Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI LT LV PL

ip/10/1132

Brüssel, 15. september 2010

Kalandus: komisjon teeb ettepaneku Läänemere kalavarude 2011. aasta püügivõimaluste kohta

Euroopa Komisjon esitas eile ettepaneku Läänemere kalavarude püügivõimaluste kohta 2011. aastal. Teadlaste soovitustest lähtuvalt tegi komisjon ettepaneku suurendada Läänemere tursa püügivõimalusi. Pelaagiliste liikide (räim ja kilu) püügivõimalusi soovitas komisjon aga oluliselt vähendada. Praegust ettepanekut püügivõimaluste kohta arutavad ministrid oktoobris toimuval kalandusnõukogu istungil.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki märkis: „Läänemere tursa varude olukorra paranemine on hea uudis. Tursavarude pikaajaline majandamiskava koos valeandmete esitamise vastu võitlemiseks võetud jõuliste meetmetega on aidanud viia püügi intensiivsuse jätkusuutlikule tasemele. See on andnud kalavarudele aega taastuda ning võimaldab jälle suurendada nii Läänemere ida- kui ka lääneosa kalavarude lubatud kogupüüki.

Kahjuks on olukord pelaagiliste varude – räime ja kilu – puhul vastupidine. Tulevaste aastate juurdekasv on nendest varudest enamiku puhul üsna väike. Samal ajal on püügi intensiivsus olnud jätkuvalt suur ning viimastel aastatel mõnel juhul isegi kasvanud. Püügi intensiivsust tuleb oluliselt vähendada, et tagada nende oluliste kalavarude jätkusuutlik majandamine.”

Tursavarud

Komisjon teeb ettepaneku suurendada tursa lubatud kogupüüki Läänemere idaosas 15%, s.o 51 267 tonnilt 58 957 tonnile ning lääneosas 6%, s.o 17 700 tonnilt 18 800 tonnile. Idaosa tursavarusid täiendab jätkuvalt suur juurdekasv, samuti mitmeaastase taastamiskava rangem rakendamine. Lääneosa kalavarude lubatud kogupüügi suurendamise ettepanekud on kooskõlas mitmeaastase taastamiskavaga, mille eesmärk on viia kalastussuremus tasemele, mis tagab varude pikaajalise jätkusuutlikkuse.

Räim

Läänemere lääneosa räimevarud on veelgi vähenenud ning jõudnud rekordiliselt madalale tasemele. Põhjuseks on tulevaste aastate juurdekasvu pidev vähenemine viimastel aastatel ning väga intensiivne püük. Mitme aasta jooksul on räime lubatud kogupüük olnud teadlaste soovitatust oluliselt suurem ning püügi intensiivsus on veelgi kasvanud. Skagerrakis seguneb Läänemere räim Põhjamere heeringaga, mille varud uuenevad samuti vähe, kuid on siiski paremas olukorras. Seepärast on oluline, et lubatud kogupüük Skagerrakis kehtestatakse tasemel, mis kaitseks piisavalt ka Läänemere räimevarusid, mitte tasemel, mis kajastaks üksnes Põhjamere heeringavarude paremat olukorda.

Võttes arvesse kalandussektori majanduslikku olukorda, teeb komisjon ettepaneku vähendada Läänemere lääneosa räimevarude lubatud kogupüüki 30%, s.o 22 690 tonnilt 15 884 tonnile. Ka muud pelaagilised kalavarud on uuenenud suhteliselt visalt, mis nõuab püügi intensiivsuse kohandamist ning seega lubatud kogupüügi vähendamist. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku vähendada keskosa räime püügivõimalusi 28% (126 380 tonnilt 91 640 tonnile) ning kilupüügivõimalusi 30% (379 900 tonnilt 265 969 tonnile).

Lõhe

Kuna Läänemere noorlõhede ellujäämisprotsent on langenud ning mõnede jõeforelli varude seisund on halb põhibasseinis toimuva segapüügi tõttu, on põhibasseinis lubatud kogupüüki vähendatud 15% võrra. Soome lahel lubatud kogupüügi vähendamise ettepanekut ei ole tehtud, kuna sealsete probleemide põhjustega tuleb tegeleda eelkõige sisevesi käsitlevate siseriiklike meetmete abil. Seda küsimust käsitletakse täiendavalt asjaomaste liikmesriikidega Läänemere lõheliste majandamiskava raames, mis peaks valmima enne 2010. aasta lõppu.

Komisjon lähtub oma ettepanekutes teatises esitatud põhimõtetest ja eeskirjadest ning võtab arvesse kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) hiljutisi nõuandeid, samuti huvirühmade, eelkõige Läänemere piirkondliku nõuandekomisjoni seisukohti.

Täiendav teave

Lisas esitatud tabel: Ülevaade komisjoni 2010. ja 2011. aasta ettepanekutest.

MEMO/10/413

Link kaardile: Läänemere tursavarud:

http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/press_releases/map_baltic_en.pdf

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Ülevaade lubatud kogupüügi muudatustest aastatel 2010–2011 (andmed tonnides, kui ei ole muid täpsustusi)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar