Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1137

Bryssel den 16 september 2010

Ordförande Barroso kommer på FN:s toppmöte om millennieutvecklingsmålen att försöka få till stånd ett globalt åtagande och gemensamt ansvar i kampen mot fattigdom

Från den 20‑22 september kommer Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso och EU:s kommissionär för utveckling, Andris Piebalgs, att delta i FN:s toppmöte om millennieutvecklingsmålen i New York. Under mötet kommer man att se över vilka framsteg som gjorts i att möta utvecklingsmålen och att öka ansträngningarna i den globala kampen mot fattigdom. EU är med omkring 56 % i globalt stöd världens största bidragsgivare och man är orubblig i sitt engagemang att ha uppnått millennieutvecklingsmålen 2015 och kommer att uppmana alla partnerländer att anstränga sig ytterligare och fokusera på resultaten. EU-kommissionen föreslår därför­ — med hänsyn till partnerländernas insatser och behov — att 1 miljard euro avsätts för att belöna de partnerländer som är mest engagerade och att stödja dem som halkat efter mest.

EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, har följande kommentar: ”Europeiska kommissionen är och förblir fast besluten att lyckas med att uppfylla millennieutvecklingsmålen. Genom ett starkt politiskt engagemang från alla partner och med rätt beslut och resurser är jag säker på att målen kan uppnås. Det är bara fem år kvar tills målen ska vara uppfyllda, så vi behöver öka farten i våra insatser. Det har gjorts stora framsteg redan och EU och kommissionen har stor del i detta. Det kvarstår dock en hel del arbete. Bidragsgivarna måste hålla sina löften och utvecklingsländerna måste ta framtiden i egna händer. Det handlar om solidaritet, eget ansvar och medansvar. Vi har åtagit oss att förbättra livsvillkoren för miljarder människor och ge alla en chans till ett värdigt liv. Vi får inte svika dem som behöver oss mest. Genom samarbete kan och kommer vi att klara av målen till 2015."

Tio år efter det att målen formulerades har FN:s högnivåmöte om millennieutvecklingsmålen sammankallats i New York för att se över och påskynda utvecklingen mot det globala målet att halvera fattigdomen innan 2015. Hittills har de globala insatserna gett ett blandat resultat. Man har varit framgångsrik i att minska fattigdomen och antalet barn som börjat grundskoleutbildning har ökat. Många mål halkar dock fortfarande efter, t.ex. kampen mot svält och barn- och mödradödlighet. Länderna söder om Sahara är de som ligger mest efter.

Den 9 september enades man om ett slutdokument som ska tjäna som underlag för internationella satsningar framöver. EU fortsätter med oförminskad styrka att stödja de insatser som kan leda till att de globala målen uppnås innan 2015 och man är övertygad om att det är möjligt. Europeiska rådet bekräftade i juni att man står fast vid sitt åtagande att avsätta 0,7 % av bruttonationalinkomsten till utvecklingsstöd fram till 2015.

EU:s ledare uppmanade dessutom deltagarna i FN:s generalförsamlings plenarmöte på hög nivå att komma överens om konkreta åtgärder. Målet med åtgärderna bör vara att öka egenansvaret hos utvecklingsländer, koncentrera insatserna på strategiska områden, effektivisera politiskt beslutsfattande, få till stånd ökad och mer förutsägbar finansiering för utveckling och använda utvecklingsresurserna mer effektivt.

För att underlätta genomförandet av dessa principer och uppnå millennieutvecklingsmålen är kommissionen beredd att bidra med 1 miljard euro till de mest engagerade respektive behövande länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Kommissionen kommer att använda medel ur tionde Europeiska utvecklingsfonden som ännu inte är avsedda för något särskilt ändamål. Europeiska utvecklingsfonden är ett av de viktigaste instrumenten i EU:s utvecklingsbistånd och undergår för närvarande sin halvtidsöversyn. EU-kommissionen och medlemsstaterna diskuterar för närvarande hur medlen ska fördelas.

Kommissionen har hittills satsat följande för att uppnå millennieutvecklingsmålen:

  • 24 miljoner människor har bistått med livsmedelssäkerhetsrelaterade sociala transfereringar (mål 1)

  • 9 miljoner barn har påbörjat grundskoleutbildning (mål 2)

  • 31 miljoner hushåll har fått tillgång till bättre dricksvatten (mål 7)

  • 36 000 km väg har anlagts eller underhållits (mål 8).

Detta är några av de viktigaste resultaten som visar hur EU-kommissionen under de senaste fem åren bidragit till att uppnå millennieutvecklingsmålen. EU-kommissionen beviljade 12,3 miljarder euro till utvecklingsstöd under 2009, vilket motsvarar omkring 13 % av det globala stödet. Kommissionens program riktar sig till alla sektorer som är viktiga för utvecklingen i partnerländerna, t.ex. utbildning, hälsa, infrastruktur eller fred och demokrati (för ytterligare information, se broschyren på kommissionens hemsida).

Under 2009 satsade Europeiska unionen och medlemsländerna sammanlagt 49 miljarder euro på utvecklingsstöd, vilket är 56 % av det globala stödet. Detta gör EU till den största bidragsgivaren i världen.

Se även

MEMO/10/419 EU-kommissionens ordförande Barrosos och kommissionär Piebalgs dagordning vid FN:s toppmöte nivå om millennieutvecklingsmålen.

IP/10/451 av den 21 april 2010.

MEMO/10/145 av den 21 April 2010.

MEMO/10/147 av den 21 April 2010.

Länk till EU-kommissionens hemsida om EU:s bidrag till uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen.

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Hemsida till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Hemsida till Andris Piebalgs, kommissionär för utveckling:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar