Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1126

Bryssel den 15 september 2010

Nytt regelverk för att öka insynen och säkerställa samordningen av blankning och kreditswappar

Europeiska kommissionen antar idag ett förslag till förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (credit default swaps, CDS). Huvudsyftet med förslaget är att harmonisera regelverket för en samordnad åtgärd på europeisk nivå, öka insynen och minska riskerna. Det nya regelverket betyder att tillsynsmyndigheterna – både på nationell nivå och EU-nivå – får tydliga befogenheter att ingripa när det visar sig nödvändigt, samtidigt som man undviker att marknaden fragmenteras, och det säkerställs att den inre marknaden fortsätter att fungera friktionsfritt.

Michel Barnier, kommissionär med ansvar för den inre marknaden och tjänster säger: ”Under normala förhållanden ökar blankning likviditeten på marknaden och bidrar till en effektiv prissättning. På krisdrabbade marknader kan blankning däremot förstärka prisfall med marknadsoro och systemrisker som följd. Det förslag som läggs fram idag kommer att öka insynen för tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer, och göra det lättare för tillsynsmyndigheterna att upptäcka risker på marknaderna för statsskulder. Tillsynsmyndigheterna får också klara befogenheter att i samarbete med den nya Europeiska värdepappers- och marknadstillsynsmyndigheten (Esma) begränsa eller förbjuda blankning i exceptionella fall. Det förslag som läggs fram idag är ytterligare ett steg mot större finansiell stabilitet i Europa."

Blankning är försäljning av ett värdepapper, som säljaren inte äger, med avsikten att köpa tillbaka det vid ett senare tillfälle för att kunna leverera det. Så kallad naken blankning betyder att säljaren inte har lånat värdepappren eller säkerställt att de kan lånas innan de avvecklas före blankningen. Detta kan medföra särskilda risker i samband med obestånd (dvs. att transaktionen inte kan slutföras). Sedan finanskrisen har många medlemsstater vidtagit åtgärder för att suspendera eller förbjuda blankning. Osamordnade åtgärder kan vara mindre effektiva och leda till svårigheter på marknaden, bland annat påverka investerarnas förtroende.

Ökad insyn

För närvarande finns det mycket lite tillförlitlig information om blankning; det är svårt för marknadsaktörerna och tillsynsmyndigheterna att veta vilka värdepapper som blankas, och hur stor betydelse de har. Det förslag som läggs fram idag ökar insynen genom att det ställer krav på att all aktiehandel i handelssystemen märks som ”kort” (så kallad flaggning) om de inbegriper blankning, så att tillsynsmyndigheterna vet vilka transaktioner som är blankade. Utöver detta ska investerarna upplysa om betydelsefulla korta nettopositioner i värdepapper till tillsynsmyndigheterna vid en tröskel (0,2 % av det tecknade aktiekapitalet), och till marknaden vid en högre tröskel (0,5 %).

Dessa åtgärder betyder att marknadsaktörerna är bättre informerade, samtidigt som tillsynsmyndigheterna får möjlighet att övervaka marknaderna och upptäcka risker som håller på att uppstå. När det gäller statsobligationer kommer det att bli lättare för tillsynsmyndigheterna att upptäcka möjliga risker för stabiliteten på statsskuldsmarknaderna via de mottagna uppgifterna om korta positioner, inbegripet dem som inhämtas via statliga kreditswappar (ett derivat som ibland anses som en slags försäkring mot risken för obestånd).

Tydliga befogenheter för tillsynsmyndigheterna och ett samordnat europeiskt regelverk

På krisdrabbade marknader kan det hända att ökad insyn inte är tillräcklig. För närvarande är det stor skillnad mellan de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter att begränsa eller förbjuda blankning. Det förslag som läggs fram idag ger de nationella tillsynsmyndigheterna tydliga befogenheter att i exceptionella fall temporärt begränsa eller förbjuda blankning, oavsett vilket finansiellt instrument det rör sig om, under förutsättning att detta sker i samarbete med Esma (som ska vara operationellt från och med januari 2011, om Europaparlamentet ger sitt samtycke). Esma får också befogenhet att lämna yttranden till behöriga myndigheter när de ingriper i exceptionella fall. I överensstämmelse med det nya tillsynsregelverket kommer Esma att få möjlighet, om vissa villkor är uppfyllda, att själv anta tillfälliga åtgärder med direkt verkan för att begränsa eller förbjuda blankning.

Dessutom kommer de nationella tillsynsmyndigheterna att få befogenheter, om priset på ett finansiellt instrument faller avsevärt under en dag, att begränsa blankning av detta instrument till slutet av nästa handelsdag. Dessa åtgärder hjälper tillsynsmyndigheterna att på ett samordnat sätt vidta de åtgärder som krävs för att bromsa eller stoppa ett prisfall som kan förstärkas av blankning på krisdrabbade marknader. De reducerar också de kostnader för att säkerställa att reglerna följs som marknadsaktörerna för närvarande påförs på grund av divergerande nationella regler.

Hantering av de specifika riskerna med naken blankning

Naken blankning ökar potentiellt risken för obestånd vid avveckling. Det förslag som läggs fram idag ställer krav på att en investerare för att inleda en blankning ska ha lånat de aktuella instrumenten, ska ha ingått avtal om att låna dem eller ska ha ett avtal med en tredje part om att lokalisera och reservera dem för utlåning så att de levereras per avräkningsdagen [senast 4 dagar efter transaktionen]. Handelssystemen ska se till att det finns lämpliga system för uppköp av aktier eller statsskulder samt böter och ett förbud mot blankning, om obestånd föreligger vid avvecklingen.

Undantag

Förslaget omfattar vissa undantag – till exempel för vissa definierade verksamheter som spelar en viktig roll i samband med tillförandet av likviditet eller som är avgörande för att handeln med primära statspapper ska fungera korrekt.

Nästa steg

Förslaget går nu vidare till Europaparlamentet och rådet för förhandlingar och antagande. När förordningen är antagen kommer den att gälla från och med den 1 juli 2012.

Mer information:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_en.htm

MEMO/10/409


Side Bar