Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1126

Bruxelles, den 15. september 2010

Nye regelrammer for at forbedre gennemsig­tig­heden og sikre koordineringen ved short selling og credit default swaps

Europa-Kommissionen vedtog i dag et forslag til forordning om short selling og visse aspekter af credit default swaps (CDS). Hovedformålet med forslaget er at indføre harmoniserede regelrammer for en koordineret indsats på europæisk plan, forbedre gennemsigtigheden og reducere risici. De nye regelrammer betyder, at tilsynsmyndighederne – både på nationalt plan og EU-plan – får klare beføjelser til om nødvendigt at gribe ind, samtidig med at det undgås, at markedet fragmenteres, og det sikres, at det indre marked fortsat fungerer problemløst.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Under normale omstændigheder øger short selling likviditeten på markedet og medvirker til en effektiv prisfastsættelse. Men på kriseramte markeder kan short selling forstærke prisfald med markedsuro og systemiske risici til følge. Det forordningsforslag, der i dag fremlægges, vil forbedre gennemsigtigheden for tilsynsmyndighederne og markederne og gøre det lettere for tilsynsmyndighederne at spore risici på markederne for offentlig gæld. Tilsynsmyndighederne får også klare beføjelser til i samarbejde med den nye Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) at begrænse eller forbyde short selling under ekstraordinære omstændigheder. Det forslag, der i dag fremlægges, er endnu et skridt i retning af større finansiel stabilitet i Europa."

Short selling er salg af et værdipapir, som sælgeren ikke ejer, i den hensigt at tilbagekøbe det på et senere tidspunkt for at levere det. Naked short selling betyder, at sælgeren ikke forud for short sale har lånt værdipapirerne eller ikke har sikret, at de kan lånes inden afvikling. Det kan give anledning til specifikke risici i forbindelse med afviklingsfejl (dvs. at transaktionen ikke kan afsluttes). Siden finanskrisen satte ind, har mange medlemsstater taget skridt til at suspendere eller forbyde short selling. Ukoordinerede indgreb vil sædvanligvis være mindre effektive og føre til vanskeligheder på markedet, bl.a. indvirke på investortilliden.

Forbedret gennemsigtighed

Som forholdene er nu, findes der meget lidt pålidelig information om short selling: det er vanskeligt for markedsaktørerne og tilsynsmyndighederne at vide, hvilke værdipapirer der er genstand for short selling, og hvor stor overordnet betydning de har. Det forslag, der i dag fremlægges, forbedrer gennemsigtigheden ved, at det stiller krav om, at alle aktiehandelsordrer i handelssystemerne mærkes "short" (såkaldt "flagging"), hvis de involverer et short sale, således at tilsynsmyndighederne ved, hvilke transaktioner der er "short". Derudover skal investorerne give oplysning om betydelige "short"-nettopositioner i aktier til tilsynsmyndighederne ved én tærskel (0,2 % af den tegnede aktiekapital) og til markedet ved en højere tærskel (0,5 %). Disse foranstaltninger betyder, at markedsaktørerne er bedre informeret, samtidig med at tilsynsmyndighederne får mulighed for at overvåge markederne og spore risici, der er under udvikling. Hvad angår statsobligationer, vil tilsynsmyndighederne blive bedre i stand til at spore mulige risici for stabiliteten på markederne for offentlig gæld via de modtagne oplysninger om "short"-positioner, herunder dem, der indhentes via statslige credit default swaps (et derivatinstrument, der undertiden anses som en slags forsikring mod risikoen for misligholdelse).

Klare beføjelser til tilsynsmyndighederne og koordinerede europæiske regelrammer

På kriseramte markeder er gennemsigtighed alene ikke altid nok. Som forholdene er nu, er der store forskelle mellem medlemsstaterne på, hvilke beføjelser de nationale tilsynsmyndigheder har til at begrænse eller forbyde short selling. Det forslag, der i dag fremlægges, giver de nationale tilsynsmyndigheder klare beføjelser til under ekstraordinære omstændigheder midlertidigt at begrænse eller forbyde short selling i et hvilket som helst finansielt instrument, dog forudsat at dette sker i et samarbejde med ESMA (som skulle blive operationel fra januar 2011, hvis Europa-Parlamentet giver sin tilslutning hertil). ESMA får også beføjelse til at afgive udtalelser til de kompetente myndigheder, når de griber ind under ekstraordinære omstændigheder. I overensstemmelse med de nye tilsynsrammer vil ESMA få mulighed for, når visse betingelser er opfyldt, selv at indføre midlertidige foranstaltninger med direkte virkning med henblik på at begrænse eller forbyde short selling.

Desuden vil de nationale tilsynsmyndigheder få beføjelse til, hvis prisen på et finansielt instrument falder betydeligt på en dag, at begrænse short selling i dette instrument indtil afslutningen på den næste handelsdag. Disse foranstaltninger vil hjælpe tilsynsmyndighederne med på koordineret vis at tage de nødvendige skridt til at bremse eller stoppe prisfald, som kan blive forstærket af short selling på kriseramte markeder. De vil også reducere de efterlevelsesomkostninger, som markedsaktørerne aktuelt påføres som følge af de divergerende nationale regler.

Håndtering af de specifikke risici i forbindelse med naked short selling

Naked short selling øger potentielt risikoen for afviklingsfejl. Det forslag, der i dag fremlægges, stiller krav om, at en investor for at indgå et short sale skal have lånt de pågældende instrumenter, skal have indgået en aftale om at låne dem eller skal have en aftale med en tredjepart om at lokalisere og reservere dem til udlån, således at de leveres pr. afviklingsdatoen [senest 4 dage efter transaktionen]. Handelssystemerne skal sikre, at der findes passende ordninger til opkøb af aktier eller offentlig gæld samt bøder og et forbud mod short selling, hvis der foreligger en afviklingsfejl.

Undtagelser

Forslaget omfatter visse undtagelser – f.eks. til visse definerede aktiviteter, som spiller en vigtig rolle i forbindelse med at tilvejebringe likviditet eller er afgørende for, at de primære obligationsmarkeder fungerer tilfredsstillende.

Næste skridt

Forslaget går nu videre til Europa-Parlamentet og Rådet til forhandling og vedtagelse. Når forordningen er vedtaget, vil den gælde fra den 1. juli 2012.

Flere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_en.htm

MEMO/10/409


Side Bar