Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI ET LT LV

IP/10/1132

Bruksela, dnia 15 września 2010 r.

Rybołówstwo: Komisja przedstawia wniosek w sprawie uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2011

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów dla stad ryb w Morzu Bałtyckim na 2011 r. Na podstawie opinii naukowych Komisja proponuje zwiększyć uprawnienia do połowów dla dorsza bałtyckiego i znacznie zmniejszyć uprawnienia do połowów dla stad pelagicznych (śledzia i szprota). Wniosek dotyczący uprawnień do połowów zostanie poddany dyskusji na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa.

Unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, powiedziała: „Powrót dorsza bałtyckiego to dobra wiadomość. Przyjęty przez nas długoterminowy plan zarządzania zasobami dorsza wraz z surowymi środkami przeciw błędnym sprawozdaniom pomógł nam ograniczyć natężenie połowów do poziomów gwarantujących zrównoważenie. To z kolei dało zasobom czas na odbudowę i pozwala nam obecnie zwiększyć całkowite dopuszczalne połowy zarówno dla stada wschodniego jak i dla stada zachodniego.

Niestety sytuacja stad pelagicznych tj. śledzia i szprota, jest zupełnie inna. W większości tych stad liczba narybku znów jest niewielka. Natomiast w ostatnich latach natężenie połowów nadal było wysokie, a w niektórych przypadkach nawet wzrosło. Aby zapewnić zrównoważone zarządzanie tymi ważnymi zasobami trzeba w dużym stopniu ograniczyć natężenie połowów.”

Stada dorsza

Komisja proponuje zwiększyć o 15 proc. całkowite dopuszczalne połowy (TAC) wschodniego stada dorsza bałtyckiego, tj. z 51 267 do 58 957 ton, oraz o 6 proc. całkowite dopuszczalne połowy zachodniego stada dorsza bałtyckiego - z 17 700 do 18 800 ton. We wschodnim stadzie dorsza odnotowano znaczny przyrost oraz skuteczniejsze wdrażanie planu wieloletniego. Proponowane zwiększenie TAC dla stada zachodniego jest zgodne z założeniami planu wieloletniego, którego celem jest ustalenie zrównoważonej śmiertelności połowowej w perspektywie długoterminowej.

Śledź

Zasoby zachodniego stada śledzia uległy dalszemu zmniejszeniu i osiągnęły rekordowo niski poziom. Wynika to ze stałego spadku ilości narybku w ostatnich latach oraz z bardzo dużego natężenia połowów. Przez wiele lat TAC dla tych zasobów ustalane były na poziomie przekraczającym poziom wynikający z opinii naukowych, a natężenie połowów zwiększało się.

W cieśninie Skagerrak śledź bałtycki miesza się ze stadem z Morza Północnego, w którym przyrost jest również słaby, ale które jest w nieco lepszym stanie. Ważne jest zatem ustalenie TAC dla cieśniny Skagerrak na poziomie, który umożliwi ochronę stada w Bałtyku, a nie na poziomie, który uwzględniałby jedynie dużą liczebność zasobów w Morzu Północnym.

Uwzględniając sytuację ekonomiczną sektora, Komisja proponuje obniżyć TAC dla stada zachodniego o 30 proc. z 22 690 do 15 884 ton. Przyrost pozostałych zasobów ryb pelagicznych także był niewielki, w związku z czym konieczne jest ograniczenie natężenia połowów przez obniżenie TAC. W związku z tym Komisja proponuje zmniejszyć o 28 proc. uprawnienia do połowów centralnego stada śledzia (z 126 380 do 91 640 ton) i o 30 proc. uprawnienia do połowów szprota (z 379 900 do 265 969 ton).

Łosoś

Biorąc pod uwagę malejącą liczbę młodych łososi w Morzu Bałtyckim oraz złą sytuację niektórych stad rzecznych poławianych w obrębie stad mieszanych w basenie głównym, zmniejszono o 15 proc. TAC w basenie głównym. W przypadku Zatoki Fińskiej nie zaproponowano zmniejszenia TAC, jako że w tym obszarze problem musi zostać rozwiązany głównie za pomocą krajowych środków dotyczących wód śródlądowych. Komisja poruszy tę kwestię w dyskusjach z zainteresowanymi państwami członkowskimi, w kontekście przygotowywanego obecnie planu zarządzania zasobami łososia bałtyckiego, który ma zostać przedstawiony przed końcem 2010 r.

Wniosek Komisji przygotowany został na podstawie najnowszych zaleceń Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybolówstwa (STECF), z uwzględnieniem stanowisk zainteresowanych stron, w szczególności Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Bałtyckiego, i zgodnie z zasadami i przepisami przedstawionymi w komunikacie „Konsultacje w sprawie uprawnień do połowów na 2011 r.”

Więcej informacji

Tabela w załączniku: podsumowanie wniosków Komisji na 2010 i 2011 r.

MEMO/10/413

Mapa: stada dorsza w Morzu Bałtyckim:

http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/press_releases/map_baltic_en.pdf

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Przegląd zmian TAC w latach 2010-2011 (w tonach, chyba że podano inaczej)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website