Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1137

V Bruseli 16. septembra 2010

Predseda Barroso na samite OSN na vysokej úrovni venovanom rozvojovým cieľom tisícročia, ktorého cieľom je zvýšiť úsilie o celosvetovú angažovanosť a spoločnú zodpovednosť v boji proti chudobe

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a komisár EÚ pre rozvoj Andris Piebalgs sa v dňoch 20. – 22. septembra zúčastnia na samite OSN na vysokej úrovni v New Yorku venovanom rozvojovým cieľom tisícročia (Millennium Development Goals – MDGs). Cieľom zasadnutia je zhodnotiť pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s rozvojovými cieľmi a poskytnúť ďalší impulz pre celosvetový boj proti chudobe. Európska únia, ktorá je najväčším celosvetovým poskytovateľom pomoci s podielom približne 56 % pomoci v celosvetovom meradle, je aj naďalej pevne odhodlaná dosiahnuť do roku 2015 rozvojové ciele tisícročia a vyzve všetkých partnerov, aby zvýšili úsilie a sústredili sa na dosiahnutie výsledkov. Európska komisia navrhla venovať na tento účel až 1 miliardu EUR na ocenenie krajín, ktoré v tejto oblasti dosahujú dobré výsledky, a na podporu najviac zaostávajúcich krajín, ako prejav uznania ich angažovanosti a potrieb.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyhlásil: „Európska komisia je a aj naďalej bude pevne odhodlaná zabezpečiť dosiahnutie pokroku na ceste k rozvojovým cieľom tisícročia. Som pevne presvedčený, že tieto ciele sú dosiahnuteľné, ak všetci partneri preukážu výrazné politické odhodlanie a ak sa uplatnia správne postupy a využijú príslušné zdroje. Keďže od cieľového dátumu nás delí už iba päť rokov, je potrebné rýchlejšie realizovať stanovené úlohy. Určitý pokrok, ku ktorému EÚ a Komisia v značnej miere prispeli, sa už dosiahol. Veľká časť práce je však stále pred nami. Darcovia musia svoje sľuby plniť a rozvojové krajiny musia vziať svoju budúcnosť do vlastných rúk. Predpokladá to solidaritu, zainteresovanosť a spoluzodpovednosť. Predsavzali sme si zlepšiť životy miliárd ľudí a každému poskytnúť možnosť dôstojného života. Nesmieme sklamať tých, čo sú v najväčšej núdzi. Keď budeme postupovať spoločne, môžeme tieto ciele dosiahnuť a do roku 2015 ich aj dosiahneme.“

Desať rokov po prijatí ôsmich rozvojových cieľov tisícročia bolo zvolané plenárne zasadnutie OSN na vysokej úrovni v New Yorku rokov so zámerom posúdiť a urýchliť dosiahnutý pokrok pri dosahovaní celosvetového cieľa znížiť do roku 2015 rozsah chudoby na polovicu. Celosvetové úsilie o dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia zatiaľ prinieslo zmiešané výsledky. V niektorých oblastiach sa dosiahol úspech – napríklad pri znižovaní chudoby a zvyšovaní miery navštevovania základnej školy. Niektoré ciele sú však ešte stále vzdialené. Patrí medzi ne boj proti hladu a úmrtnosti detí a rodičiek. Z geografického hľadiska najviac zaostávajú subsaharské krajiny.

Dňa 9. septembra bola dosiahnutá všeobecná dohoda o záverečnom dokumente, ktorý bude v nadchádzajúcich rokoch platformou pre medzinárodné úsilie. Európska únia je aj naďalej rozhodnutá podporovať dosiahnutie všetkých cieľov v celosvetovom meradle do roku 2015 a je presvedčená o tom, že tieto ciele sú realizovateľné. Európska rada v júni opätovne potvrdila svoj záväzok venovať 0,7 % svojho hrubého národného dôchodku do roku 2015 na rozvojovú pomoc. Vedúci predstavitelia EÚ ďalej vyzvali plenárne zasadnutie na vysokej úrovni, aby sa dohodlo na konkrétnych činnostiach. Tieto činnosti by sa mali zamerať na zvýšenie zodpovednosti rozvojových krajín, sústredenie úsilia na strategické oblasti, zlepšenie vplyvu politík, mobilizáciu objemnejších a predvídateľných finančných zdrojov na rozvoj, ako aj na efektívnejšie využívanie rozvojových zdrojov.

V záujme podpory uplatňovania týchto zásad je Komisia pripravená ponúknuť na dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia až 1 miliardu EUR tým africkým, karibským a tichomorským krajinám, ktoré sa najviac angažujú, ako aj tým, ktoré to najviac potrebujú.

Komisia zmobilizuje z 10. Európskeho rozvojového fondu finančné prostriedky, ktoré zatiaľ neboli pridelené na konkrétne účely. Jedným z hlavných nástrojov rozvojovej pomoci EÚ je Európsky rozvojový fond a v tomto období prebieha jeho priebežné hodnotenie. Európska komisia v súčasnosti vedie rokovania s členskými štátmi o jednotlivých variantoch pridelenia uvedených prostriedkov.

Príklady doterajších príspevkov Komisie k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia

  • prostredníctvom sociálnych transferov zameraných na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti (MDG1) sa pomohlo 24 miliónom ľudí

  • 9 miliónov detí začalo navštevovať základnú školu (MDG2)

  • 31 miliónov domácností bolo napojených na zdroje kvalitnejšej pitnej vody (MDG7)

  • bolo postavených alebo zrekonštruovaných 36 000 km ciest (MDG8)

Toto sú len niektoré z hlavných výsledkov, ktoré ilustrujú príspevok Európskej komisie k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia za posledných päť rokov. Európska komisia poskytuje približne 13 % financovania rozvojovej spolupráce v celosvetovom meradle – v roku 2009 to predstavovalo príspevok vo výške 12,3 miliardy EUR. Príslušné programy sú zacielené na všetky oblasti, ktoré majú pre rozvoj v partnerských krajinách zásadný význam, ako je vzdelávanie, zdravotníctvo, infraštruktúra alebo mier a demokracia (viac informácií nájdete v brožúrke na príslušnej webovej stránke).

V roku 2009 poskytla Európska únia a jej členské štáty na rozvojovú pomoc spolu 49 miliárd EUR, čo predstavuje 56 % celosvetovej pomoci a vďaka čomu je EÚ celosvetovo jednoznačne najväčším darcom.

Pozri tiež

MEMO/10/419 vrátane programu predsedu Barrosa a komisára Piebalgsa na samite OSN na vysokej úrovni venovanom rozvojovým cieľom tisícročia

IP/10/451 z 21. apríla 2010

MEMO/10/145 z 21. apríla 2010

MEMO/10/147 z 21. apríla 2010

Odkaz na príslušnú webovú stránku s témou „Príspevok EÚ na dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia“

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Webová stránka predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_fr.htm

Webová stránka komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar