Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1137

Brussel, 16 september 2010

Voorzitter Barroso zal tijdens VN-top over millenniumdoelstellingen pleiten voor mondiale inzet en collectieve verantwoordelijkheid voor armoedebestrijding

Van 20 tot 22 september zullen José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, en Andris Piebalgs, Europees commissaris voor Ontwikkeling, deelnemen aan de VN-top over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) in New York. Het doel van de top is om de vorderingen met betrekking tot de ontwikkelingsdoelstellingen te evalueren en een nieuwe impuls te geven aan de mondiale strijd tegen armoede. De EU is met ongeveer 56% van de totale hulp de grootste donor ter wereld. De EU is nog steeds vastbesloten om de millenniumdoelstellingen uiterlijk in 2015 te verwezenlijken en zal alle partners oproepen om zich meer in te spannen en zich te concentreren op de resultaten. Daarom heeft de Europese Commissie voorgesteld één miljard euro uit te trekken om partnerlanden die goed presteren te belonen en de landen die het verst achterop zijn geraakt, te ondersteunen en om hun inzet en noden te erkennen.

Commissievoorzitter Barroso: "De Europese Commissie is nog altijd vastbesloten om vooruitgang te boeken op weg naar de millenniumdoelstellingen en zal zich daar voor blijven inzetten. Ik ben ervan overtuigd dat de doelstellingen haalbaar zijn met duidelijke politieke wil van alle partners en de juiste beleidslijnen en middelen. De streefdatum is nog maar vijf jaar van ons verwijderd en we moeten dus een tandje bijsteken. Er is enige vooruitgang geboekt, waaraan de EU en de Commissie een flinke bijdrage hebben geleverd, maar er is nog veel te doen. De donors moeten hun beloften waarmaken en ontwikkelingslanden moeten hun toekomst in eigen hand nemen. Het gaat om solidariteit, participatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid. We moeten het leven van miljarden mensen verbeteren en iedereen de kans geven om in waardigheid te leven. We mogen de mensen in de grootste nood niet in de steek laten. Als we samenwerken, kunnen en zullen we de doelstellingen tegen 2015 verwezenlijken."

Tien jaar na de lancering van de acht millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling houdt de VN in New York een plenaire vergadering op hoog niveau om de vorderingen met betrekking tot de algemene doelstelling, het halveren van de armoede tegen 2015, te evalueren en op te voeren. Tot nu hebben de inspanningen met betrekking tot de millenniumdoelstellingen tot wisselende resultaten geleid. Op sommige terreinen is succes geboekt, zoals de bestrijding van armoede en de toename van het aantal kinderen dat basisonderwijs volgt. Sommige doelstellingen blijven echter achter, zoals de strijd tegen honger en kinder- en moedersterfte. Geografisch gezien hebben de landen ten zuiden van de Sahara de grootste achterstand.

Op 9 september is overeenstemming bereikt over een slotdocument, dat een platform zal vormen voor de internationale inspanningen de komende jaren. De EU pleit ervoor alle doelstellingen tegen 2015 min of meer te verwezenlijken en is ervan overtuigd dat dit mogelijk is. De Europese Raad bevestigde in juni zijn verbintenis om tegen 2015 0,7% van het bruto nationaal inkomen aan ontwikkelingshulp te besteden. De EU-leiders riepen de deelnemers aan de top op om afspraken te maken over concrete maatregelen, die gericht moeten zijn op meer participatie van de ontwikkelingslanden, concentratie van de inspanningen op strategische terreinen, doeltreffender beleid, het mobiliseren van meer en voorspelbare financiering voor ontwikkeling en doeltreffender gebruik van de middelen voor ontwikkeling.

Om dit te ondersteunen, is de Commissie bereid tot één miljard euro ter beschikking stellen voor de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan die het meest hun best doen of die het het meest nodig hebben.

De Commissie zal uit het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) middelen mobiliseren die nog niet aan specifieke doelstellingen zijn toegewezen. Het EOF is een van de belangrijkste instrumenten voor ontwikkelingshulp van de EU, waarvoor momenteel een tussentijdse evaluatie wordt uitgevoerd. De Europese Commissie overlegt nu met de lidstaten over de wijze waarop de middelen zullen worden toegewezen.

Voorbeelden van de bijdragen van de Commissie aan de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen tot nu toe:

  • sociale overdrachten in verband met voedselzekerheid voor 24 miljoen mensen (MDG1);

  • 9 miljoen kinderen ingeschreven in het basisonderwijs (MDG2);

  • 31 miljoen huishoudens aangesloten op schoon drinkwater (MDG7);

  • 36 000 km wegen aangelegd of onderhouden (MDG8).

Dit zijn enkele belangrijke resultaten waaruit blijkt hoe de Europese Commissie de afgelopen vijf jaar heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen . De Europese Commissie verstrekte in 2009 12,3 miljard euro aan ontwikkelingshulp, wat overeenkomt met ongeveer 13% van de wereldwijde hulp. De programma's worden gericht op alle sectoren die cruciaal zijn voor de ontwikkeling in de partnerlanden, zoals onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur of vrede en democratie (zie voor meer informatie de brochure op de website hierover).

In 2009 besteedden de Europese Unie en haar lidstaten in totaal 49 miljard euro aan ontwikkelingshulp, waardoor de EU wereldwijd met 56% van de totale hulp veruit de grootste donor is.

Zie ook

MEMO/10/419 inclusief de agenda van Barroso en Piebalgs voor de VN-top over de MDG's

IP/10/451 van 21 april 2010

MEMO/10/145 van 21 april 2010

MEMO/10/147 van 21 april 2010

Website over de EU-bijdrage aan de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Website van Commissievoorzitter José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Website van de commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar