Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA SV ET LT LV PL

IP/10/1132

Bryssel 15. syyskuuta 2010

Komissio antoi ehdotuksen Itämeren kalansaalismääristä vuodeksi 2011

Euroopan komissio on antanut ehdotuksensa Itämeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2011. Komissio ehdottaa tieteellisten lausuntojen perusteella, että Itämeren turskan kalastusmahdollisuuksia olisi lisättävä. Pelagisten kantojen (silakan ja kilohailin) kalastusmahdollisuuksia olisi sitä vastoin vähennettävä roimasti. Tästä kalastusmahdollisuuksia koskevasta ehdotuksesta on tarkoitus keskustella lokakuussa kokoontuvassa kalastusneuvostossa.

Kalastus- ja meriasioista vastaavan komissaarin Maria Damanakin mukaan Itämeren turskakannan elpyminen on hyvä uutinen. "Turskan pitkän aikavälin hoitosuunnitelma, joka otettiin käyttöön yhdessä virheellisten ilmoitusten estämiseen tähtäävien tehokkaiden toimenpiteiden kanssa, on auttanut alentamaan kalastuspaineen kestäville tasoille. Kannoilla on näin ollut aikaa elpyä, minkä johdosta sekä itäisten että läntisten turskakantojen suurimpia sallittuja saaliita eli TACeja voidaan jälleen nostaa.

Pelagisten kantojen, eli silakan ja kilohailin, tilanne on valitettavasti päinvastainen. Uudet vuosiluokat ovat jälleen melko pieniä useimmissa silakka- ja kilohailikannoissa. Kalastuspaine on kuitenkin pysynyt voimakkaana ja on joissakin tapauksissa jopa noussut viime vuosien aikana. Näiden tärkeiden kantojen kestävän hoidon varmistamiseksi on tarpeen alentaa tuntuvasti niihin kohdistuvaa kalastuspainetta", komissaari Damanaki totesi.

Turskakannat

Komissio ehdottaa, että Itämeren itäisen turskakannan TACia lisätään 15 prosenttia, 51 267 tonnista 58 957 tonniin, ja Itämeren läntisen turskakannan TACia lisätään 6 prosenttia, 17 700 tonnista 18 800 tonniin. Itäisen turskakannan tilan paranemiseen ovat johtaneet useat vahvat vuosiluokat sekä monivuotisen suunnitelman kurinalaisempi täytäntöönpano. Läntisen kannan osalta ehdotetut TACien lisäykset ovat monivuotisen suunnitelman mukaisia. Suunnitelmassa pyritään alentamaan kalastuskuolevuus pitkällä aikavälillä kestävälle tasolle.

Silakka

Läntinen silakkakanta on pienentynyt entisestään ja on nyt ennätyksellisen alhaisella tasolla. Tämä johtuu uusien vuosiluokkien viime vuosien ajan jatkuneesta pienentymisestä ja erittäin voimakkaasta kalastuspaineesta. Kyseisen kannan TACit on jo useana vuonna asetettu tieteellisiä lausuntoja selvästi korkeammalle tasolle, ja kalastuspaine on jopa noussut. Itämeren silakka sekoittuu Skagerrakissa Pohjanmeren sillikantaan, jossa kantaan tulevien nuorten kalojen lukumäärä on niin ikään pieni, mutta jonka tila on parempi. Sen vuoksi on tärkeää asettaa TAC Skagerrakissa tasolle, joka mahdollistaa Itämeren kannan riittävän suojelun, eikä tasolle, joka kuvastaa ainoastaan Pohjanmeren kannan runsautta.

Komissio on ottanut kalastusalan taloudellisen tilanteen huomioon ja ehdottaa läntisen silakkakannan TACin pienentämistä 30 prosentilla, 22 690 tonnista 15 884 tonniin. Myös muihin pelagisiin kantoihin nuoria kaloja on tullut suhteellisen vähän, mikä edellyttää kalastuspaineen mukauttamista ja näin ollen TACien pienennyksiä. Sen vuoksi komissio ehdottaa, että Keski-Itämeren silakan kalastusmahdollisuuksia vähennetään 28 prosenttia (126 380 tonnista 91 640 tonniin) ja kilohailin kalastusmahdollisuuksia 30 prosenttia (379 900 tonnista 265 969 tonniin).

Lohi

Koska nuoria lohia on Itämerellä entistä vähemmän ja joidenkin jokilohikantojen tila on huono pääaltaalla harjoitetun sekakalastuksen vuoksi, on tämän alueen TACia pienennetty 15 prosenttia. Suomenlahdelle ei TACin pienennystä ole ehdotettu. Siellä ongelman syihin on puututtava pääasiassa kansallisilla toimenpiteillä, jotka kohdistuvat sisävesiin. Tämän kysymyksen tarkastelua jatketaan tulevan Itämeren lohenhoitosuunnitelman puitteissa niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita asia koskee. Kyseinen suunnitelma on määrä esittää vuoden 2010 loppuun mennessä.

Komission ehdotukset noudattavat tiedonannossa "Vuoden 2011 kalastusmahdollisuuksia koskeva kuuleminen" esitettyjä periaatteita ja sääntöjä ja pohjautuvat viimeisimpiin tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) antamiin lausuntoihin. Niissä otetaan huomioon myös sidosryhmien ja erityisesti Itämeren alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan näkemykset.

Lisätietoja:

Liitteenä oleva taulukko: yhteenveto komission ehdotuksista vuosiksi 2010 ja 2011.

MEMO/10/413

Kartta: Itämeren turskakannat:

http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/press_releases/map_baltic_en.pdf

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Yhteenveto TACien muutoksista vuosina 2010 ja 2011 (luvut tonneina, ellei toisin ilmoiteta)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar