Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1126

Brüssel, 15. september 2010

Uus raamistik lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute koordineerimiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta. Ettepaneku peamine eesmärk on luua ühtne raamistik koordineeritud tegevuseks ELi tasandil, suurendada läbipaistvust ja vähendada riske. Uue raamistikuga antakse liikmesriikide ja ELi reguleerivatele asutustele selged volitused võtta vajaduse korral meetmeid, piiratakse turu killustatust ja tagatakse siseturu tõrgeteta toimimine.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „Tavaoludes suurendab lühikeseks müük turul likviidust ja aitab tõhusalt hindasid kujundada. Kuid äärmuslikes turuoludes võib lühikeseks müük võimendada hinnalangust, põhjustades seega ebastabiilsust turgudel ja süsteemseid riske. Tänase ettepanekuga suurendatakse läbipaistvust reguleerivate asutuste ja turgude jaoks ning muudetakse reguleerivatele asutustele lihtsamaks riskide tuvastamine riigivõla turgudel. Samuti antakse reguleerivatele asutustele selged volitused piirata või keelata koostöös Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega (ESMA) lühikeseks müümist eriolukorras. Tänane ettepanek on järjekordne samm suurema finantsstabiilsuse tagamisel Euroopas.”

Lühikeseks müügi korral müüb müüja väärtpaberi, mida ta ei oma, kavatsusega see tarnimiseks hiljem tagasi osta. Katteta lühikeseks müügi korral ei ole müüja enne lühikeseks müügi tehingut võtnud väärtpabereid laenuks ega taganud, et neid saaks enne arveldamist laenuks võtta. Sellega võib kaasneda oht, et arveldus ebaõnnestub (st tehingut ei saa lõpule viia). Alates finantskriisi puhkemisest on paljud liikmesriigid võtnud meetmeid lühikeseks müügi peatamiseks või keelamiseks. Koordineerimata meetmed ei pruugi olla tõhusad ja võivad põhjustada probleeme turul, sealhulgas vähendada investorite usaldust.

Suurem läbipaistvus

Praegu on vähe usaldusväärset teavet lühikeseks müügi kohta. Turuosalistel ja reguleerivatel asutustel on raske saada teavet lühikeseks müüdud väärtpaberite ja nende üldise osakaalu kohta. Läbipaistvuse suurendamiseks nõutakse tänase ettepanekuga, et kõik kauplemiskohas tehtavad aktsia müügikorraldused tuleb kirjendada „lühikesena” (nn „märgistamine”), kui need on seotud lühikeseks müügiga, nii et reguleerivad asutused saaksid lühikestest positsioonidest ülevaate. Lisaks peavad investorid teatama aktsiate märkimisväärsest lühikesest netopositsioonist reguleerivatele asutustele, kui positsioon ületab teatava künnise (0,2 % emiteeritud aktsiakapitalist), ja avalikustama kõnealuse netopositsiooni turule, kui see ületab teatava kõrgema künnise (0,5 % aktsiakapitalist).

Tänu kõnealustele meetmetele on turuosalised paremini informeeritud ning samas võimaldavad meetmed reguleerivatel asutustel jälgida turgusid ja tuvastada tekkivaid riske. Seoses riigivõlakirjadega saavad reguleerivad asutused paremini tuvastada võimalikke ohtusid riigivõlakirjade turul, saades selleks teavet lühikeste positsioone kohta, sealhulgas riigivõla krediidiriski vahetustehingutest (tuletisinstrument, mida mõnikord käsitatakse kindlustusena lepinguliste kohustuste täitmata jätmise vastu) tulenevate positsioonide kohta.

Reguleerivate asutuste selged volitused ja üleeuroopaline koordineeritud raamistik

Äärmuslikes turuoludes ei pruugi läbipaistvusest piisata. Riiklike reguleerivate asutuste volitused piirata või keelata lühikeseks müümist on praegu eri liikmesriikides väga erinevad. Kõnealuse ettepanekuga antakse liikmesriikide reguleerivatele asutustele selged volitused piirata või keelata eriolukorras mis tahes finantsinstrumendi lühikeseks müümist, kusjuures seda koordineerib ESMA, mis peaks Euroopa Parlamendi heakskiidu korral alustama tööd 2011. aasta jaanuaris. Samuti antakse ESMA-le volitused esitada pädevatele asutustele arvamusi, kui kõnealused asutused eriolukorras sekkuvad. Vastavalt uuele järelevalveraamistikule on ESMA-l võimalus võtta ise teatavatel tingimustel ajutisi meetmeid, millel on otsene mõju ja millega piiratakse lühikeseks müümist või keelatakse see.

Kui finantsinstrumendi hind kauplemispäeva jooksul märkimisväärselt langeb, on riiklikel reguleerivatel asutustel õigus piirata kõnealuse instrumendi lühikeseks müüki kuni järgmise kauplemispäeva lõpuni. Kõnealused meetmed võimaldavad reguleerivatel asutustel võtta koordineeritud meetmeid, et pidurdada või peatada hinnalangus, mida võib võimendada lühikeseks müük ebastabiilsetes turuoludes. Sellega vähendatakse ka turuosaliste kulusid, mis on seotud erinevate siseriiklike eeskirjade järgimisega.

Katteta lühikeseks müügi teatavate riskide käsitlemine

Katteta lühikeseks müügi korral võib suureneda arvelduse ebaõnnestumise risk. Tänase ettepanekuga nõutakse, et lühikeseks müügi tehingu tegemiseks peab investor võtma asjaomased instrumendid laenuks, sõlmima kokkuleppe nende laenuks võtmiseks või sõlmima kokkuleppe kolmanda isikuga instrumentide asukoha kindlakstegemise ja nende reserveerimise kohta laenuks andmiseks, nii et kõnealused instrumendid saab tarnida arvelduspäeval [hiljemalt 4 päeva pärast tehingut]. Kauplemiskohad peavad tagama asjakohase korra, mille alusel ostetakse arvelduse ebaõnnestumise korral tagasi aktsiad või riigivõla instrumendid, määratakse karistused ja keelatakse lühikeseks müük.

Erandid

Ettepanekuga on ette nähtud teatavad erandid, nt seoses mõne kindlaksmääratud tegevusega, millel on oluline roll turu likviidsuse kindlustamisel või võlakirja esmasturu nõuetekohase toimimise tagamisel.

Järgmised sammud

Ettepanek esitatakse aruteluks ja vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Vastuvõtmise korral kohaldatakse määrust alates 1. juulist 2012.

Täiendav teave:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_en.htm

MEMO/10/409


Side Bar