Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI ET LT LV

IP/10/1132

Bruksela, dnia 15 września 2010 r.

Rybołówstwo: Komisja przedstawia wniosek w sprawie uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2011

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów dla stad ryb w Morzu Bałtyckim na 2011 r. Na podstawie opinii naukowych Komisja proponuje zwiększyć uprawnienia do połowów dla dorsza bałtyckiego i znacznie zmniejszyć uprawnienia do połowów dla stad pelagicznych (śledzia i szprota). Wniosek dotyczący uprawnień do połowów zostanie poddany dyskusji na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa.

Unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, powiedziała: „Powrót dorsza bałtyckiego to dobra wiadomość. Przyjęty przez nas długoterminowy plan zarządzania zasobami dorsza wraz z surowymi środkami przeciw błędnym sprawozdaniom pomógł nam ograniczyć natężenie połowów do poziomów gwarantujących zrównoważenie. To z kolei dało zasobom czas na odbudowę i pozwala nam obecnie zwiększyć całkowite dopuszczalne połowy zarówno dla stada wschodniego jak i dla stada zachodniego.

Niestety sytuacja stad pelagicznych tj. śledzia i szprota, jest zupełnie inna. W większości tych stad liczba narybku znów jest niewielka. Natomiast w ostatnich latach natężenie połowów nadal było wysokie, a w niektórych przypadkach nawet wzrosło. Aby zapewnić zrównoważone zarządzanie tymi ważnymi zasobami trzeba w dużym stopniu ograniczyć natężenie połowów.”

Stada dorsza

Komisja proponuje zwiększyć o 15 proc. całkowite dopuszczalne połowy (TAC) wschodniego stada dorsza bałtyckiego, tj. z 51 267 do 58 957 ton, oraz o 6 proc. całkowite dopuszczalne połowy zachodniego stada dorsza bałtyckiego - z 17 700 do 18 800 ton. We wschodnim stadzie dorsza odnotowano znaczny przyrost oraz skuteczniejsze wdrażanie planu wieloletniego. Proponowane zwiększenie TAC dla stada zachodniego jest zgodne z założeniami planu wieloletniego, którego celem jest ustalenie zrównoważonej śmiertelności połowowej w perspektywie długoterminowej.

Śledź

Zasoby zachodniego stada śledzia uległy dalszemu zmniejszeniu i osiągnęły rekordowo niski poziom. Wynika to ze stałego spadku ilości narybku w ostatnich latach oraz z bardzo dużego natężenia połowów. Przez wiele lat TAC dla tych zasobów ustalane były na poziomie przekraczającym poziom wynikający z opinii naukowych, a natężenie połowów zwiększało się.

W cieśninie Skagerrak śledź bałtycki miesza się ze stadem z Morza Północnego, w którym przyrost jest również słaby, ale które jest w nieco lepszym stanie. Ważne jest zatem ustalenie TAC dla cieśniny Skagerrak na poziomie, który umożliwi ochronę stada w Bałtyku, a nie na poziomie, który uwzględniałby jedynie dużą liczebność zasobów w Morzu Północnym.

Uwzględniając sytuację ekonomiczną sektora, Komisja proponuje obniżyć TAC dla stada zachodniego o 30 proc. z 22 690 do 15 884 ton. Przyrost pozostałych zasobów ryb pelagicznych także był niewielki, w związku z czym konieczne jest ograniczenie natężenia połowów przez obniżenie TAC. W związku z tym Komisja proponuje zmniejszyć o 28 proc. uprawnienia do połowów centralnego stada śledzia (z 126 380 do 91 640 ton) i o 30 proc. uprawnienia do połowów szprota (z 379 900 do 265 969 ton).

Łosoś

Biorąc pod uwagę malejącą liczbę młodych łososi w Morzu Bałtyckim oraz złą sytuację niektórych stad rzecznych poławianych w obrębie stad mieszanych w basenie głównym, zmniejszono o 15 proc. TAC w basenie głównym. W przypadku Zatoki Fińskiej nie zaproponowano zmniejszenia TAC, jako że w tym obszarze problem musi zostać rozwiązany głównie za pomocą krajowych środków dotyczących wód śródlądowych. Komisja poruszy tę kwestię w dyskusjach z zainteresowanymi państwami członkowskimi, w kontekście przygotowywanego obecnie planu zarządzania zasobami łososia bałtyckiego, który ma zostać przedstawiony przed końcem 2010 r.

Wniosek Komisji przygotowany został na podstawie najnowszych zaleceń Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybolówstwa (STECF), z uwzględnieniem stanowisk zainteresowanych stron, w szczególności Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Bałtyckiego, i zgodnie z zasadami i przepisami przedstawionymi w komunikacie „Konsultacje w sprawie uprawnień do połowów na 2011 r.”

Więcej informacji

Tabela w załączniku: podsumowanie wniosków Komisji na 2010 i 2011 r.

MEMO/10/413

Mapa: stada dorsza w Morzu Bałtyckim:

http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/press_releases/map_baltic_en.pdf

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Przegląd zmian TAC w latach 2010-2011 (w tonach, chyba że podano inaczej)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar