Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1136

V Bruseli 16. septembra 2010

Spotrebitelia: v súčasnosti je väčšina internetových stránok pri nákupe elektronického spotrebného tovaru bezpečná

Nákup populárneho elektronického spotrebného tovaru cez internet, napríklad digitálnych kamier a hudobných prehrávačov, je teraz, po zásahu proti problematickým webovým stránkam, oveľa bezpečnejší. V súčasnosti je 84 % webových stránok s predajom elektroniky, prešetrovaných z dôvodu podozrenia z porušovania spotrebiteľských pravidiel EÚ v súlade s právnymi predpismi EÚ (oproti 44 % v roku 2009). Celoplošné prešetrovanie sa začalo v máji 2009 a realizovali ho vnútroštátne orgány v 26 členských štátoch, Nórsku a na Islande. K zisteným problémom patrili zavádzajúce informácie o právach spotrebiteľa, nesprávne ceny a chýbajúce kontaktné údaje predajcu (IP/09/1292). Tieto stránky boli teraz opravené a v prípade potreby boli uložené pokuty. Komisia oznámila aj prvé zistenia z celoplošnej akcie zameranej na online predaj lístkov na kultúrne a športové podujatia.

Komisár EÚ pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli vyhlásil: „Zámerom celoplošných akcií je hlavne zabezpečiť, aby sa právne predpisy, ktoré slúžia v prospech spotrebiteľov, dôsledne uplatňovali, aby sa dosiahla transparentná cenotvorba a pravdivé informácie. Dnešné výsledky ukazujú, že celoplošné akcie plnia svoj cieľ. Zvýšenie dôvery spotrebiteľov, ktoré tieto opatrenia môžu priniesť, prospeje zároveň aj serióznym podnikateľom. Sme odhodlaní pokračovať v týchto spoločných akciách na presadzovanie práva a už máme zacielené na ďalší problémový sektor“.

Celoplošná akcia

„Celoplošná akcia“ je akcia zameraná na presadzovane práva, ktorú koordinuje EÚ a vykonávajú ju vnútroštátne orgány presadzovania práva. Členské štáty vykonávajú simultánne, koordinované kontroly zamerané na porušovanie právnych predpisov v oblasti spotrebiteľskej politiky v určitom konkrétnom sektore. V prípade podozrenia na nezrovnalosti nadviažu kontakt s predajcami a požiadajú ich o nápravné opatrenia.

Celoplošná akcia zameraná na elektronický tovar sa uskutočnila v máji 2009. Orgány presadzovania práva v celej Európe kontrolovali webové stránky, na ktorých sa predáva elektronický tovar, či dodržiavajú právne predpisy EÚ v oblasti spotrebiteľskej politiky. Na účely kontroly bolo vybraných šesť populárnych kategórií výrobkov vrátane napr. osobných hudobných prehrávačov, digitálnych kamier a mobilných telefónov. Vnútroštátne orgány odvtedy sledujú problematické stránky a v prípade potreby požadujú nápravu, či ukladajú sankcie.

Výsledky celoplošnej akcie v sortimente elektronického spotrebného tovaru

Z celkového počtu 369 pôvodne kontrolovaných stránok je teraz 310 stránok (84 %) v súlade s celoeurópskymi pravidlami v oblasti spotrebiteľskej politiky; zatiaľ čo v máji 2009 to bolo iba 163 stránok (44 %). Sankcie pri preukázanom porušení predpisov zahŕňali pokuty a uzatvorenie webových stránok.

Hlavné problémy, ktoré boli prvotne zistené:

  • informácie o právach spotrebiteľa: v súčasnosti 86 % kontrolovaných webových stránok uvádza jasné a presné informácie, ako to vyžadujú právne predpisy (napr. o práve na vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu a zákonnej záručnej lehote), zatiaľ čo v máji 2009 to bolo iba 64 %,

  • informácia o celkovej cene: v súčasnosti 94 % kontrolovaných webových stránok uvádza jasné a presné informácie o celkových nákladoch (vrátane dodacích poplatkov a všetkých ostatných nákladov navyše), zatiaľ čo v máji 2009 to bolo iba 75 %,

  • podrobné kontaktné údaje predajcu: v súčasnosti 95 % kontrolovaných webových stránok uvádza požadované údaje predajcu, ako je meno, adresa a e-mail, zatiaľ čo v máji 2009 to bolo iba 82 %.

Čo bude nasledovať?

Vnútroštátne orgány budú naďalej pracovať na otvorených prípadoch. V cezhraničných prípadoch sú v kontakte so svojimi partnerskými orgánmi v iných krajinách. Nový systém celoeurópskych celoplošných prešetrovaní bude pokračovať. Na budúci rok sa plánujú nové celoplošné kontroly a spoločné akcie.

Pozri aj MEMO/10/417

Nová celoplošná akcia: webové stránky, na ktorých sa predávajú lístky

V rámci najnovšej celoplošnej akcie sa teraz prešetruje online predaj lístkov na kultúrne a športové podujatia. Skontrolovaných bolo 414 stránok, 167 (40 %) bolo v poriadku, ale 247 (60 %) bolo označených za prípady na ďalšie preskúmanie kvôli podozreniu z porušenia pravidiel na ochranu spotrebiteľa. Vnútroštátne orgány sú teraz vo fáze presadzovania práva, keď kontaktujú príslušných predajcov a žiadajú, aby zaujali stanovisko alebo odstránili zistené problémy.

Hlavnými problematickými oblasťami boli:

  • chýbajúce, neúplné alebo zavádzajúce informácie o cene (napr. skryté dane alebo manipulačné poplatky): 74% problematických webových stránok,

  • nekalé podmienky (napr. nebolo garantované včasné doručenie lístkov alebo bolo vylúčené vrátenie peňazí v prípade zrušenia): 73 % problematických webových stránok,

  • chýbajúce, neúplné alebo zavádzajúce informácie o predajcovi (napr. predajca klamlivo uvádzal, že je autorizovaným zástupcom): 48% problematických webových stránok,

Pozri aj MEMO/10/418

Viac informácií možno nájsť na webovej stránke celoplošných akcií (Sweeps):

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

vrátane simulovaných webových stránok obsahujúcich správne/nesprávne praktiky.


Side Bar