Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1139

Брюксел, 17 септември 2010 г.

Комисията набелязва мерки за подобряване на железопътните услуги

Днес Европейската комисия прие предложение за осигуряване на по-добри железопътни услуги за ползващите пътнически и товарни превози чрез увеличаване на конкуренцията на пазара на железопътни услуги; увеличаване на правомощията на националните регулатори и създаване на по-благоприятна рамка за инвестиции в железопътния транспорт. Предложението за директива за създаване на единно железопътно пространство ще послужи за законодателно опростяване и консолидиране чрез сливане на трите действащи директиви и техните последващи изменения в един единствен съгласуван текст. Също така то цели да се заеме с ключови проблемни области, подкопаващи ефективното функциониране на пазара на железопътни услуги.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, който отговаря за транспорта, добави: „Европа е на челни позиции в областта на железопътните технологии. Ние сме водещи по отношение на модерните железопътни мрежи. Но, и това е едно голямо „НО“, Европа се нуждае и заслужава по-добри железопътни услуги. Трябва да осигурим на ползвателите на пътнически и товарни превози по-добро качество, по-висока надеждност, по-голям избор и повече нововъведения. Това е замисълът на настоящия пакет. Моята цел е по-интензивната конкуренция в областта на пътническите и товарните железопътни услуги. Това ще е от полза за пътниците, за ползващите товарни превози, за производителите на висококачествени железопътни съоръжения и с положителен ефект върху околната среда.“

Трите ключови проблемни области, засегнати в директивата, са следните:

1. Въпроси на конкуренцията

Предложената директива има за цел да засили конкуренцията на железопътния пазар чрез по-прозрачни условия за достъп до него и да осигури по-лесен достъп чрез:

  • изискване на подобрен достъп (а в определени случаи на гарантиран достъп) до железопътни услуги като поддръжка, терминали, информация за пътниците и устройства за продажба на билети и т.н. при товарните и пътническите влакове

  • определяне на изрични правила за случаите на конфликт на интереси и дискриминиращи практики в железопътния сектор

  • изискване на по-подробни „документи за мрежата“ — документи, публикувани всяка година, с цел потенциалните нови участници в пазара да виждат ясно характеристиките на разполагаемата инфраструктура и условията за нейното ползване.

    2. Засилване на регулаторния надзор

Предложението засилва правомощията на националните железопътни регулатори като включва предложения за мерки, като например:

  • разширяване на компетентностите на националните регулатори, така че да обхванат и услугите, свързани с железопътния транспорт. В миналото проблемите, свързани с достъпа до ж.п. услуги, не винаги попадаха в обхвата на правомощията на националните регулатори.

  • независимост на националните железопътни регулатори от всякакъв друг държавен орган

  • засилване на правомощията на националните железопътни регулатори (изразено като санкции, одити, процедури по обжалване и правомощия за служебни разследвания) и задължаване на тези органи да си сътрудничат със своите колеги по трансгранични въпроси.

3. Засилване на рамката за публични и частни инвестиции

Новите правила за инфраструктурните финансиране и такси целят да създадат хармонизирана „финансова архитектура“ за насърчаване на инвестициите. Предложените мерки включват:

  • изискване на дългосрочни национални стратегии и многогодишни споразумения между държавата и управителите на инфраструктурата (свързващи финансирането с ефективността и с търговските планове). Целта е да се даде на участниците на пазара повече предвидимост относно развитието на инфраструктурата и повече стимули за подобряване на техните резултати

  • изискване на по-точни и интелигентни правила за таксите за инфраструктурата. Едно по-добро прилагане на принципите за таксуване, залегнали в съществуващото законодателство, трябва да доведе до по-ниски такси за достъп на железопътните оператори до линиите в много държави-членки. Новите правила за таксуване (въвеждането на вариране според шума като железопътен еквивалент на таксуването на външни разходи при автомобилния транспорт и на отстъпки за оперативна съвместимост) следва също така да стимулират частните инвестиции в по-екологосъобразни и оперативно съвместими технологии.

Какво предстои?

Заедно с настоящото предложение днес Комисията прие Съобщение, в което се представя нейната стратегия за завършване на развитието на единното европейско железопътно пространство и се излагат в общ вид допълнителни инициативи, на които тя може да даде ход през следващите пет години. Във връзка с това ще има консултации. Публикувано е също и подробно проучване за отварянето на пазара за вътрешните пътнически превози.

Виж също: http://ec.europa.eu/transport/rail/market/market_en.htm

и MEMO/10/421


Side Bar