Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1126

V Bruseli 15. septembra 2010

Nový rámec na zvýšenie transparentnosti a zabezpečenie koordinácie predaja nakrátko a swapov na úverové zlyhanie

Európska komisia dnes prijala návrh nariadenia o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapow na úverové zlyhanie (CDS). Hlavným cieľom tohto nariadenia je vytvoriť harmonizovaný rámec pre koordinovanú akciu na európskej úrovni, zvýšiť transparentnosť a obmedziť riziká. Nový rámec poskytne vnútroštátnym a európskym regulačným orgánom jednoznačnú právomoc konať v prípade potreby, pričom zabráni fragmentácii trhu a zabezpečí hladké fungovanie vnútorného trhu.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Predaj nakrátko za normálnych okolností podporuje likviditu na trhu a prispieva k efektívnej tvorbe cien. Na trhoch postihnutých krízou však predaj nakrátko môže spôsobiť prehlbovanie poklesu cien, a viesť tak k narušeniu trhov a výskytu systémových rizík. Dnešným návrhom sa pre regulačné orgány, ako aj pre trhy zvýši transparentnosť a regulačné orgány budú môcť vďaka nemu ľahšie rozpoznávať riziká na trhoch so štátnymi dlhopismi. Regulačné orgány zároveň získajú jednoznačnú právomoc obmedziť alebo zakázať predaj nakrátko vo výnimočných situáciách v spolupráci s novým Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA). Dnešné návrhy sú ďalším krokom smerom k väčšej finančnej stabilite v Európe.“

Predaj nakrátko znamená, že predajca predá cenný papier, ktorý nie je v jeho vlastníctve, s tým zámerom, že ho neskôr spätne odkúpi s cieľom jeho odovzdania. Nekrytý predaj nakrátko znamená, že predajca si pred uskutočnením predaja nakrátko cenné papiere nevypožičal a ani nezaistil, že si tieto cenné papiere môže pred vyrovnaním vypožičať. Táto situácia môže viesť k vzniku špecifických rizík zlyhania pri vyrovnaní (t. j. k nedokončeniu transakcie). Od vypuknutia finančnej krízy mnohé členské štáty prijali opatrenia v snahe pozastaviť alebo zakázať predaj nakrátko. Nekoordinované opatrenia môžu byť menej účinné a môžu viesť k problémom na trhu, ako aj k oslabeniu dôvery investorov.

Väčšia transparentnosť

O predaji nakrátko je v súčasnosti dostupných iba málo spoľahlivých informácií: účastníci trhu a regulačné orgány sa môžu iba ťažko dozvedieť, ktoré cenné papiere boli predané nakrátko a aký je ich celkový podiel. Dnešným návrhom sa posilní transparentnosť, keďže sa v ňom vyžaduje, aby všetky príkazy na predaj akcií v obchodných systémoch boli označené ako „nakrátko“ (tzv. „flagging“), pokiaľ zahŕňajú predaj nakrátko, aby regulačným orgánom bolo jasné, ktoré transakcie boli vykonané nakrátko.

Okrem toho pri istej prahovej hodnote (0,2 % emitovaného vlastného kapitálu) investori budú musieť informovať o dôležitých netto krátkych pozíciách regulačné orgány a pri vyššej prahovej hodnote (0,5 %) budú musieť informovať trh. Týmito opatreniami sa zabezpečí lepšia informovanosť účastníkov trhu a regulačným orgánom sa umožní monitorovať trh a rozpoznávať vznikajúce riziká. Pokiaľ ide o štátne dlhopisy, regulačné orgány budú schopné lepšie rozpoznávať prípadné riziká ohrozujúce stabilitu trhov so štátnymi dlhopismi, keďže budú dostávať informácie o krátkych pozíciách vrátane tých, ktoré získajú prostredníctvom swapov na úverové zlyhanie (derivátový nástroj, ktorý sa niekedy považuje za formu poistenia proti riziku zlyhania).

Jednoznačná právomoc pre regulačné orgány a koordinovaný európsky rámec

Na trhoch postihnutých krízou samotná transparentnosť nemusí postačovať. Právomoc vnútroštátnych orgánov obmedziť alebo zakázať predaj nakrátko sa v jednotlivých členských štátoch v súčasnosti výrazne líši. Dnešným návrhom sa vnútroštátnym orgánom udeľuje jednoznačná právomoc, aby vo výnimočných situáciách dočasne obmedzili alebo zakázali predaj nakrátko v prípade akéhokoľvek finančného nástroja za predpokladu, že budú konať po dohode s orgánom ESMA (ktorý by mal začať pôsobiť od januára 2011, pokiaľ to schváli Európsky parlament). Aj orgánu ESMA sa udeľuje právomoc vydávať stanoviská pre príslušné orgány, keď zasahujú vo výnimočných situáciách. V súlade s novým rámcom dohľadu aj samotný orgán ESMA bude môcť, pokiaľ sa splnia určité podmienky, prijímať dočasné opatrenia obmedzujúce alebo zakazujúce predaj nakrátko s okamžitou platnosťou.

Navyše, pokiaľ cena finančného nástroja výrazne klesne v priebehu jedného dňa, vnútroštátne regulačné orgány budú mať právomoc obmedziť predaj nakrátko v spojitosti s týmto nástrojom až do konca nasledujúceho obchodného dňa. Tieto opatrenia pomôžu regulačným orgánom, aby koordinovaným spôsobom podnikali nevyhnutné kroky s cieľom spomaliť alebo zastaviť pokles cien, ktorý sa na trhoch postihnutých krízou môže prehlbovať. Tieto opatrenia prispejú aj k zníženiu nákladov na dosiahnutie súladu pre účastníkov trhu, ktoré im bežne vznikajú vzhľadom na rozdiely vo vnútroštátnych pravidlách.

Riešenie špecifických rizík spojených s nekrytým predajom nakrátko

Nekrytý predaj nakrátko potenciálne zvyšuje riziko zlyhania pri vyrovnaní. V zmysle dnešného návrhu sa vyžaduje, že ešte predtým, ako investor pristúpi k predaju nakrátko, musí si vypožičať príslušné nástroje, uzavrieť dohodu o ich vypožičaní alebo uzavrieť dohodu s treťou stranou, na základe ktorej tretia strana nájde a rezervuje tieto nástroje na účely vypožičania, aby sa tieto nástroje odovzdali k dátumu vyrovnania [najneskôr 4 dni po transakcii]. Obchodné systémy musia zabezpečiť, aby sa zaviedli náležité opatrenia na účely odkupovania akcií alebo štátnych dlhov, ako aj na účely ukladania pokút a zákazov predaja nakrátko v prípade, že dôjde k zlyhaniu vyrovnania.

Výnimky

Návrh obsahuje isté výnimky, ktoré sa vzťahujú, napríklad, na niektoré vymedzené činnosti zohrávajúce dôležitú úlohu pri zabezpečovaní likvidity alebo riadneho fungovania primárnych trhov s dlhopismi.

Ďalšie kroky

Návrh sa teraz predloží na prerokovanie a prijatie Európskemu parlamentu a Rade. Po tom, ako bude nariadenie prijaté, začne sa uplatňovať od 1. júla 2012.

Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_en.htm

MEMO/10/409


Side Bar