Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1137

Bruxelles, den 16. september 2010

Kommissionens formand vil på FN-topmødet om millenniumudviklingsmålene presse på for at sikre fælles forpligtelser og fælles ansvar i kampen mod fattigdom

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og EU's kommissær for udvikling, Adris Piebalgs, deltager i FN-topmødet om millenniumudviklingsmålene i New York den 20.-22. september. Formålet med mødet er at gøre status over fremskridtene med opfyldelsen af udviklingsmålene og sætte ekstra skub i den globale kamp mod fattigdom. EU, som er verdens største donor og tegner sig for ca. 56 % af den globale støtte, er fortsat fuldt opsat på at nå millenniumudviklingsmålene inden 2015 og vil opfordre alle partnerlande til at øge deres indsats og være resultatorienterede. Europa-Kommissionen har i den henseende foreslået at bruge op til 1 mia. EUR til at belønne succesfulde partnerlande og støtte dem, der er længst bagud, i anerkendelse af deres engagement og behov.

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtaler: "Europa-Kommissionen er og bliver fuldt opsat på at skabe fremskridt med hensyn til opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene. Jeg tror fuldt og fast på, at målene kan nås gennem et stærkt politisk engagement fra alle partnerlandes side og med de rette politikker og ressourcer. Med vores tidshorisont på blot fem år er vi nødt til at sætte farten op. Der er opnået visse fremskridt, som EU og Kommissionen i høj grad har medvirket til. Der er dog stadig meget at gøre. Donorerne skal holde deres løfter, og udviklingslandene skal selv tage ansvar for deres fremtid. Det er et spørgsmål om solidaritet, ansvar og medansvar. Vi har en forpligtelse til at sikre flere milliarder mennesker et bedre liv og give alle mulighed for at leve et værdigt liv. Vi må ikke svigte dem, der er i størst nød. Ved at samarbejde kan og vil vi nå målene inden 2015."

10 år efter præsentationen af de otte millenniumudviklingsmål afholdes der et FN-plenarmøde på højt plan for at få gjort status over og fremskynde opnåelsen af det overordnede mål om at halvere fattigdommen i verden inden 2015. Resultaterne af den globale indsats for at nå millenniumudviklingsmålene har indtil videre været blandede. Der er sket fremskridt på visse områder såsom fattigdomsbekæmpelse og øget indskrivning i grundskolen. På andre områder er der imidlertid stadig langt til målet, f.eks. i kampen mod sult og børne- og mødredødelighed. Geografisk er landene syd for Sahara længst bagud.

Den 9. september opnåedes der generel enighed om et slutdokument, som vil danne grundlag for de kommende års internationale indsats. EU er fortsat opsat på at støtte opfyldelsen af samtlige mål i hele verden inden 2015 og er overbevist om, at det er muligt. I juni gentog Det Europæiske Råd sit løfte om at afsætte 0,7 % af BNP til udviklingsbistand inden 2015. EU's ledere opfordrede desuden til, at der på FN's plenarmøde på højt plan opnås enighed om konkrete tiltag. Tiltagene bør være rettet mod at øge udviklingslandenes ansvar, koncentrere indsatsen omkring strategiske områder, forbedre politikkernes virkning, skaffe yderligere og forudsigelige midler til udvikling og udnytte udviklingsressourcerne mere effektivt.

Til støtte for gennemførelsen af disse principper er Kommissionen parat til at bevilge op til 1 mia. EUR til de mest engagerede og de mest trængende lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet med henblik på millenniumudviklingsmålenes opfyldelse.

Kommissionen vil anvende penge fra Den 10. Europæiske Udviklingsfond (EUF), som endnu ikke er blevet afsat til specifikke mål. EUF er et af EU's vigtigste udviklingsbistandsinstrumenter og er netop nu genstand for en midtvejsevaluering. Europa-Kommissionen og medlemsstaterne drøfter i øjeblikket, hvordan pengene kan tildeles.

Eksempler på Kommissionens foreløbige bidrag til opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene:

  • 24 millioner mennesker har fået hjælp gennem fødevaresikkerhedsrelaterede sociale overførsler (mål 1)

  • millioner børn er blevet indskrevet i grundskolen (mål 2)

  • 31 millioner husholdninger har fået tilsluttet bedre drikkevand (mål 7)

  • 36 000 km vej er blevet anlagt eller vedligeholdt (mål 8)

Dette er nogle af de vigtigste resultater, som illustrerer Europa-Kommissionens bidrag til opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene i de seneste fem år. Europa-Kommissionen bevilgede 12,3 mia. EUR i 2009 og tegner sig dermed for ca. 13 % af verdens støtte til udviklingssamarbejde. Europa-Kommissionens programmer er målrettet mod alle sektorer med afgørende betydning for udviklingen i partnerlandene, f.eks. uddannelse, sundhed, infrastruktur og fred og demokrati (der findes yderligere oplysninger i brochuren på Kommissionens websted om millenniumudviklingsmålene).

I 2009 ydede EU og medlemsstaterne i alt 49 mia. EUR i udviklingsbistand, svarende til 56 % af den samlede udviklingsbistand, hvilket gør EU til langt den største donor i verden.

Se også:

MEMO/10/419, herunder kommissionsformand Barrosos og kommissær Piebalgs' dagsorden for FN's topmøde om millenniumudviklingsmålene

IP/10/451 af 21. april 2010

MEMO/10/145 af 21. april 2010

MEMO/10/147 af 21. april 2010

Link til Europa-Kommissionens websted om EU's bidrag til opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Websted for Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Websted for EU-kommissæren for udvikling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar