Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1137

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 16 d.

JT aukščiausiojo lygio susitikime dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso ragins prisiimti pasaulinio lygio įsipareigojimus ir dalytis atsakomybe kovojant su skurdu

Rugsėjo 20–22 d. Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir už vystymąsi atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas dalyvaus Niujorke vyksiančiame JT aukščiausiojo lygio susitikime dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT). Susitikimo tikslas – aptarti vystymosi tikslų įgyvendinimo pažangą ir suteikti naują postūmį visuotinei kovai su skurdu. Didžiausią pasaulinės paramos dalį – apie 56 % – teikianti ES lieka tvirtai įsipareigojusi iki 2015 m. pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus ir ragins visus partnerius dėti daugiau pastangų bei siekti rezultatų. Todėl Komisija pasiūlė skirti iki 1 mlrd. EUR kaip atlygį daugiausia pasiekusioms šalims partnerėms ir paramą toms, kurios šioje srityje labiausiai atsilieka, atsižvelgiant į jų įsipareigojimus ir poreikius.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso teigė: „Europos Komisija tvirtai įsipareigojusi siekti pažangos įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus ir šio įsipareigojimo toliau laikysis. Esu įsitikinęs, kad šie tikslai pasiekiami, jei visi partneriai prisiims politinius įsipareigojimus ir bus vykdoma tinkama politika bei optimaliai naudojami ištekliai. Iki nustatyto termino liko tik penkeri metai, tad laikas judėti sparčiau. Padaryta pažanga, prie kurios ES ir Komisija labai prisidėjo. Tačiau reikia nuveikti daugiau. Pagalbos teikėjai privalo laikytis savo pažadų, o besivystančios šalys – imtis atsakomybės už savo ateitį. Kalbame apie solidarumą, politinę ir visuotinę atsakomybę. Įsipareigojome pagerinti milijardų žmonių gyvenimą ir kiekvienam suteikti galimybę gyventi oriai. Turime nenuvilti tų, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Dirbdami kartu iki 2015 m. galime pasiekti tikslus ir tai padarysime.

Praėjus 10-čiai metų nuo Tūkstantmečio vystymosi tikslų paskelbimo, Niujorke rengiamas JT aukščiausiojo lygio plenarinis posėdis, kad būtų įvertinta ir paspartinta pažanga siekiant tikslo iki 2015 m. perpus sumažinti skurdą pasaulyje. Iki šiol visuotinės pastangos siekti TVT davė nevienareikšmių rezultatų. Kai kuriose srityse, pavyzdžiui, kovos su skurdu ir pradinio ugdymo, pažanga padaryta. Tačiau kai kurie tikslai (kova su badu ir vaikų bei motinų mirtingumu) nepasiekti. Vertinant pagal geografinę padėtį, labiausiai atsiliekama šalyse į pietus nuo Sacharos.

Rugsėjo 9 d. buvo susitarta dėl galutinio dokumento, kuris taps tarptautinių veiksmų artimiausiais metais programa. ES ir toliau pasiryžusi teikti paramą, kad iki 2015 m. visame pasaulyje būtų pasiekti tikslai, ir yra įsitikinusi, kad tai įmanoma. Birželio mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtino savo įsipareigojimą iki 2015 m. vystomajai paramai skirti 0,7 % bendrųjų nacionalinių pajamų.

Be to, ES vadovai paragino aukščiausiojo lygio plenariniame posėdyje susitarti dėl konkrečių veiksmų. Šių veiksmų tikslas – didinti besivystančių šalių politinę atsakomybę, skirti daugiau dėmesio strateginėms sritims, didinti įvairių sričių politikos poveikį, sutelkti didesnį ir geriau numatomą vystymuisi skirtą finansavimą ir veiksmingiau panaudoti vystymosi išteklius.

Remdama šių principų įgyvendinimą Komisija pasirengusi skirti iki 1 mlrd. EUR daugiausia įsipareigojimų turinčioms ir labiausiai paramos reikalingoms Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalims, kad jos galėtų pasiekti TVT.

Iš 10-ojo Europos plėtros fondo (EPF) Komisija skirs lėšų, kurios dar nebuvo skirtos konkretiems tikslams. EPF – viena iš pagrindinių ES paramos vystymuisi priemonių; šiuo metu atliekama jo laikotarpio vidurio peržiūra. Kol kas Europos Komisija tariasi su valstybėmis narėmis dėl lėšų skyrimo sąlygų.

Komisijos veiklos siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų pavyzdžiai:

  • skiriant su aprūpinimu maistu susijusias socialines išmokas, suteikta pagalba 24 mln. gyventojų (1-asis TVT),

  • 9 mln. vaikų įrašyti į pradines mokyklas (2-asis TVT),

  • 31 mln. namų ūkių suteikta prieiga prie geresnės kokybės geriamo vandens (7‑asis TVT),

  • nutiesta arba sutaisyta 36 000 km kelių (8‑asis TVT).

Tai keletas pagrindinių rezultatų, iš kurių matyti Europos Komisijos indėlis siekiant TVT per pastaruosius penkerius metus. 2009 m. Europos Komisija skyrė 12,3 mlrd. EUR, t. y. maždaug 13 % vystomojo bendradarbiavimo lėšų pasaulyje. Jos programos susijusios su visais šalių partnerių vystymuisi svarbiais sektoriais: švietimo, sveikatos, infrastruktūros, taikos ir demokratijos (daugiau informacijos rasite brošiūroje, skelbiamoje šiai temai skirtoje interneto svetainėje).

2009 m. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės vystomajai paramai iš viso skyrė 49 mlrd. EUR, tai reiškia, kad ES teikia didžiausią dalį pasaulinės paramos – 56 %.

Daugiau informacijos

MEMO/10/419 su Komisijos Pirmininko J. M. Barroso ir Komisijos nario A. Piebalgo darbotvarke JT aukščiausiojo lygio susitikime dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų

2010 m. balandžio 21 d. dokumentas IP/10/451

2010 m. balandžio 21 d. dokumentas MEMO/10/145

2010 m. balandžio 21 d. dokumentas MEMO/10/147

Nuoroda į interneto svetainę, skirtą ES indėliui siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Europos Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_fr.htm

Už vystymąsi atsakingo Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar