Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1126

V Bruselu dne 15. září 2010

Nový rámec ke zvýšení transparentnosti a zajištění koordinace krátkého prodeje a swapů úvěrového selhání

Evropská komise dnes přijala návrh nařízení o krátkém prodeji a určitých aspektech swapů úvěrového selhání. Hlavním cílem návrhu je vytvořit harmonizovaný rámec pro koordinovanou činnost na evropské úrovni, zvýšit transparentnost a omezit rizika. Tento nový rámec znamená, že vnitrostátní i evropské regulační orgány budou mít jasnou pravomoc jednat v případě nutnosti, a zabránit tak roztříštění trhu a zajistit hladké fungování vnitřního trhu.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Za normálních okolností napomáhá krátký prodej likviditě trhu a přispívá k účinnému stanovování cen. Ale v případě obtíží na trhu může krátký prodej prohloubit propad cen, což může vést k chaotickým trhům a systémovým rizikům. Návrh z dnešního dne zvýší transparentnost pro regulační orgány a trhy a regulační orgány budou rovněž moci snadněji odhalit rizika na trzích se státními dluhopisy. Regulační orgány získají jasné pravomoci ve výjimečných situacích omezit či zakázat krátký prodej ve spolupráci s novým Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA). Tyto návrhy jsou tak dalším krokem k větší finanční stabilitě v Evropě.“

Krátký prodej je prodej cenného papíru, který prodejce nevlastní, se záměrem koupit ho později zpět, aby mohl být dodán. O nekrytý krátký prodej se jedná, pokud si prodejce předtím, než provede krátký prodej, cenné papíry nevypůjčil nebo nezajistil, že mohou být před vypořádáním vypůjčeny. To může vést ke specifickým rizikům neúspěšného vypořádání (tj. nedokončení transakce). Od vypuknutí finanční krize přijalo mnoho členských států opatření k pozastavení nebo zákazu krátkého prodeje. Nekoordinované akce však mohou být méně účinné, mohou vyvolat obtíže na trhu a mít také dopad na důvěru investorů.

Větší transparentnost

V současnosti existuje o krátkém prodeji jen málo spolehlivých informací. Pro účastníky trhu je obtížné zjistit, které cenné papíry jsou obchodovány „nakrátko“ a jaký je jejich celkový význam. Návrh z dnešního dne posiluje transparentnost tak, že vyžaduje, aby všechny příkazy týkající se akcií v systémech obchodování byly označovány za „krátké“, pokud zahrnují krátký prodej, aby regulační orgány věděly, které transakce jsou krátké (tzv. označování záznamů). Investoři budou navíc povinni sdělit regulačním orgánům významné čisté krátké pozice v akciích, dosáhnou-li jisté prahové hodnoty (0,2 % emitovaného akciového kapitálu), a v případě, že dosáhnou vyšší prahové hodnoty (0,5 %), oznámit je trhu.

Díky těmto opatřením budou účastníci trhu lépe informováni a regulační orgány budou moci sledovat trhy a odhalit vznikající riziko. Pokud jde o státní dluhopisy, budou regulační orgány schopny lépe rozpoznat možná rizika ohrožující stabilitu trhů se státními dluhopisy, jelikož obdrží údaje o krátkých pozicích včetně údajů získaných ze státních swapů úvěrového selhání (derivát, který je někdy považován za jistou formu pojištění proti riziku selhání).

Jasné pravomoci pro regulační orgány a koordinovaný evropský rámec

Pokud jsou trhy v obtížích, sama transparentnost většinou nestačí. V současné době se pravomoci omezit nebo zakázat krátký prodej, které mají vnitrostátní regulační orgány v jednotlivých členských státech, výrazně liší. Návrh, který byl dnes předložen, uděluje regulačním orgánům jasné pravomoci ve výjimečných situacích dočasně omezit nebo zakázat krátký prodej jakéhokoli finančního nástroje, jestliže tak učiní ve spolupráci s ESMA (který by měl začít fungovat do ledna 2011, pokud obdrží souhlas Evropského parlamentu). ESMA bude mít rovněž pravomoc vydávat stanoviska pro příslušné orgány, které zasáhnou ve výjimečných situacích. V souladu s novým rámcem dohledu bude možné, aby dočasná opatření s přímým účinkem, kterými se omezí nebo zakáže krátký prodej, za jistých podmínek přijal také sám Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Pokud navíc cena jistého finančního nástroje výrazně klesne během jediného dne, vnitrostátní regulační orgány budou mít pravomoc omezit krátký prodej daného nástroje až do konce následujícího dne obchodování. Tato opatření pomůžou regulačním orgánům přijmout nezbytné kroky koordinovaným způsobem, aby zpomalily nebo zastavily pokles ceny, který by mohl být krátkým prodejem na trzích v obtížích prohlouben. Navrhovaná opatření rovněž sníží náklady účastníků trhu na dodržování předpisů, které v současnosti vznikají kvůli nejednotným vnitrostátním pravidlům.

Řešení specifických rizik nekrytého krátkého prodeje

Nekrytý krátký prodej zvyšuje možnost rizika neúspěšného vypořádání. Návrh požaduje, aby před provedením krátkého prodeje měl investor dané nástroje vypůjčené, uzavřel dohodu o jejich vypůjčení nebo měl dohodu se třetí stranou, která je vyhledá a zarezervuje k vypůjčení, tak aby byly tyto nástroje dodány do data vypořádání [nejpozději 4 dny po transakci]. Systémy obchodování musí zajistit, že jsou v platnosti odpovídající opatření pro nákup akcií nebo státních dluhopisů a rovněž stanoveny pokuty a zákaz krátkého prodeje, pokud dojde k neúspěšnému vypořádání.

Výjimky

Návrh obsahuje jisté výjimky. Týkají se například některých určených činností, které hrají významnou úlohu při poskytování likvidity nebo jsou zásadní pro řádné fungování primárních trhů s dluhopisy.

Další kroky

Návrh bude nyní předán Evropskému parlamentu a Radě k projednání a schválení. Jakmile bude nařízení přijato, vstoupí v platnost 1. července 2012.

MEMO/10/409

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_en.htm


Side Bar