Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1137

Bruksela, dnia 16 września 2010 r.

Przewodniczący Barroso na szczycie ONZ w sprawie milenijnych celów rozwoju zaapeluje o podjęcie globalnego zobowiązania w walce z ubóstwem i wspólną odpowiedzialność

Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, oraz komisarz UE ds. rozwoju, Andris Piebalgs, wezmą udział w posiedzeniu ONZ na wysokim szczeblu w sprawie milenijnych celów rozwoju, które odbędzie się w dniach 20-22 września w Nowym Jorku. W ramach posiedzenia dokonany zostanie przegląd dotychczasowych postępów na drodze do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju. Szczyt ma również nadać nową dynamikę globalnej walce z ubóstwem. Jako wiodący darczyńca, którego wkład w światową pomoc wynosi około 56 %, UE pragnie dotrzymać zobowiązań w zakresie osiągnięcia milenijnych celów rozwoju do 2015 r. i zamierza wezwać wszystkich swoich partnerów do zwiększenia wysiłków i skupienia się na wynikach. W tym celu Komisja Europejska zaproponowała, że przekaże nawet 1 mld euro, aby nagrodzić najbardziej skuteczne kraje partnerskie i wesprzeć te, którym najdalej do realizacji milenijnych celów. Tym samym Komisja wyraża uznanie dla zaangażowania tych pierwszych oraz odpowiada na potrzeby tych drugich.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, stwierdził: „Komisja Europejska w pełni angażuje się w zapewnienie postępu na drodze do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju. Jestem głęboko przekonany, że cele te można osiągnąć dzięki daleko idącym zobowiązaniom politycznym wszystkich partnerów oraz odpowiednim strategiom i zasobom. Mamy zaledwie pięć lat na realizację zamierzonego celu, musimy zatem zintensyfikować działania. Odnotowaliśmy już pewne postępy, a UE i Komisja wniosły znaczny wkład w ich osiągnięcie. Wiele pozostaje jednak jeszcze do zrobienia. Darczyńcy powinny wypełnić swoje obietnice, a kraje rozwijające wziąć odpowiedzialność za swą przyszłość we własne ręce. Chodzi tu o solidarność, odpowiedzialność za własny rozwój oraz wspólną odpowiedzialność. Zobowiązaliśmy się poprawić warunki bytowe miliardów ludzi i dać każdemu możliwość godnego życia. Nie możemy zawieść zaufania najbardziej potrzebujących. Dzięki współpracy jesteśmy w stanie osiągnąć założone cele do 2015 r. i dokonamy tego”.

Posiedzenie plenarne ONZ na wysokim szczeblu zorganizowane w Nowym Jorku 10 lat po ustanowieniu ośmiu milenijnych celów rozwoju ma umożliwić ocenę postępów w zakresie ogólnego celu, jakim jest zmniejszenie ubóstwa do 2015 r. o połowę, oraz przyspieszyć jego realizację. Bilans dotychczasowych globalnych wysiłków na rzecz urzeczywistnienia milenijnych celów rozwoju jest niejednoznaczny. Odnotowaliśmy osiągnięcia w obszarach takich jak ograniczenie ubóstwa oraz zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Niemniej jednak nadal jesteśmy dalecy od urzeczywistnienia szeregu innych celów, takich jak walka z głodem i ograniczenie umieralności dzieci i matek. Z geograficznego punktu widzenia sytuacja najgorzej przedstawia się w krajach Afryki subsaharyjskiej.

W dniu 9 września osiągnięto ogólne porozumienie co do dokumentu końcowego, który stanie się podstawą międzynarodowych wysiłków podejmowanych w najbliższych latach. UE jest zdecydowana popierać osiągnięcie globalnych celów do 2015 r. Jest również przekonana, że to możliwe. W czerwcu Rada Europejska potwierdziła swoje zobowiązanie dotyczące przeznaczenia 0,7 % dochodu narodowego brutto na pomoc rozwojową do 2015 r. Liderzy państw UE wezwali również uczestników posiedzenia plenarnego wysokiego szczebla do uzgodnienia konkretnych działań. Należy dążyć do zwiększenia odpowiedzialności krajów rozwijających się za własny rozwój, skoncentrować pomoc na kluczowych obszarach, poprawić skuteczność strategii politycznych, udostępnić więcej środków finansowych na pomoc rozwojową, które będą bardziej przewidywalne, oraz efektywniej wykorzystywać zasoby na rzecz rozwoju.

Aby ułatwić wdrożenie powyższych zasad Komisja gotowa jest przeznaczyć kwotę do 1 mld euro na osiągniecie milenijnych celów rozwoju najbardziej zaangażowanym oraz najbardziej potrzebującym państwom Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

Komisja udostępni środki z 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), które nie zostały dotychczas przeznaczone na żadne konkretne działania. EFR to jedno z najważniejszych narzędzi unijnej pomocy rozwojowej, które obecnie jest przedmiotem przeglądu śródokresowego. Komisja Europejska jest w trakcie rozmów z państwami członkowskimi na temat możliwości podziału środków.

Wkład Komisji w osiągniecie milenijnych celów rozwoju – przykłady:

  • 24 miliony ludzi otrzymujących pomoc dzięki transferom socjalnym na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego (cel 1)

  • 9 milionów dzieci uczestniczących w programach kształcenia podstawowego (cel 2)

  • 31 milionów gospodarstw domowych z dostępem do lepszej jakości wody pitnej (cel 7)

  • 36 000 km zbudowanych lub wyremontowanych dróg (cel 8)

Oto kilka kluczowych osiągnięć ilustrujących wkład Komisji Europejskiej w osiągnięcie milenijnych celów rozwoju w ciągu pięciu ostatnich lat. Kwota 12,3 mld euro udostępnionych w 2009 r. przez Komisję stanowiła około 13 % środków finansowych przeznaczonych na współpracę w zakresie rozwoju na całym świecie. Unijne programy ukierunkowano na wszystkie kluczowe dla rozwoju krajów partnerskich obszary, a więc: edukację, zdrowie, infrastrukturę, pokój i demokrację (więcej informacji na ten temat znajduje się w broszurze na specjalnej stronie internetowej poświęconej milenijnym celom rozwoju).

W 2009 r. Unia Europejska oraz jej państwa członkowskie przeznaczyły ogółem 49 mld euro na pomoc rozwojową, co stanowi 56 % światowej pomocy i co oznacza, że UE jest bezsprzecznie największym darczyńcą na świecie.

Zobacz także:

MEMO/10/419 zawierające agendę przewodniczącego Barroso i komisarza Piebalgsa na posiedzenie ONZ wysokiego szczebla w sprawie milenijnych celów rozwoju

IP/10/451 z dnia 21 kwietnia 2010 r.

MEMO/10/145 z dnia 21 kwietnia 2010 r.

MEMO/10/147 z dnia 21 kwietnia 2010 r.

Link do strony internetowej poświęconej unijnym działaniom na rzecz milenijnych celów rozwoju

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Stronę internetową przewodniczącego Komisji Europejskiej, José Manuela Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_fr.htm

Strona internetowa komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar