Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1126

Bryssel 15. syyskuuta 2010

Lyhyeksi myynnin ja luottoriskinvaihtosopimusten avoimuuden lisäämistä ja koordinointia koskeva ehdotus

Euroopan komissio antoi tänään lyhyeksi myyntiä ja tiettyjä luottoriskinvaihtosopimusten (Credit Default Swaps, CDS) osa-alueita koskevan asetusehdotuksen. Päätavoitteita ovat yhdenmukaistetun kehyksen luominen Euroopan tasolla toteutettaville koordinoiduille toimille, läpinäkyvyyden lisääminen ja riskien hillitseminen. Uudella kehyksellä annetaan kansallisille ja eurooppalaisille sääntelyviranomaisille selkeät valtuudet toteuttaa tarvittavia toimia. Lisäksi sillä pyritään estämään markkinoiden pirstoutumista ja varmistamaan sisämarkkinoiden sujuva toiminta.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan lyhyeksi myynti parantaa tavanomaisissa olosuhteissa markkinoiden likviditeettiä ja tehostaa hinnoittelua. Vaikeassa markkinatilanteessa se voi kuitenkin jyrkentää hintojen alenemista sekä luoda sitä kautta markkinahäiriöitä ja järjestelmäriskejä. ”Nyt tehtävä ehdotus lisää sääntelyn ja markkinoiden läpinäkyvyyttä ja luo olosuhteet, joissa sääntelyviranomaisten on helpompi havaita riskejä valtionvelkamarkkinoilla. Sääntelyviranomaiset saavat myös selkeät valtuudet, joiden turvin ne voivat rajoittaa lyhyeksi myyntiä tai kieltää sen poikkeuksellisissa tilanteissa. Uusi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) koordinoi viranomaisten toimintaa. Ehdotuksella edistetään myös rahoitusvakautta Euroopassa”, sanoi Michel Barnier.

Lyhyeksi myynnillä tarkoitetaan sellaisen arvopaperin myyntiä, joka ei ole myyjän omistuksessa mutta jonka myyjä aikoo ostaa myöhemmin takaisin toimittamista varten Kattamattomalla lyhyeksi myynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa myyjä ei ole lainannut arvopapereita eikä varmistanut ennen lyhyeksi myyntiä, että ne ovat lainattavissa ennen selvitystä. Tähän liittyy erityisen suuri riski siitä, että arvopapereiden selvittäminen epäonnistuu (ts. transaktio jää toteutumatta). Finanssikriisin puhjettua monet jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin lyhyeksi myynnin keskeyttämiseksi tai kieltämiseksi. Jos toimia ei koordinoida, ne voivat jäädä tehottomammiksi ja aiheuttaa vaikeuksia markkinoilla muun muassa heikentämällä sijoittajien luottamusta.

Läpinäkyvyyden lisääminen

Lyhyeksi myynnistä on tällä hetkellä saatavilla vain vähän luotettavaa tietoa. Markkinatoimijoiden ja sääntelyviranomaisten on vaikea tietää, mitkä arvopaperit ovat lyhyeksi myynnin kohteena ja mikä on niiden kokonaisvaikutus. Nyt tehtävä ehdotus parantaa läpinäkyvyyttä, kun kaikkiin kauppapaikoissa tehtäviin osaketoimeksiantoihin on liitettävä merkintä ”lyhyt” eli ”short” (nk. flagging), jos niihin liittyy lyhyeksi myyntiä, jotta sääntelyviranomaiset tietävät, mistä transaktioista on kyse.

Lisäksi sijoittajien on ilmoitettava osakkeita koskevat merkittävät nettopostitionsa sääntelyviranomaisille, jos tietty kynnysarvo ylittyy (0,2 prosenttia liikkeeseenlasketusta osakepääomasta) ja markkinoille, jos korkeampi kynnysarvo ylittyy (0,5 prosenttia). Näillä toimenpiteillä voidaan varmistaa, että markkinatoimijoita informoidaan paremmin ja sääntelyviranomaiset voivat valvoa markkinoita sekä havaita kehittymässä olevat riskit. Valtion joukkovelkakirjojen tapauksessa sääntelyviranomaisilla on paremmat valmiudet havaita velkamarkkinoiden vakauteen mahdollisesti kohdistuvia riskejä, kun niitä informoidaan lyhyistä positioista ja myös positioista, joiden hankinta perustuu valtionvelkaan liittyviin luottoriskinvaihtosopimuksiin (nämä ovat johdannaisia, jotka katsotaan toisinaan eräänlaiseksi vakuutukseksi velanmaksun laiminlyönnin varalta).

Selkeät valtuudet sääntelyviranomaisille ja koordinoitu eurooppalainen kehys

Kun markkinat ovat vaikeuksissa, pelkkä läpinäkyvyys ei välttämättä riitä. Jäsenvaltioiden välillä on nykyään suuria eroja siinä, millaiset valtuudet lyhyeksi myynnin rajoittamiseen tai kieltämiseen kansallisilla sääntelyviranomaisilla on. Tämänpäiväisellä ehdotuksella kansallisille sääntelyviranomaisille annetaan poikkeuksellisissa tilanteissa selkeät valtuudet minkä tahansa rahoitusvälineen lyhyeksi myynnin tilapäiseen rajoittamiseen tai kieltämiseen. EAMV (jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa tammikuussa 2011, jos Euroopan parlamentti antaa siihen suostumuksensa) koordinoi kansallisten viranomaisten toimintaa. EAMV:lle annetaan myös valtuudet antaa lausuntoja toimivaltaisille viranomaisille näiden puuttuessa poikkeuksellisiin tilanteisiin. Uudessa valvontakehyksessä EAMV:llä on tietyin edellytyksin mahdollisuus toteuttaa itse lyhyeksi myynnin rajoittamista tai kieltämistä koskevia tilapäisiä toimenpiteitä, jotka tulevat voimaan välittömästi.

Jos rahoitusvälineen hinta alenee merkittävästi yhden päivän aikana, kansallisilla sääntelyviranomaisilla on lisäksi valtuudet rajoittaa kyseisen välineen lyhyeksi myyntiä seuraavan kaupankäyntipäivän loppuun. Nämä toimenpiteet auttavat sääntelyviranomaisia toteuttamaan koordinoidusti tarvittavia toimia hintojen alenemisen jarruttamiseksi tai pysäyttämiseksi, sillä lyhyeksi myynti voi kiihdyttää alennuksia vaikeassa markkinatilanteessa. Toimenpiteillä alennetaan myös sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia, joita markkinatoimijoille aiheutuu kansallisten sääntöjen välisten erojen vuoksi.

Kattamattomaan lyhyeksi myyntiin liittyvien erityisriskien torjuminen

Kattamaton lyhyeksi myynti saattaa kasvattaa riskiä siitä, että arvopapereiden selvittäminen epäonnistuu. Nyt tehtävässä ehdotuksessa edellytetään, että sijoittajan, joka haluaa harjoittaa lyheksi myyntiä, on täytynyt lainata kyseiset välineet, tehdä sopimus niiden lainaamisesta tai sopia kolmannen kanssa järjestelystä välineiden vuokraamiseksi ja varaamiseksi lainattaviksi, jotta välineet toimitetaan selvityspäivään mennessä [viimeistään neljän päivän kuluttua transaktiosta]. Kauppapaikkojen on varmistettava, että käytettävissä on asianmukaiset järjestelyt osakkeiden tai valtion takaamien velkainstrumenttien ostamista varten sekä sakkojen määräämiseksi ja lyhyeksi myynnin kieltämiseksi tilanteissa, joissa arvopapereiden selvittäminen epäonnistuu.

Poikkeukset

Ehdotuksessa säädetään tietyistä poikkeuksista, jotka koskevat esimerkiksi likviditeetin parantamisen ja valtion pääasiallisten joukkovelkakirjamarkkinoiden sujuvan toiminnan kannalta tärkeitä toimintoja.

Jatkotoimet

Ehdotus toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Jos asetus hyväksytään, se tulee voimaan 1. heinäkuuta 2012.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_en.htm.

MEMO/10/409


Side Bar