Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1139

Brüssel, 17. september 2010

Komisjon võtab meetmed raudteeveoteenuste parandamiseks

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku, et nii reisijate kui ka kaupade vedamisel parandada raudteeveoteenuste kvaliteeti raudteeturu konkurentsi suurendamisega; reguleerivate asutuste õiguse tugevdamise ja raudteevedude investeerimisvõrgustiku tõhustamisega. Ühtse raudteepiirkonna loomist käsitleva direktiivi ettepanekuga püütakse kolme kehtivat direktiivi ja nende hilisemaid muudatusi üheks sidusaks tekstiks ühendades õigusakte lihtsustada ja konsolideerida. Ettepanekuga püütakse leida ka lahendus põhiprobleemidele, mis ohustavad raudteeturu tõhusat toimimist.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Euroopal on raudteetehnoloogia valdkonnas juhtpositsioon. Kaasaegse raudteevõrgustiku alal oleme ülemisel astmel. Kõige selle juures on ometi üks otsustava tähtsusega „aga" – Euroopa vajab ja väärib paremaid raudteeveoteenuseid. Me peame rongireisijatele ja raudteekaubavedude kasutajatele tagama parema kvaliteedi, suurema usaldatavuse, laiema valiku ning tõhusama uuenduslikkuse. Seda kõike püütakse saavutada praeguse ettepaneku paketiga. Sellest saavad kasu nii rongireisijad ja raudteekaubavedude kasutajad, väga kõrge kvaliteediga raudteeseadmete tootjad ning ka keskkond.”

Kõnealuses direktiivis leiavad käsitlemist kolm peamist probleemset valdkonda:

1. Konkurentsiküsimused

Kavandatava direktiivi eesmärk on selgete turulepääsu tingimuste abil raudteeturu konkurentsivõime suurendamine ning sellele hõlpsama juurdepääsu tagamine näiteks järgmiste meetmetega:

  • raudteega seotud teenustele (reisi- ja kaubarongide kasutamisega seotud rajatiste ja terminalide ning reisijate teabepunktide ja piletite müügikohtade hooldamine) parema juurdepääsu (teatavatel juhtudel tagatud juurdepääs) nõue;

  • raudteesektoris huvide konflikte ja diskrimineerivat kohtlemist käsitlevate täpsete eeskirjade kehtestamine;

  • üksikasjalikumate võrguaruannete nõue – igal aastal avaldatavad dokumendid peavad uustulnukatele andma selge pildi olemasolevast infrastruktuurist ja selle kasutustingimustest.

    2. Reguleerivatele asutustele antakse suuremad järelevalvevolitused

Ettepanekuga antakse riiklikele raudteesektorit reguleerivatele asutustele suuremad volitused ja kavandatakse muuhulgas selliseid meetmeid:

  • laiendatakse reguleerivate riiklike asutuste pädevust raudteega seotud teenustele. Varem ei olnud riikide reguleerivatel asutustel sugugi alati võimalik lahendada raudteega seotud teenustele juurdepääsu probleeme;

  • nõutakse, et riiklikud reguleerivad asutused oleksid sõltumatud mis tahes muust riigiasutusest;

  • raudteesektorit reguleerivate riiklike asutuste volituste tõhustamine (sanktsioonid, audit, apellatsioonimenetlused ja omaalgatuslik juurdlus) ning nendele asutustele kehtestatud kohustus teha piiriüleste küsimuste puhul koostööd oma ametivendadega.

3. Riiklike ja erainvesteeringute võrgustiku tõhustamine

Infrastruktuuri rahastamist ja maksustamist käsitlevate uute eeskirjade eesmärk on välja töötada ühtlustatud finantsstruktuurid investeeringute soodustamiseks. Kavandatavad meetmed hõlmavad järgmist:

  • riigi ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate vaheliste pikaajaliste riiklike strateegiate ja mitmeaastaste lepinguliste kokkulepete nõue (tulemusest sõltuv rahastamine ning äriplaanid). Eesmärk on anda turul tegutsejatele võimalus paremini prognoosida infrastruktuuri arengut ning soodustada nende tulemuste tõhustamist;

  • infrastruktuuri maksustamist käsitlevate täpsemate ja arukamate eeskirjade väljatöötamise nõue. Kehtivate õigusaktidega hõlmatud maksustamispõhimõtete parema kasutamisega peaks olema võimalik paljudes liikmesriikides vähendada raudteele juurdepääsu tasusid, mida raudteeveo-ettevõtjad peavad maksma. Uued maksustamist käsitlevad eeskirjad (hakatakse arvesse võtma müratasemega seotud väliskulusid nagu seda tehakse autovedude puhul, tehakse soodustusi koostalitusele) peaksid samuti soodustama erainvesteeringuid rohelisematesse ja koostalitusvõimelistesse tehnoloogiatesse.

Mis saab edasi?

Koos kõnealuse ettepanekuga võttis komisjon täna vastu oma strateegiat tutvustava teatise, milles käsitletakse ühtse Euroopa raudteepiirkonna väljaarendamise lõpetamist ja esitatakse järgmise viie aasta jooksul komisjoni poolt käivitatavad täiendavad algatused. Sellest lähtuvalt alustatakse arutelu. Avaldatud on ka riigisisest reisijateveoturu avamist käsitlev üksikasjalik uuring.

Vt ka: http://ec.europa.eu/transport/rail/market/market_en.htm ja MEMO/10/421


Side Bar