Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1126

Bruksela, dnia 15 września 2010

Nowe ramy prawne zwiększające przejrzystość i zapewniające koordynację działań dotyczących krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego. Głównymi celami wniosku są stworzenie zharmonizowanych ram prawnych na potrzeby skoordynowanego działania na szczeblu europejskim, zwiększenie przejrzystości i ograniczenie ryzyka. Dzięki nowym ramom krajowe i europejskie organy regulacyjne będą dysponować wyraźnie określonymi uprawnieniami do działania w koniecznych przypadkach, zapobiegając w ten sposób fragmentacji rynku i zapewniając sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „W normalnych warunkach krótka sprzedaż poprawia płynność na rynku i przyczynia się do racjonalnej wyceny instrumentów. W przypadku trudnej sytuacji na rynkach krótka sprzedaż może jednak nasilać spadki cen, powodując zaburzenia rynkowe i ryzyko systemowe. Dzisiejszy wniosek przyniesie korzyści zarówno organom regulacyjnym, jak i rynkom, dzięki większej przejrzystości, oraz ułatwi organom regulacyjnym wykrywanie ryzyka na rynkach długu państwowego. Regulatorzy zyskają również wyraźnie określone uprawnienia pozwalające im, w wyjątkowych okolicznościach, ograniczyć krótką sprzedaż lub zakazać jej, w porozumieniu z nowym Europejskim Organem Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ESMA). Dzisiejsze wnioski stanowią dalszy krok w stronę zwiększenia stabilności finansowej w Europie”.

Krótka sprzedaż jest to sprzedaż papieru wartościowego niebędącego własnością sprzedającego. Sprzedający planuje odkupić papier wartościowy w późniejszym terminie, aby móc go następnie dostarczyć kupującemu. Z nagą krótką sprzedażą mamy do czynienia, gdy przed dokonaniem krótkiej sprzedaży sprzedający nie pożyczył papierów wartościowych ani nie zapewnił możliwości ich pożyczenia przed terminem rozliczenia transakcji. Taka transakcja może prowadzić do ryzyka szczególnego polegającego na nierozliczeniu transakcji (tzn. transakcja nie zostaje zamknięta). Od czasu wystąpienia kryzysu finansowego wiele państw członkowskich podjęło działania w celu zawieszenia lub zakazania krótkiej sprzedaży. Nieskoordynowane działania mogą być mniej skuteczne i prowadzić do problemów na rynkach, w tym do zmniejszenia zaufania inwestorów.

Większa przejrzystość

W obecnej chwili dostępnych jest bardzo niewiele wiarygodnych informacji na temat krótkiej sprzedaży. Uczestnikom rynku i organom regulacyjnym trudno jest dowiedzieć się, które papiery wartościowe są przedmiotem krótkiej sprzedaży i jaka jest łączna skala takiej sprzedaży. Dzisiejszy wniosek zwiększa przejrzystość dzięki wprowadzeniu wymogu, zgodnie z którym wszystkie zlecenia dotyczące sprzedaży akcji w ramach systemów obrotu były oznaczane jako „krótkie” (tzw. „flagowanie”), jeżeli wiążą się z krótką sprzedażą, tak aby organy regulacyjne mogły rozpoznać krótkie transakcje. Oprócz tego inwestorzy będą musieli ujawniać znaczne pozycje krótkie netto dotyczące akcji. W przypadku pierwszego progu (0,2% wyemitowanego kapitału akcyjnego) powiadamiany jest organ regulacyjny, a w przypadku wyższego progu (0,5%) –– rynek. Dzięki tym środkom uczestnicy rynku będą lepiej poinformowani, a organy regulacyjne będą w stanie lepiej monitorować rynki i wykrywać narastające ryzyko. W odniesieniu do obligacji państwowych organy regulacyjne będą miały lepsze możliwości wykrywania potencjalnego ryzyka zagrażającego stabilności rynków długu państwowego, ponieważ będą otrzymywać dane dotyczących pozycji krótkich, w tym pozycji nabytych poprzez swapy ryzyka kredytowego (instrument pochodny, który jest niekiedy uznawany za pewien rodzaj ubezpieczenia od ryzyka niewykonania zobowiązania).

Wyraźnie określone uprawnienia organów regulacyjnych oraz skoordynowane ramy europejskie

W trudnych warunkach rynkowych sama przejrzystość może okazać się niewystarczająca. W obecnej chwili pomiędzy państwami członkowskimi występują bardzo duże różnice w zakresie przysługujących krajowym organom regulacyjnym uprawnień do ograniczenia lub zakazu krótkiej sprzedaży. Przedstawiony dzisiaj wniosek nadaje krajowym organom regulacyjnym wyraźnie określone uprawnienia pozwalające im w wyjątkowych okolicznościach czasowo ograniczyć krótką sprzedaż lub zakazać jej, w porozumieniu z ESMA (który powinien zacząć działać od stycznia 2011 r., z zastrzeżeniem zgody Parlamentu Europejskiego). ESMA otrzymuje również uprawnienia do wydawania opinii adresowanych do właściwych organów w przypadku ich interwencji w nadzwyczajnych okolicznościach. Zgodnie z nowymi ramami nadzorczymi ESMA będzie mógł, po spełnieniu określonych warunków, samodzielnie przyjmować środki tymczasowe dotyczące ograniczenia lub zakazu krótkiej sprzedaży, które będą miały skutek bezpośredni.

W przypadku poważnego spadku ceny instrumentu finansowego w ciągu jednego dnia krajowe organy regulacyjne będą miały prawo ograniczyć krótką sprzedaż tego instrumentu do końca następnego dnia handlowego Środki te pomogą organom regulacyjnym w podjęciu koniecznych, skoordynowanych działań w celu spowolnienia lub zatrzymania spadków cen, które mogą zostać nasilone przez krótką sprzedaż w trudnych warunkach rynkowych. Środki te ograniczą także ponoszone przez uczestników rynku koszty przestrzegania przepisów wynikające z obecnej różnorodności przepisów krajowych.

Łagodzenie ryzyka szczególnego związanego z nagą krótką sprzedażą

Naga krótka sprzedaż może potencjalnie zwiększyć ryzyko nierozliczenia transakcji. Dzisiejszy wniosek zawiera wymóg, zgodnie z którym przed transakcją krótkiej sprzedaży inwestor musi pożyczyć dany instrument, zawrzeć umowę pożyczki tego instrumentu lub posiadać porozumienie z osobą trzecią, na podstawie którego osoba ta zlokalizuje i zarezerwuje ten instrument do celów pożyczki, tak aby instrument został dostarczony przed datą rozliczenia [najpóźniej w terminie 4 dni od transakcji]. Systemy obrotu muszą zapewnić odpowiednie rozwiązania dotyczące zamykania transakcji sprzedaży akcji lub długu państwowego oraz grzywien i zakazu krótkiej sprzedaży w przypadku nierozliczenia transakcji.

Wyłączenia

Wniosek zawiera pewne wyłączenia – na przykład w przypadku pewnych określonych działań, które odgrywają ważną rolę w zapewnianiu płynności lub są niezbędne do właściwego funkcjonowania pierwotnych rynków obligacji.

Dalsze kroki

Wniosek zostaje obecnie przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady, gdzie będzie negocjowany w celu jego przyjęcia. Przyjęte rozporządzenie stosowałoby się od dnia 1 lipca 2012 r.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_en.htm

MEMO/10/409


Side Bar