Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1126

Bruselj, 15. septembra 2010

Z novim okvirom do večje preglednosti in usklajenosti pri prodaji na kratko in zamenjavah kreditnega tveganja

Evropska komisija je danes sprejela predlog uredbe o prodaji na kratko in nekaterih vidikih zamenjav kreditnega tveganja. Uredba je namenjena vzpostavitvi doslednega okvira za usklajeno ukrepanje na evropski ravni, povečanju preglednosti in zmanjšanju tveganj. Na podlagi novega okvira bodo nacionalni regulativni organi in regulativni organi na ravni Unije razpolagali z jasnimi pooblastili za nujno ukrepanje. Nepovezanost trgov bo preprečena, notranji trg pa bo lahko deloval nemoteno.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je k temu izjavil: „V običajnih razmerah prodaja na kratko povečuje likvidnost na trgih in prispeva k učinkovitemu oblikovanju cen. Če pa so trgi pod pritiskom, se lahko zaradi prodaje na kratko poveča padec vrednosti, to pa povzroča neurejenost trgov in sistemska tveganja. Današnji predlog bo povečal preglednost za regulativne organe in trge, regulativni organi pa bodo lahko lažje prepoznali tveganja na trgih z državnimi dolžniškimi instrumenti. Regulativnim organom bodo tudi dana jasna pooblastila za omejitev ali prepoved prodaje na kratko v izrednih razmerah, pri odločitvah o tem pa se bodo usklajevali z novim Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA). Današnji predlogi pomenijo korak k večji finančni stabilnosti v Evropi.“

Prodaja na kratko je prodaja vrednostnega papirja, ki ga prodajalec nima, vendar ga ima namen odkupiti pozneje pred izročitvijo. Pri nekriti prodaji na kratko si prodajalec pred izvedbo prodaje ni izposodil vrednostnega papirja niti zagotovil možnosti njegove izposoje pred poravnavo. Ta praksa lahko povzroči posebno tveganje nezmožnosti poravnave (transakcija ni zaključena). Od izbruha finančne krize je več držav članic sprejelo ukrepe za začasen preklic ali prepoved prodaje na kratko. Neusklajeni ukrepi so manj učinkoviti in lahko povzročijo težave na trgu, kar vpliva na zaupanje vlagateljev.

Več preglednosti

Trenutno ni veliko zanesljivih informacij o prodaji na kratko: tržni udeleženci in regulativni organi le s težavo izvejo, kateri vrednostni papirji so predmet prodaje na kratko in kakšen je obseg take prodaje. Današnji predlog povečuje preglednost, saj morajo biti v skladu z njim vsa naročila za prodajo delnic na mestih trgovanja posebej označena, če vključujejo prodajo na kratko, s tem pa dobijo regulativni organi pregled nad transakcijami, ki se izvajajo na kratko. Poleg tega bodo morali vlagatelji razkriti znatne neto kratke pozicije v delnicah, in sicer na določeni stopnji (pri 0,2 % izdanega delniškega kapitala) regulativnim organom, če je stopnja še višja (0,5 %) pa trgu. Na podlagi teh ukrepov bodo tržni udeleženci bolje seznanjeni z dogajanjem, regulativni organi pa bodo lahko spremljali trge in ugotovili nastajajoča tveganja.

Pri državnih obveznicah bodo regulativni organi lažje ugotavljali morebitna tveganja za stabilnost trgov dolžniških finančnih instrumentov na podlagi prejetih podatkov o kratkih pozicijah, vključno s tistimi, ki so vzpostavljene z zamenjavami kreditnega tveganja (izvedeni finančni instrument, ki se včasih obravnava kot oblika zavarovanja pred tveganjem plačilne nesposobnosti).

Jasna pooblastila regulativnim organom in usklajen evropski okvir

Na trgih pod pritiskom preglednost sama ne zadostuje. Trenutno se pooblastila nacionalnih regulativnih organov za omejitev ali prepoved prodaje na kratko zelo razlikujejo med državami članicami. Današnji predlog daje jasna pooblastila nacionalnim regulativnim organom, da v izrednih razmerah začasno omejijo ali prepovejo prodajo na kratko katerega koli finančnega instrumenta, pri čemer ukrepe usklajuje ESMA (če bo Evropski parlament dal soglasje, bo organ začel delovati januarja 2011). ESMA ima tudi pooblastilo, da na pristojne organe naslovi mnenje, ko sežejo po intervencijskih pooblastilih v izrednih razmerah. V skladu z novo nadzorno ureditvijo bo lahko ESMA, če so izpolnjeni nekateri pogoji, sam sprejel začasne ukrepe omejitve ali prepovedi prodaje na kratko, ki bodo veljali neposredno.

Poleg tega bodo v primeru znatnega padca vrednosti finančnega instrumenta v trgovalnem dnevu regulativni organi razpolagali s pooblastilom, da omejijo prodajo na kratko tega instrumenta do konca naslednjega trgovalnega dne. Ti ukrepi bodo regulativnim organom v pomoč pri usklajenem ukrepanju, ki bo upočasnilo ali zaustavilo povečane padce vrednosti na trgih pod pritiskom zaradi prodaje na kratko. Prav tako pa bodo tudi omejili stroške, ki jih imajo tržni udeleženci zaradi spoštovanja predpisov, saj se ti trenutno razlikujejo po državah.

Obravnava posebnih tveganj nekrite prodaje na kratko

Nekrita prodaja na kratko potencialno povečuje tveganje nezmožnosti poravnave. Današnji predlog zahteva, da mora v času prodaje na kratko vlagatelj razpolagati z izposojenim finančnim instrumentom, ki je predmet prodaje, imeti sklenjen dogovor za njegovo izposojo ali sklenjen dogovor s tretjo stranko, da se instrument hrani in rezervira za izposojo, tako da se lahko izroči do datuma poravnave [najpozneje štiri dni po transakciji]. Mesta trgovanja morajo zagotoviti primerno ureditev za naknadni odkup delnic ali državnih dolžniških instrumentov, prav tako pa tudi za kazni in za prepoved prodaje na kratko v primeru nezmožnosti poravnave.

Izjeme

V predlog so vključene nekatere izjeme, na primer za nekatere dejavnosti, ki imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju likvidnosti ali so bistvenega pomena za pravilno delovanje primarnih trgov obveznic.

Naslednji koraki

O vsebini in sprejetju predloga bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet. Po sprejetju bo uredba začela veljati 1. julija 2012.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_en.htm

MEMO/10/409


Side Bar