Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1139

Bryssel 17. syyskuuta 2010

Komissio päättää toimenpiteistä rautatieliikenteen palvelujen parantamiseksi

Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen, jonka tavoitteena on parantaa matkustajille ja rahdinkuljettajille tarjottavia rautatiepalveluja lisäämällä kilpailua rautatiemarkkinoilla, antamalla kansallisille viranomaisille lisää valtuuksia sekä parantamalla rautateiden investointimahdollisuuksia. Ehdotetulla direktiivillä perustetaan yhtenäinen rautatiealue. Direktiivillä pyritään yksinkertaistamaan lainsäädäntöä sulauttamalla nykyisin voimassa olevat kolme direktiiviä ja niiden muutokset yhdeksi säädökseksi. Lisäksi direktiivillä pyritään ratkaisemaan eräitä ongelmia, jotka haittaavat rautatiemarkkinoiden toimivuutta.

Euroopan komission liikenteestä vastaavan varapuheenjohtajan Siim Kallasin mukaan ”Eurooppa on rautatieteknologian eturintamassa. Rautatieverkkomme kuuluvat maailman nykyaikaisimpiin. Eurooppa tarvitsee kuitenkin nykyistä parempia rautatiepalveluja. On tarpeen parantaa laatua ja luotettavuutta sekä lisätä matkustajien ja rahdinkuljettajien valinnanvapautta ja kannustaa näitä hyödyttäviin innovaatioihin. Se on tämän paketin tarkoitus. Tavoitteenani on lisätä kilpailua matkustaja- ja rahtiliikenteessä. Se hyödyttää sekä matkustajia, rahdinkuljettajia ja korkealaatuisen ratalaitteiston tuottajia että myös ympäristöä."

Ongelmat, joita direktiivillä pyritään ratkaisemaan, ovat seuraavat:

1. Kilpailu

Ehdotetun direktiivin tavoitteena on lisätä kilpailua rautatiemarkkinoilla parantamalla markkinoille pääsyn läpinäkyvyyttä ja helpottamalla palvelujen saatavuutta esimerkiksi

  • edellyttämällä rautateihin liittyvien palvelujen parempaa saatavuutta (ja eräissä tapauksissa takaamalla niiden saatavuuden). Tällaisiin palveluihin luetaan esimerkiksi tavara- ja matkustajajunien huoltolaitteet, terminaalit, tiedottaminen matkustajille ja lipunmyynti;

  • vahvistamalla rautatiealalle selkeät säännöt eturistiriitoja ja syrjiviä toimintatapoja varten;

  • vaatimalla yksityiskohtaisempia verkkoselostuksia. Nämä ovat vuosittain julkaistavia asiakirjoja, joista mahdolliset uudet yrittäjät saavat tietoa käytettävissä olevan infrastruktuurin ominaisuuksista ja käyttöedellytyksistä.

2. Valvonta

Ehdotuksessa lisätään kansallisten rautatieviranomaisten valtuuksia muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

  • kansallisten viranomaisten toimivalta laajennetaan koskemaan rautateihin liittyviä palveluja, joihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen ei aikaisemmin ole aina kuulunut kansallisille tahoille

  • kansallisilta rautatieviranomaisilta vaaditaan riippumattomuutta muista julkisista viranomaisista.

  • kansallisten rautatieviranomaisten valtuuksia lisätään (seuraamukset, tarkastukset, muutoksenhaku ja oma-aloitteiset tutkimukset) ja ne velvoitetaan tekemään yhteistyötä muiden valtioiden viranomaisten kanssa rajat ylittävissä kysymyksissä.

3. Julkiset ja yksityiset investoinnit

Infrastruktuurin rahoitusta ja maksujen perimistä koskevien uusien sääntöjen tavoitteena on kehittää investointeihin kannustavat yhdenmukaiset rahoituspuitteet. Ehdotettuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Kansalliset pitkän aikavälin strategiat sekä valtion ja rataverkon haltijoiden väliset monivuotiset sopimusjärjestelyt (joissa rahoitus sidotaan suorituskykyyn ja liiketoimintasuunnitelmiin). Tarkoituksena on turvata markkinatoimijoille infrastruktuurin kehittämisen parempi ennustettavuus ja kannustaa niitä parantamaan suorituskykyään.

  • Täsmällisemmät ja toimivammat säännöt infrastruktuurimaksuista. Nykyiseen lainsäädäntöön sisältyvien maksuja koskevien periaatteiden tehokkaamman täytäntöönpanon pitäisi alentaa liikenteenharjoittajilta radan käytöstä perittäviä maksuja monissa jäsenvaltioissa. Maksuja koskevilla uusilla säännöillä (muun muassa maksujen mukauttaminen melutasoon, mikä vastaa ulkoisten kustannusten perimistä tieliikenteessä, ja yhteentoimivuudesta myönnettävät alennukset) on tarkoitus lisätä yksityisiä investointeja ympäristöystävällisempään ja yhteentoimivampaan teknologiaan.

Mitä seuraavaksi?

Ehdotuksen lisäksi komissio hyväksyi tänään tiedonannon, jossa se esittelee strategiansa yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen loppuun saattamiseksi sekä lisäaloitteita, joita se saattaa käynnistää seuraavien viiden vuoden aikana. Tiedonannon pohjalta järjestetään kuuleminen. Lisäksi on julkaistu tutkimus kotimaisten matkustajaliikennemarkkinoiden avaamisesta.

Ks. myös: http://ec.europa.eu/transport/rail/market/market_en.htm

ja MEMO/10/421


Side Bar