Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI ET LT LV PL

IP/10/1132

Bryssel den 15 september 2010

Fiske: Kommissionen föreslår fiskemöjligheter i Östersjön för 2011

Europeiska kommissionen har lagt fram sitt förslag om fiskemöjligheter för fiskbestånden i Östersjön för 2011. På grundval av vetenskapliga rekommendationer, föreslår kommissionen ökade fiskemöjligheter för östersjötorsk, men kraftiga minskningar för pelagiska bestånd (sill och skarpsill). Det aktuella förslaget om fiskemöjligheter kommer att diskuteras vid fiskeriministrarnas möte i oktober.

Kommissionsledamoten Maria Damanaki, som ansvarar för havsfrågor och fiske, kommenterade förslaget på följande sätt: ”Östersjötorskens återkomst är goda nyheter. Den långsiktiga förvaltningsplanen för torsk som vi har infört tillsammans med kraftiga åtgärder mot felaktig rapportering har hjälpt oss att minska fisketrycket till hållbara nivåer, vilket har gett bestånden tid för återhämtning och gör det möjligt att återigen öka de totala tillåtna fångstmängderna både för de östliga och västliga bestånden.

Situationen för de pelagiska bestånden – sill och skarpsill – är tyvärr den motsatta. De flesta av dessa bestånd uppvisar återigen ganska svaga årskullar. Fisketrycket har dock fortsatt att vara högt och har i vissa fall till och med ökat under de senaste åren. Vi måste göra stora nedskärningar i fisketrycket för att säkerställa en hållbar förvaltning av dessa viktiga bestånd.”

Torskbestånd

Kommissionen föreslår en ökning med 15 % av EU:s totala tillåtna fångstmängder för torsk från östra delen av Östersjön, från 51 267 ton till 58 957 ton, och en ökning med 6 % av de totala tillåtna fångstmängderna för torsk från västra delen av Östersjön, från 17 700 ton till 18 800 ton. Under de senaste åren har årskullarna i det östra torskbeståndet varit stora och den fleråriga återhämtningsplanen har efterlevts bättre. De föreslagna ökningarna av de totala tillåtna fångstmängderna för bestånd från västra delen av Östersjön överensstämmer med bestämmelserna i den fleråriga planen, som går ut på att få ned fiskeridödligheten till en nivå som är hållbar på lång sikt.

Sill

Det västra sillbeståndet har minskat ytterligare och nått en ny rekordlåg nivå. Detta beror på den fortsatta minskningen av årskullar under de senaste åren och ett högt fisketryck. Under ett antal år har de totala tillåtna fångstmängderna för detta bestånd satts långt över de vetenskapliga rekommendationerna och fisketrycket har till och med ökat. I Skagerrak blandas östersjösillen med bestånden av nordsjösill, som även lider av dålig tillväxt men dess tillstånd är bättre. Det är därför viktigt att fastställa den totala tillåtna fångstmängden i Skagerrak på en nivå som i tillräcklig hög grad skyddar östersjöbeståndet och inte på en nivå som speglar den stora förekomsten av nordsjöbeståndet.

Med beaktande av sektorns ekonomiska situation föreslår kommissionen en minskning av de totala tillåtna fångstmängderna för sill i västra Östersjön med 30 %, från 22 690 ton till 15 884 ton. Andra pelagiska bestånd har också uppvisat en relativt låg tillväxt, vilket gör att det krävs en anpassning av fisketrycket och således minskningar av den totala tillåtna fångstmängden. Kommissionen föreslår därför en minskning med 28 % av fiskemöjligheterna för sillbeståndet i centrala Östersjön (från 126 380 ton till 91 640 ton) och en minskning med 30 % för skarpsill (från 379 900 ton till 265 969 ton).

Lax

Med tanke på den minskande mängden yngel av östersjölax som överlever i havet, och det dåliga tillståndet hos många av de flodbestånd som utsätts för icke selektivt fiske i egentliga Östersjön, har de totala tillåtna fångstmängderna minskats med 15 %. För Finska viken har inga minskningar av de totala tillåtna fångstmängderna föreslagits, eftersom orsakerna till problemen i detta område i första hand måste åtgärdas med nationella insatser i inre vattendrag. Frågan kommer att tas upp med de berörda medlemsstaterna i samband med den framtida förvaltningsplanen för östersjölaxen, som ska läggas fram före slutet av 2010.

Kommissionens förslag följer de principer och bestämmelser som beskrivs i meddelandet ”Samråd om fiskemöjligheter för 2011” i form av de senaste rekommendationerna från Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), tillsammans med synpunkter från berörda parter, särskilt den regionala rådgivande nämnden för Östersjön.

Ytterligare information:

Tabell i bilagan: Översikt av kommissionens föreslag 2010 och 2011.

MEMO/10/413

Länk till kartan:  torskbestånd i Östersjön:

http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/press_releases/map_baltic_en.pdf

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Översikt av förändringar av de totala tillåtna fångstmängderna 2010–2011 (Siffrorna är i ton om inte annat anges)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar