Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/1128

V Bruseli 15. septembra 2010

Štátna pomoc: Komisia schvaľuje slovenskú pomoc 11 miliónov EUR na nákup digitálnych televíznych dekodérov pre sociálne znevýhodnené osoby

Na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci Európska komisia schválila schému pomoci vo výške 11 miliónov EUR na podporu nákupu koncových zariadení pre digitálnu televíziu pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva na Slovensku. Komisia rozhodla, že uvedené opatrenie je v súlade s článkom 107 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý povoľuje pomoc sociálnej povahy. Uvedené opatrenie predovšetkým zachováva zásady neutrality a nediskriminácie medzi rôznymi typmi a technológiami ako aj vo vzťahu k zemepisnému pôvodu dekodérov. Táto schéma štátnej pomoci bola schválená do 1. júla 2013.

Podpredseda Komisie zodpovedný za oblasť hospodárskej politiky Joaquín Almunia uviedol: „Pozitívne hodnotím slovenské orgány za podporu prístupu pre sociálne znevýhodnené osoby k najmodernejšej televíznej technológii bez toho, aby došlo k nenáležitému narušeniu hospodárskej súťaže. Toto je ďalší krok k digitalizácii vysielania v Európe.“

Na základe uvedenej schémy každá osoba, ktorá spĺňa kritériá sociálneho vylúčenia určené samotnými slovenskými orgánmi, bude oprávnená získať poukaz v maximálnej hodnote 20 EUR na nákup vybavenia pre digitálnu televíziu.

Toto opatrenie je zamerané na to, aby digitálna televízia bola prístupná pre občanov s nízkym príjmom, poberateľov starobného dôchodku (s príjmom do 158,89 EUR) a hendikepované osoby. Slovensko plánuje uskutočniť prechod z analógovej televízie na digitálnu do konca roka 2012, čo si vyžaduje nadobudnutie dekodérov a nových televíznych prijímačov. Bez uvedených zdokonalených zariadení by títo občania nemohli prijímať televízny signál so svojimi súčasnými televíznymi prijímačmi a následne by boli vylúčení z tohto informačného zdroja.

Komisia preskúmala opatrenie podľa článku 107 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý umožňuje poskytnutie pomoci sociálnej povahy. Komisia zistila, že predmetná schéma je zameraná na individuálnych spotrebiteľov a je technologicky neutrálna, keďže neuprednostňuje žiadnu osobitnú prenosovú platformu. Napokon, všetky účastnícke koncové zariadenia (set-top boxy) sú bez ohľadu na ich zemepisný pôvod oprávnené na podporu.

Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude k dispozícii pod číslom prípadu N671a/2009 v registri štátnej pomoci na stránke generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, keď bude vyriešená otázka týkajúca sa dôverných informácií. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené na stránke elektronického týždenníka štátnej pomoci (State Aid Weekly News).


Side Bar