetenciją, kad ji apimtų ir su geležinkeliais susijusias paslaugas. Anksčiau nacionalinės reguliavimo institucijos ne visuomet turėjo galių spręsti problemas, susijusias su teise naudotis su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis.

  • Reikalauti, kad nacionalinės geležinkelių veiklos reguliavimo institucijos būtų nepriklausomos nuo visų valstybės institucijų.

  • Stiprinti nacionalinių geležinkelių veiklos reguliavimo institucijų galias (tokiose srityse, kaip poveikio priemonės, auditas ir pačios institucijos iniciatyva atliekami tyrimai), įpareigoti šias institucijas bendradarbiauti su kitų šalių geležinkelių veiklos reguliavimo institucijomis sprendžiant tarpvalstybinius klausimus.

3. Viešųjų ir privačiųjų investicijų reglamentavimo tobulinimas

Naujų infrastruktūros finansavimo ir apmokestinimo taisyklių tikslas – sukurti darnią finansų struktūrą, kad būtų skatinamos investicijos. Siūlomos priemonės:

  • Reikalauti, kad būtų parengtos ilgalaikės strategijos ir daugiametės sutartys tarp valstybės ir infrastruktūros valdytojų (finansavimas bus susietas su veiklos rezultatais ir verslo planais). Taip siekiama užtikrinti, kad rinkos dalyviai galėtų lengviau nuspėti, kaip bus plėtojama infrastruktūra, ir paskatinti juos našiau dirbti.

  • Reikalauti, kad būtų nustatytos tikslesnės ir racionalesnės infrastruktūros apmokestinimo taisyklės. Jeigu galiojančiuose teisės aktuose nustatytų apmokestinimo principų būtų laikomasi geriau, daugelio valstybių narių geležinkelių transporto operatoriams reikėtų mažiau mokėti už naudojimąsi geležinkeliais. Be to, naujos apmokestinimo taisyklės (jose numatoma geležinkelių sektoriuje taikyti su triukšmo lygiu susietą mokesčių moduliavimą, analogišką išorinių sąnaudų apmokestinimui kelių transporto srityje, taip pat taikyti nuolaidas už sąveikumą) turėtų paskatinti privačias investicijas į ekologiškesnes sąveikias technologijas.

Kas bus toliau?

Kartu su šiuo pasiūlymu Komisija šiandien priėmė komunikatą, kuriame pristatoma strategija, kaip baigti kurti bendrą Europos geležinkelių erdvę, ir aprašomos papildomos iniciatyvos, kurias Komisija galėtų pradėti įgyvendinti per artimiausius penkerius metus. Remiantis šiuo dokumentu vyks konsultacijos. Taip pat skelbiama išsami studija apie rinkos atvėrimą keleivių vidaus vežimo veiklai.

Taip pat ž rhttp://ec.europa.eu/transport/rail/market/market_en.htm ir MEMO/10/421


Side Bar