Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1136

Bruksela, dnia 16 września 2010 r.

Konsumenci: zakupy w większości sklepów internetowych ze sprzętem elektronicznym są już bezpieczne

Po zaostrzeniu kontroli stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości, kupowanie przez internet artykułów elektronicznych takich jak aparaty cyfrowe i odtwarzacze muzyki jest teraz bezpieczniejsze. 84 proc. internetowych sklepów ze sprzętem elektronicznym, które skontrolowano pod kątem zgodności z przepisami UE w dziedzinie ochrony konsumentów, spełnia już odpowiednie wymogi obowiązujące w UE (dla porównania w 2009 r. odsetek ten wynosił zaledwie 44 proc.). Zainicjowaną w maju 2009 r. akcję kontrolną przeprowadziły organy krajowe w 26 państwach członkowskich, Norwegii i Islandii. Wśród głównych problemów zidentyfikowanych podczas dochodzenia znalazły się podawanie błędnych informacji dotyczących praw konsumenta oraz podawanie błędnych cen, a także brak danych kontaktowych sprzedawcy (IP/09/1292). Nieprawidłowości te zostały już usunięte, a w stosownych przepadkach nałożono odpowiednie sankcje. Komisja ogłosiła również wstępne wyniki zainicjowanej w 2010 r. akcji kontrolnej, której przedmiotem są internetowe punkty sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i sportowe.

Unijny komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział: „Celem akcji kontrolnych jest zapewnienie rzeczywistego przestrzegania unijnych przepisów w dziedzinie ochrony konsumentów, tak aby informacje dotyczące cen były zawsze przejrzyste i prawdziwe. Przedstawione w dniu dzisiejszym wyniki dowodzą, że akcje kontrolne spełniają swoje zadanie. Przyczyniają się one również do wzrostu zaufania wśród konsumentów, a to z kolei przyniesie korzyści firmom prowadzącym działalność w uczciwy sposób. Jesteśmy zdecydowani kontynuować nasze wspólne działania kontrolne i zidentyfikowaliśmy już nawet kolejny sektor, który zostanie poddany kontroli.”

Akcje kontrolne

Akcje kontrolne polegają na podjęciu działań w zakresie egzekwowania przepisów, które inicjowane są przez UE, a przeprowadzane przez krajowe organy kontrolne. Państwa członkowskie przeprowadzają równocześnie skoordynowane kontrole w poszukiwaniu naruszeń prawa konsumenckiego w danym sektorze. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontaktują się ze sprzedawcą i zwracają się do niego z prośbą o ich usunięcie.

Kontrolę internetowych sklepów ze sprzętem elektronicznym przeprowadzono w maju 2009 r. Organy kontrolne w całej Europie przeprowadziły kontrole internetowych sklepów ze sprzętem elektronicznym pod kątem zgodności z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony konsumentów. Do celów kontroli wybrano sześć popularnych kategorii produktów, takich jak np. osobiste odtwarzacze muzyki, aparaty cyfrowe i telefony komórkowe. Po przeprowadzeniu kontroli organy krajowe zwróciły się do sprzedawców, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości, o usunięcie stwierdzonych uchybień, a w stosownych przepadkach nałożyły odpowiednie sankcje.

Wyniki kontroli internetowych sklepów ze sprzętem elektronicznym

Spośród 369 skontrolowanych stron 310 (84 proc.) spełnia już unijne wymogi w dziedzinie ochrony konsumentów, podczas gdy w maju 2009 r. wymogi te spełniały zaledwie 163 strony (44 proc.). Wśród sankcji nałożonych w wyniku stwierdzonych uchybień znalazły się grzywny oraz zamykanie stron.

Główne problemy, jakie zidentyfikowano w ramach akcji kontrolnej:

  • informacje o prawach konsumenta: 86 proc. skontrolowanych stron podaje obecnie w jasny sposób dokładne informacje wymagane prawnie (np. dotyczące prawa do zwrotu produktu bez podania przyczyny oraz okresu gwarancji prawnej), podczas gdy w maju 2009 r. odsetek ten wynosił 64 proc.;

  • informacje dotyczące całkowitej ceny: 94 proc. skontrolowanych stron podaje obecnie w jasny sposób dokładne informacje dotyczące całkowitej ceny (która obejmuje opłatę za przesyłkę i wszelkie inne koszty), podczas gdy w maju 2009 r. odsetek ten wynosił 75 proc.;

  • dane kontaktowe sprzedawcy: 95 proc. skontrolowanych stron podaje obecnie wymagane dane kontaktowe sprzedawcy, tj. nazwę, adres oraz e-mail, podczas gdy maju 2009 r. odsetek ten wynosił 82 proc.

Kolejne kroki

Organy krajowe będą kontynuować prace nad usunięciem nieprawidłowości w pozostałych przypadkach. W przypadkach transgranicznych będą się kontaktować ze swoimi odpowiednikami w innych krajach. Nadal będzie funkcjonował unijny system akcji kontrolnych, w ramach którego na przyszły rok zaplanowano kolejne akcje i wspólne działania.

Zob. również MEMO/10/417

Nowe kontrole: strony internetowe prowadzące sprzedaż biletów

W ramach najnowszej akcji prowadzone są obecnie kontrole internetowych punktów sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i sportowe. Po sprawdzeniu 414 stron uznano, że 167 (40 proc.) spełnia odpowiednie wymogi, ale 247 (60 proc.) wymaga dalszej kontroli pod kątem zgodności z przepisami w dziedzinie ochrony konsumentów. Krajowe organy kontrolne są teraz na etapie kontaktowania się ze sprzedawcami, którzy proszeni są o przedstawienie wyjaśnień lub usunięcie zidentyfikowanych nieprawidłowości.

Wśród głównych obszarów problematycznych znalazły się:

  • Brak informacji dotyczących ceny lub podawanie niepełnych bądź błędnych informacji (dotyczących np. ukrytych podatków lub opłat manipulacyjnych): 74 proc. stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

  • Nieuczciwe warunki umowy (np. brak gwarancji terminowego dostarczenia biletu lub brak możliwości zwrotu ceny biletu w przypadku odwołania imprezy): 73 proc. stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

  • Brak informacji dotyczących sprzedawcy lub podawanie niepełnych bądź błędnych informacji (dotyczy to np. sprzedawców, którzy bezpodstawnie podają się za autoryzowanych przedstawicieli): 48 proc. stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

Zob. również MEMO/10/418

Więcej informacji: strona internetowa poświęcona akcjom kontrolnym:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

Strona zawiera przykładowe strony internetowe ilustrujące dobre i złe praktyki.


Side Bar